PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
MECLİS BAŞKANLIĞINA
 

KARAR TARİHİ: 20/09/2017

KARAR NO:2017/1

 

Yığılca Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığı,Komisyon Başkanı (Meclis Üyesi) Nihat ATASOY Komisyon (Meclis) Üyesi Recep EREN Komisyon (Meclis) Üyesi Hasan YAĞCI katılımları ile 20/09/2017 Çarşamba günü Saat:09.00’da Belediye Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Meclisinin 11/09/2017 Tarihli ve 31 Sayılı kararı ile görüşülmek üzere Komisyonumuza havalesi yapılan, Belediye’nin 2018 Mali Gelir Gider(Tahmini) Bütçesini görüşmek üzere toplanıldı.

Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 18/09/2017 tarih ve 614 sayılı yazı okundu.

2018 Yılı Belediyemizin 2018 Mali yılı gelir gider bütçesi ile ilgili olduğu anlaşıldı.

Yapılan görüşme sonunda:

Belediyemiz 2018 yılı   Mali yılı gelir gider bütçesi  23/08/2017 tarih ve 2017/21  nolu Encümen kararı ile tasdik edilerek Belediye Meclis Başkanlığına havalesi yapılmıştır.

2018 Mali yılı Belediyenin Gelir gider (Tahmini Bütçesi) ile ilgili yapılan incelemede, tüm gelir gider kalemleri tek tek,kalem,kalem madde,madde, sınıfsal kodlamaları ile incelenerek,yapılan müzakereler neticesi,  2018 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesinin  7.920.000,00 TL(YediMilyon Dokuz Yüz yirmiBin-TL) olarak Plan ve Bütçe Komisyonumuzca  oy birliği ile uygun görülmüştür.

Meclis’ e arz olunur. 20/09/2017

 

 

                 Nihat ATASOY
Başkan
   Recep EREN
Üye
               Hasan YAĞCI
Üye