KARAR NO KARAR TARİHİ KARARIN KONUSU
41 02.12.2019          Gündemin 1.Maddesi: 2020 Yılında Çalıştırılacak Geçici İşçi Vizelerinin görüşülmesi:               Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin  24. maddesi “ (Değişik:RG-12/1/2008-26754) Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir” hükmü yer almaktadır.      Bu esaslar doğrultusunda; Belediyemiz D3 gurubunda yer almakta olup memur norm kadro sayımız 38’dir. Norm Kadroda belirtilen 38 adet memur kadrosunun %20′ si  7’ dir.             2020 yılı içerisinde 5 ay 29 gün süre ile geçici iş pozisyonunda 7 x 5.29 = 37.03 Adam / Ay olarak mevsimlik işçi Belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Norm Kadroda belirtilen 38 adet memur kadrosunun %20’si oranında 2020 yılı 01.01.2010-31.12.2020 tarihleri arasında 5 ay 29 gün süre ile geçici iş pozisyonunda 7×5.29 = 37.03 Adam / Ay olarak mevsimlik işçi çalıştırılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi  (Gündem No:1)

  Rasim ÇAM                                     Davut YILMAZ                                 Turgut ILĞIN

Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı