YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2021 Yılı Mayıs ayı Toplantısı 17.05.2021 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
2017.05.2021 Gündemin: 1.Maddesi: 2020 Yılı (Gelir-Gider) Kesin Hesap Cetvelleri:      Başkanlık Makamı tarafından; Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 26/04/2021 tarihli ve E-437  Sayılı yazısı Ek’inde sunulan Belediyemizin 2020 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvelleri Belediye Encümenin 28/04/2021 Tarih ve 2021/11 sayılı kararı  ile tasdik edilerek görüşülmek üzere Meclise havale edilmiştir.               Ekonomik sınıflandırma düzeyine 2020 yılı giderlerin kesinleşme durumu; KOD AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI% 01 PERSONEL GİDERİ 2.260.000,00 1.458.988,92 %64.55 02 SOSYAL GÜVENLİK DEVLET PRİMİ GİDERİ 408.000,00 290.763,81 %71,26 03 MAL VE HİZMET ALIMI GİDERİ 5.472.500,00 2.683.977,56 %49,04 04 FAİZ GİDERİ 0,00 0,00 %00 05 CARİ TRANSFERLER 192.000,00 47.753,95 %24,87 06 SERMAYE GİDERLERİ 7.500,00 0,00 %00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 %00 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 %00 09 YEDEK ÖDENEKLER 660.000,00 103.282,51 %15,64 TOPLAM 9.000.000,00 4.584.766,75 %50,94   Ekonomik sınıflandırma düzeyine 2020 yılı gelir kesinleşme durumu; KOD GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TOPLAM ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI% 01 VERGİ GELİRLERİ 2.390.000,00 523.741,63 %21,91 02 TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 1.347.000,00 352.251,55 %26,15 03 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.400.000,00 129.762,60 %9,26 04 DİĞER GELİRLER 3.813.000,00 3.568.225,07 %95,52 05 SERMAYE GELİRLERİ 50.000,00 38.188,00 %76,37 06 RED VE İADELER 0.00 0,00 %00            TOPLAM   9.000.000,00 4.612.168,85 %51,24    5393 Sayılı Belediye Kanununun 64 maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince Encümence tetkik edilerek karara bağlanmış bulunan Belediyemizin 2020 Maliyılına ait Kesin Hesap Cetvellerinin tamamen mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlendiği anlaşıldığından, 5393 Sayılı Belediye kanununun 64.maddesi gereğince “ONANMASINA” mevcudun oy birliği ile karar verildi (Gündem No:1)
2117.05.2021 Gündemin 2.Maddesi: İhdas, Boş Memur ve Boş Daimi İşçi Kadro Değişiklik Cetvelleri:          Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.04.2021 Tarihli ve E.432 Sayılı yazısı okundu. 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. maddesi gereği memur kadroları yönetmeliğe uygun olarak meclis tarafından ihdas edilmekte, 11. maddesinin 1. fıkrası hükümleri gereği, boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır denildiğinden; Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden memur kadro ihdasları için (I) sayılı cetvel, memur boş kadro değişiklikleri için (II) sayılı cetvel ihdas gerekçeleriyle birlikte gösterilerek düzenlenmiştir. Ekte bulunan, ihdas, boş memur kadro değişiklik cetvelleri ile Daimi İşçi Norm Kadrosu (V) sayılı Sürekli İşçi Kadro İhdası ile (VI) Sürekli İşçi Boş Kadro değişikliği  cetvellerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin (1) fıkrası gereğince “ ONANMASINA” mevcudun oy birliği ile karar verildi. Gündem No:2)
2217.05.2021Gündemin 3.Maddesi:  Şirket Devri:  Ticaret Merkezi Atatürk Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi No:36/B Yığılca/DÜZCE adresinde bulunan 13246 Oda ve Düzce 12359 Ticaret ve Sanayi Odasında  ve Yığılca Vergi Dairesinde 9530819161 vergi kimlik no ile kayıtlı Yığılca Turizm İnşaat Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi, kayıtsız şartsız bedelsiz (Hibe) şeklinde tek ortaklı 1000 adet paya ayrılmış 50.000,00 TL sermayesinin tamamını şirket ile birlikte Yığılca Belediye Başkanlığı’mıza devir etmek istediğini beyan eden Şirket Müdürü Mustafa KESKİN’in, 17/05/2021 tarihli dilekçesi belediyemiz meclisine havale edilerek konu hakkında görüşmelere geçildi. 5393 sayılı Belediye Kanunun 15’inci maddesinin (i) bendinde “Borç almak, bağış kabul etmek” Belediyenin yetkileri ve imtiyazları arasında sayılmış olup,18’inci maddesinin  (g) bendinde “Şartlı bağışları kabul etmek”, (i) bendinde ise “Bütçe içi işletme ile 5520 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Ayrıca mezkûr kanunun 70’ inci maddesinde ise “Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilir” denilmektedir. Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Tüm bu yasal yetki ve sorumluluklar dahilinde, ticaret merkezi Atatürk Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi No:36B Yığılca/DÜZCE adresinde bulunan Düzce Ticaret ve Sanayi odasında 12359 ve Yığılca Vergi Dairesinde 9530819161 vergi no ile kayıtlı Yığılca Turizm İnşaat Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, kayıtsız şartsız bedelsiz (hibe) şeklinde tek ortaklı 1000 paya ayrılmış 50.000,00 TL sermayesinin tamamını şirket ile birlikte Belediyemize bedelsiz olarak hibe yoluyla devir etmek istediğini beyan eden şirket müdürü Mustafa KESKİN’in 17/05/2021 tarihli dilekçesine istinaden, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/i,18/g,18/i ve 70’inci maddeleri gereğince, Yığılca Belediye Başkanlığı olarak şirket ile birlikte hibe devrinin kabulüne, şirket devir işlemleri ve şirketin genel kurulunda Belediye tüzel kişiliğimizi temsil etmeye müdür olarak ikametgah adresi Orhangazi Mahallesi Gaziler Sokak Rasim ÇAM Blok No:3 İç Kapı No:1  Yığılca/DÜZCE ve T.C Kimlik Numarası  65293361634 olan  Yığılca Belediye Başkanı Rasim ÇAM’a  yetki verilmesine; gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Belediye Başkanı Rasim ÇAM’a  tebliğine mevcudun oy birliği ile karar verildi.                 (Gündem No:3)

Rasim ÇAM                                   Bayram AKIN                                     Murat DEMİR

Belediye Başkanı                             Katip Üye                                              Katip Üye