T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
TESPİT KOMİSYONU
(375 Sayılı KHK Geçici 24.Maddesi)

KARAR NO :2018/1 KARAR TARİHİ: :19/02/2018

KARAR:

BAŞKAN : Cihan MARANĞO Fen İşleri Md. V.
ÜYE : Ahmet HATIPOĞLU Mali Hizmetler Md.V.
ÜYE : Hayrettin AYDIN Yazı İşleri Md. V.
ÜYE : Müşfik ONURSAL Yığılca Mal Müdürü

696 Sayılı Kanun Hükmümde Kararname Kapsamında, hizmet alımı sözleşmesi ile çalışan personelin sürekli işçi statüsüne geçirilmesi için yukarıda adı soyadı yazılı komisyon üyelerinin katılımlarıyla 19/02/2018 Pazartesi günü saat:10:00’da Yığılca Belediyesi Meclis Salonunda toplanılmıştır.

Yapılan Görüşmede;

24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127 nci maddesi ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye geçici 24 ncü madde eklenmiş ve 4734 sayılı kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanların sürekli işçi kadrolarına geçirilmeleri öngörülmüş olup, anılan maddenin uygulanmasına dair usul ve esaslar 1/1/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup,

Bu kapsamda Yığılca Belediyesinde çalıştırılıp, Belediyenin yeni kuracağı şirkette sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere başvurusunda bulunanların EK-1 sayılı başvuru formunu eksiksiz doldurarak istenilen belgeleri ve Örnek 1,2,3,4 dilekçelerini de eklemek suretiyle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı Yığılca Belediye Başkanlığına bizzat elden verdikleri başvuruları alan Yığılca Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün de başvuruları Tespit Komisyonumuza intikal ettirdikleri görüldü. Yapılan başvuruların;

ÖN İNCELEME

Belediyenin yeni kuracağı şirkette; Sürekli İşçi Statüsünde istidam edilmek üzere başvuruda bulunan ekli listede adı soyadı yer alan kişilerin başvurularının yapılan ön incelemesinde;
1) Başvuru formunu tam ve eksiksiz şekilde doldurdukları,
2)Yapılan beyanların aranılan şartlara uygun olduğu, usule ilişkin şekil şartlarına taşıdığı, görülmüştür.
ESAS İNCELEME

Yetkili EKAP kullanıcısı ve komisyon üyesi Fen İşleri Müdür V.Cihan MARANĞO ile birlikte altisveren.gov.tr internet sayfasına girilerek;
a)İstihdam edildiği sözleşmenin Kanun Hükmünde Kararname kapsamında personel alımına dayalı hizmet alımı sözleşmesi olduğu, Kamu İhale Kurumu kayıtlarından kontrol edilerek ayrıca idare kayıtlarından teyit edildi.

b)İşçilerin bu personel alımına dayalı hizmet sözleşmesi kapsamında 04/12/2017 tarih itibariyle çalıştıkları Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından ve altisveren.gov.tr internet sayfasına girilerek kontrol edildi.
Sürekli İşçi Statüsünde istihdam edilmek üzere başvuruda bulunanların yapılan incelemesinde;

Başvurusu Kabul Edilenler

YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

S.NO T.C. Kimlik No Adı Soyadı Başvuru Durumu ŞARTLARI TAŞIYIP/TAŞIMADIĞI
1 67369292408 BEHİÇ AKIN Kabul Şartları Taşıdığı
2 25394691672 ÇİĞDEM GÜVERCİN Kabul Şartları Taşıdığı
3 36143333354 EMRE BAYRAK Kabul Şartları Taşıdığı
4 24350726526 ENGİN ERTÜRK Kabul Şartları Taşıdığı
5 75490021996 HATİCE BEDİ Kabul Şartları Taşıdığı
6 11502154740 İLKER KARA Kabul Şartları Taşıdığı
7 22907774648 MUSTAFA ÖZDEMİR Kabul Şartları Taşıdığı
8 57250629826 NİHAT ŞEN Kabul Şartları Taşıdığı
9 67339293428 RECEP AKIN Kabul Şartları Taşıdığı
10 67690281706 SALİM AY Kabul Şartları Taşıdığı
11 62629450598 SERCAN TEMİZEL Kabul Şartları Taşıdığı
12 14355059798 TARIK UĞURLU Kabul Şartları Taşıdığı
13 67273295618 UĞUR AKIN Kabul Şartları Taşıdığı
14 67054302962 ZEKERİYA TÜRKEN Kabul Şartları Taşıdığı

BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER
YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

S/N T.C. Kimlik No Adı ve Soyadı Başvuru Durumu Red Nedeni
1 66607317804 Kenan ÖZDEMİR Red 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinin 5. Maddesi kasten işlenen suçtan dolayı bir yıldan fazla hapis cezası
2 65017370942 RAMAZAN KABUK Red 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinin 5. Maddesi kasten işlenen suçtan dolayı bir yıldan fazla hapis cezası

Tespit edilmiş olup, alınan kararın tebliğ yerine geçmek üzere Yığılca Belediyesi resmi internet sitesi www.info@yigilca.bel.tr adresinde ilan edilmesine,

Yükleniciye bildirilmesine, Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmasına yer olmadığına,

Tespit Komisyonumuzca alınan karara karşı ilan tarihinden itibaren 3 gün süre içinde gerekçesi de belirtilmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabileceklerine,

Belirtilen süre sonunda Sınav Kurulunca yapılacak sözlü sınava girmeye hak kazananlara ait listenin kesinleştirilmesine, 19/02/2018 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Cihan MARANĞO Ahmet HATIPOĞLU Hayrettin AYDIN Müşfik ONURSAL
Fen İşleri Md. V. Mali Hizmetler Md. V. Yazı İşleri Md. V. Yığılca Mal Müdürü
Komisyon Başkanı Komisyon Üyesi Komisyon Üyesi Komisyon Üyesi