YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2021 Yılı Ocak ayı Toplantısı 08.01.2021 tarihli 1. Birleşimine ait Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
108.01.2021 Belediye Başkanı Rasim ÇAM’a (COVİD-19) pandemisi teşhisi konulup Düzce Atatürk Devlet Hastahanesinde tedavisine devam edildiğinden Belediye Başkanı Rasim ÇAM’ın 08/01/2021 tarihindeki Belediye Meclis toplantısı oturumu için izinli sayılmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.    (Gündem No:1)
208.01.2021 Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun  25.Maddesi gereği “İl ve İlçe Belediyeleri ile Nüfusu 10.000 üzerindeki Belediyelerde Belediye Meclisi her Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla üye sayısı üçten az  beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur”. Hükmüne göre bir yıl için Belediyemiz Denetim Komisyonunun 3 üyeden oluşmasına; Yapılan gizli oy açık tasnif usulüyle yapılan seçimlerde; 1-Davut YILMAZ  9 (Dokuz) oy, 2-Murat DEMİR 8 (Sekiz) oy 3-Erdem KARAGÜZEL 9 (Dokuz) Oy, 4-Turgut ILĞIN 1 (bir) oy aldılar.            Belediyemiz Denetim Komisyonu seçimi sonucunda Meclis Üyelerinden, Davut YILMAZ, Murat DEMİR, Erdem KARAGÜZEL’den teşkiline mevcudun oy birliği ile karar verildi.   (Gündem no:2)
308.01.2021 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.’ Hükümleri gereğince 2021 yılında meclis toplantılarının her ayın ilk haftasında yapılmasına, Meclis tatil ayı için önerilen Ağustos ayının tatil ayı olarak belirlenmesi mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:3)
408.01.2021  5393 Sayılı Belediye Kanunun 32.maddesine istinaden, Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 ncu madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının (1/3) üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı tutar ödenir, hükmüne istinaden, 2021 Yılında ödenecek huzur hakkı ücret tespiti yapılarak; Meclis Başkanı, Belediye Başkan V. İle Meclis Üyelerine 2021 Yılında ödenecek huzur hakkı ücretlerinin Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının (1/3) üçte biri kadar ödenmesine; mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:4)
508.01.20215393 sayılı Belediye Kanunun 51.maddesinde Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.             Yine 5393 sayılı Belediye Kanunun 52.maddesinde İtfaiye hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye itfaiye teşkilâtında fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir. Denilmektedir.                                                                                                                               Bu bağlamda konu belediye meclisimizce müzakere edilmiş olup, Belediyemiz Zabıta biriminde görev yapmakta olan Zabıta personellerine; 2021 Mali yılı bütçesi (K) cetvelinde (Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyeler için) belirlenen en üst limit (tavan) olan bürüt 2021 Yılında  321,00-TL Aylık  Maktu Fazla Çalışma Ücreti ödeme yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:5)
608.01.2021 . Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri, Belediye Personeli ve Belediyemizi temsilen yurt dışına gidecek ekiplerin 2021 yılı içerisinde yurt dışına gitmelerine ve İlk Meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmek üzere yurt dışına kültürel ve inceleme gezi daveti ve organizasyonlara görevli olarak katılmaları için gerekli iznin verilmesine, 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre uçak bilet bedeli ve günlük yasal harcırahların Belediye bütçesinden ödenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi (Gündem no:6)

Murat DEMİR                               Davut YILMAZ                                     Turgut ILĞIN

Meclis 1. Başkan V.                          Katip Üye                                              Katip Üye