KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
805.03.2021Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.03.2021 tarihli ve E-181 Sayılı yazısı okundu. Belediye Başkanı Rasim ÇAM’’ın hastalığı nedeniyle tedavisine devam ettiğinden 05/03/2021 tarihindeki Belediye Meclis toplantısı oturumu için izinli sayılmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.          (Gündem No:1)
905.03.2021                   Fen İşleri Müdürlüğünün 05.03.2021 tarihli ve E.220 sayılı yazısı okundu.  Şehir içinden geçen Karayolu’nun 17m. lik, 20m.lik ve 35 m.lik 3 farklı tip yol aksı belirlendiği, Uygulama İmar Planı’nın güneyinde yer alan 17 m.lik yol aksında hattın girintili, çıkıntılı olarak devam ettiği ve 20 m.lik yol aksına bağlandığı,20 m.lik yol akşınında kuzey ekseninde 35m.lik yol aksına bağlandığı görülmüştür.                   Fen İşleri Müdürlüğü’nün 05.03.2021 tarih ve 220 sayılı yazısı ‘ Mevcut İmar Planında ki 17 m imar yolu hattının girintili çıkıntılı bir hat olması, 3 farklı yol aksının olması Şehircilik ve Kentsel Gelişim ilkeleri ve mevcut yapılaşma hususlarında yapı nizamlarında girintili çıkıntılı yapılaşmalara sebebiyet vereceğinden bahisle Plan Değişikliği Paftalarını ve Plan Açıklama Raporlarının Plan Değişikliği konusunun Meclis Gündemine alınmıştır.                  Belediye Meclisinde yapılan görüşmede; İmar planı değişikliğine konu alanın; , 1/1000 ölçekli Düzce Yığılca İlave Revizyon Uygulama İmar Planı paftalarından; G26-B-04-C-3-A- G26-B-04-C-2-D- G26-B-04-C-1-B-G26-B-04-C-1-C-G26-B-04-C-4-A-G26-B-04-C-4-B-G26-B-04-C-4-D paftalarında kaldığı ve tamamının planda yol olarak planlandığı, plan değişikliğinin şehir içinden geçen Karayolunun zemin kullanımı, planlama kademeleri ve Şehircilik ve Kentsel Gelişim ilkeleri ile örtüşmesi amacı ile hazırlandığı, Bu bağlamda; Uygulama imar planının güneyinde yer alan 17 m.lik aks da hat boyunca düzenlemeye gidildiği, Uygulama imar planının kuzeyindeki kuzey-güney ekseninde gelen 35 m.lik yol aksı 20 metre olacak şekilde yeniden revize edildiği, Plan teklifinin onanlı halihazır haritalar üzerine çizildiği, Şehircilik ve Kentsel Gelişim ilkeleri gereği plan değişikliğinin kamu yararı niteliği taşıdığı, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24. ve 26. Maddelerine aykırılık taşımadığı, anlaşıldığından Belediye Meclisinin 05 Mart 2021 tarihli toplantısında Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (c) fıkrası ile3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereğince Plan Tadilatının “ONANMASINA” mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem No:2)

Murat DEMİR                                 Davut YILMAZ                               Turgut ILĞIN

Meclis 1. Başkan V.                              Katip Üye                                       Katip Üye