T.C. YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ 2018 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ 2018 Yılı Nisan ayı Toplantısı 04.04.2018 tarihli 4. Birleşim 1. Oturumuna ait Karar Özetleri

KARAR NO KARAR TARİHİ
KARARIN KONUSU
12 04.04.2018 Başkanlık Makamından Havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 29/03/2018 tarihli ve 253 Sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (k) bendi ve 33.maddesine istinaden Encümen Üyeliğine önerilen; 1- Aynur YILDIRIM 2- Muzaffer ARICI yasa gereği gizli oy açık tasnif neticesi yapılan seçimlerde;
1- Aynur YILDIRIM 4 (dört) oy, 2- Muzaffer ARICI 9 (dokuz ) oy, 3- Adnan KAYA 2 (iki) oy, 4-Nihat ATASOY2 (iki) oy, Bayram AKIN 2 (iki) oy aldılar.
En çok oyu alan Aynur YILDIRIM ile Muzaffer ARICI 1 (bir) yıl görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçildiler
(Gündem no:1)
13 04.04.2018 Başkanlık Makamından Havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 29.03.2018 tarihli ve 254 Sayılı yazısı okundu.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nu 18. Maddesinin (k) bendi ve 24. Maddesi ‘Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.’ Amir hükmü gereğince daha önce oluşturulan İmar Komisyonu üyelerinin görev süresi bir yılı doldurduğundan İmar Komisyonuna üye seçiminin üç kişiden oluşmasına ve görev sürelerinin bir yıl olması oya sunularak oy birliği ile kabulünden sonra ortak öneriler yapılan açık oylama ile yapılan seçimlerde;
AKP Grubundan : 1-Nihat ATASOY2- Adnan KAYA, 3-Recep EREN
Oy birliği ile 1 (bir) yıl görev yapmak üzere İmar Komisyonu üyeliğine seçildiler.
(Gündem no:2)
14 04.04.2018 Başkanlık Makamından Havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 29.03.2018 tarihli ve 255 Sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nu 18. Maddesinin (k) bendi ve 24. Maddesi ‘Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.’ Amir hükmü gereğince daha önce oluşturulan Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin görev süresi bir yılı doldurduğundan Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin üç kişiden oluşmasına ve görev sürelerinin bir yıl olması oya sunularak oy birliği ile kabulünden sonra ortak öneriler ile yapılan açık oylama ile yapılan seçimlerde;
AKP Grubundan : 1-Aynur YILDIRIM,2-Bayram AKIN, 3- Muzaffer ARICI oy birliği ile 1 (bir) yıl görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğine seçildiler.
(Gündem no:3)
15 04.04.2018 Fen İşleri Müdürlüğü’nün 29.04.2018 tarih ve 157 sayılı yazısı ve ekindeki 29.03.2018 tarihli ve 76 sayılı kayıtlı dilekçe okundu. Yapılan müzakereler neticesi dilekçe sahiplerinin Düzce İli Yığılca İlçesi Tıraşlar Köyü 193 ada, 17,18,19,20,21 ve 22 nolu parseller ile ilgili plan tadilatı istemlerinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

(Gündem no:4)
16 04.04.2018 Fen İşleri Müdürlüğü’nün 29.04.2018 tarih ve 158 sayılı yazısı okundu. Belediye Sınırlarının Daraltılması için hazırlan Teklif paftalarının ve ilgili belgelerin İmar Komisyonuna sevkine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
(Gündem no:5)
17 04.04.2018 Fen İşleri Müdürlüğü’nün 29.04.2018 tarih ve 159 sayılı yazısı okundu.Nüfus artışının sağlıklı kentsel mekânlarda çözümlenmesi, nüfus ihtiyacı olan teknik ve sosyal altyapı alanlarının ayrılabilmesi, büyük bölgesel park alanları ve kentin bütününe yönelik donatı alanları gibi çözümler getirilebilmesi için hazırlanan Belediye Sınırlarının Genişletilmesi Teklif paftalarının ve diğer belgelerin İmar Komisyonuna sevkine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
(Gündem no:6)

Muzaffer YİĞİT Orhan ACAR Hasan YAĞCI
Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye
T.C.
YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ
2018 Yılı Nisan ayı Toplantısı 04.04.2018 tarihli 4. Birleşim 2. Oturumuna ait Karar Özetleri

KARAR NO KARAR TARİHİ
KARARIN KONUSU
18 04.04.2018 2017 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesine istinaden; Belediyemizin bir yıllık (2017 Yılı) faaliyet raporu, yapılan müzakere sonucunda Ek’teki şekliyle oya sunularak mevcudun oy birliği ile yeterliliğine karar verildi.

(Gündem no:7)

Nihat ATASOY Orhan ACAR Hasan YAĞCI
Meclis 1. Başkan V. Katip Üye Katip Üye