T.C.

YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

 1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki Listede belirtilen Taşınmaz; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/c maddesi uyarınca Açık teklif usulü ile Satış ihalesi yapılacaktır.

s/n Mahalle Cinsi Ada/Parsel m2 Muhammen Bedeli KDV Hariç Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Orhangazi Betonarma kargir 23 ada 7 parsel 168,32 340.000,00 10.200,00 04.12.2019 14:00

2- Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı ,İhale Tarihi ve saati belirtilen Yığılca Belediyesine ait taşınmaz Yığılca Belediye Encümenince; Belediye Encümen Toplantı Salonunda  ihale ile satılacaktır.

3- İhale  04.12.2019 Çarşamba günü saat 14:00’de Atatürk Mah. Atatürk Cad.No:17 Yığılca Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Yığılca  Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00 (Yüz Lira) TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.

  5- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

  • Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgâh belgesi.
  • Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (Noterden) vekâleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi.
  • Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü  (noter tasdikli)
  • Tebligat için adres beyan belgesini vermeleri gerekmektedir.
  • %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz
  • Yığılca Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
  • İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Yığılca Belediye Başkanlığı veznesine 100,00 TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu.
  • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.
  • Taşınmaz Mal satış şartnamesi ( şartnamenin her sayfası ayrı yarı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.)

6- İstekliler dosyalarını ihale günü saat 13:30’a kadar Yığılca Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

7- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

                                                                                                                   Rasim ÇAM

                                                                                                                Belediye Başkanı