2020 Yılı Temmuz ayı Toplantısı 06.07.2020 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NO KARAR TARİHİ KARARIN KONUSU
10 06.07.2019 Gündem:1.Maddesi: Encümen Üye Seçimi :       5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi ile Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.nci ve 20.maddeleri gereğince  COVİD-19 Pandemisi nedeniyle Encümen Üyeliği görevinin 9 (Dokuz ) ay olmasına Encümen Üyeliği seçiminde; Belediye (Meclis)  Başkanı tarafından Encümen Üyeliğine önerilen Meclis Üyesi Davut YILMAZ ile Meclis Üyesi Turgut ILĞIN arasında 9 (dokuz)ay  görev yapmak üzere; Yasa gereği gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde;   En çok oyu alan Meclis Üyesi Davut YILMAZ ile Meclis Üyesi  Turgut ILĞIN 9 (dokuz ) ay görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçildiler.  (Gündem No:1)
11 06.07.2019   Gündemin 2. Maddesi: İmar Komisyonuna Üye Seçimi Yazı İşleri Müdürlüğünün 30/06/2020 tarih veE.523sayılı yazısı okundu.   5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince COVİD-19 Pandemesi nedeniyle İmar Komisyonun görevinin 9(dokuz) ay olmasına;  İmar Komisyonuna ortak önerilen;  MHP Grubundan Meclis Üyesi Dursun SAYIN ile Meclis Üyesi Hasan TEMİZEL AKP Grubundan Meclis Üyesi Erdem KARAGÜZEL arasında 9 (dokuz ) ay görev yapmak gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde En çok oyu alan MHP Grubundan  :   1- Hasan TEMİZEL 2-Dursun SAYIN,  AKP Grubundan: Erdem KARAGÜZEL 9 (dokuz ) ay görev yapmak üzere oy birliği ile  İmar Komisyonu üyeliğine seçildiler   (Gündem No:2)
12 06.07.2019 Gündemin: 3.Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi: Yazı İşleri Müdürlüğünün 23/06/2020 tarih ve E.524 sayılı yazısı okundu.    5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince COVİD-19 Pandemesi nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonun görev süresinin 9 (dokuz ) ay olmasına;    Plan ve Bütçe Komisyonuna ortak önerilen;  MHP Grubundan  Meclis Üyesi Dursun SAYIN , Meclis Üyesi Murat DEMİR, AKP  Grubundan Bayram AKIN arasında 9 (dokuz ) ay görev yapmak üzere gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerdeEn çok oyu alan MHP Grubundan  : 1-Hasan TEMİZEL2- Murat DEMİR             AKP Grubundan : 1-Bayram AKIN  9 (dokuz ) ay görev yapmak üzere oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğine seçildiler           (Gündem No:3)
13 06.07.2019   Gündemin 4. Maddesi:2019 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri: Başkanlık Makamı tarafından; Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 29/04/2020 tarihli ve E.383 Sayılı yazısı Ek’inde sunulan Belediyemizin 2019 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvelleri Belediye Encümenin 29/04/2020 Tarih ve 2020/13 sayılı kararı  ile tasdik edilerek görüşülmek üzere Meclise havale edilmiştir.               Ekonomik sınıflandırma düzeyine 2019 yılı giderlerin kesinleşme durumu; KOD AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI% 01 PERSONEL GİDERİ 1.997.000,00 1.294.066 %66.87 02 SOSYAL GÜVENLİK DEVLET PRİMİ GİDERİ 361.000,00 238.858,00 %61,40 03 MAL VE HİZMET ALIMI GİDERİ 5.598.000,00 3.188.697,00 %44,75 04 FAİZ GİDERİ 0,00   %00 05 CARİ TRANSFERLER 176.000,00 33.488,00 %19 06 SERMAYE GİDERLERİ 8.000,00 0,00   07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 %00 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 %00 09 YEDEK ÖDENEKLER 660.000,00 0,00 %00 TOPLAM 8.800.000,00 4.755.109,00 %54,03 Ekonomik sınıflandırma düzeyine 2019 yılı gelir kesinleşme durumu; KOD GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TOPLAM ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI% 01 VERGİ GELİRLERİ 2.390.0000,00 446.050,98 %65,57 02 TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 1.346.000,00 356.936,59 %45,97 03 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.400.000,00 843.494,41 %100 04 DİĞER GELİRLER 3.664.000,00 3.165.338,48 %99,32 05 SERMAYE GELİRLERİ 0,00 463,668,00 %100 06 RED VE İADELER 0.00 0,00 %00            TOPLAM   8.800.000,00 5.275.488,46 %88,65    5393 Sayılı Belediye Kanununun 64 maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince Encümence tetkik edilerek karara bağlanmış bulunan Belediyemizin 2019 Maliyılına ait Kesin Hesap Cetvellerinin tamamen mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlendiği anlaşıldığından, 5393 Sayılı Belediye kanununun 64.maddesi gereğince “ONANMASINA” mevcudun oy birliği ile karar verildi.(Gündem No:4)

  Rasim ÇAM                                     Davut YILMAZ                                 Turgut ILĞIN

Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı

T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2020 Yılı Temmuz ayı Toplantısı 06.07.2020 tarihli 1. Birleşimin 2. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NO KARAR TARİHİ KARARIN KONUSU
14 06.07.2019 Gündemin: 5.Maddesi: 2019 Yılı Faaliyet Raporları:            Başkanlık Makamından Meclise Havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 30/06/2020 tarihli ve E.527 Sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince Belediyemizin bir yıllık (2019) Yılına ait Faaliyet Raporu madde madde okunmuş olup yapılan işarı oylama neticesi 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporunun aynen kabulüne; Kararın gereği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem No:5)

  Murat DEMİR                                  Davut YILMAZ                                 Turgut ILĞIN

Meclis 1.Başkan V.                               Katip Üye                                           Katip Üye