YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2021 Yılı Aralık ayı Toplantısı 01.12.2021 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİ  KARARIN KONUSU
3901.12.2021Gündemin 1.Maddesi: 2022 Yılında Çalıştırılacak Geçici İşçi Vizeleri: Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin  24. maddesi “ (Değişik:RG-12/1/2008-26754) Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir” hükmü yer almaktadır.      Bu esaslar doğrultusunda; Belediyemiz D3 gurubunda yer almakta olup memur norm kadro sayımız 38’dir. Norm Kadroda belirtilen 38 adet memur kadrosunun %20′ si  7’ dir. 2022 yılı içerisinde 5 ay 29 gün süre ile geçici iş pozisyonunda 7 x 5.29 = 37.03 Adam / Ay olarak mevsimlik işçi Belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Norm Kadroda belirtilen 38 adet memur kadrosunun %20’si oranında 2022 yılı içerisinde 5 ay 29 gün süre ile geçici iş pozisyonunda, 7×5.29 = 37.03 Adam / Ay olarak mevsimlik işçi çalıştırılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem No:1)
4001.12.2021Gündem 2.Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonun 2022 Mali Yılı Gelir Tarifeleri Raporu:              Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 26/10/2021 Tarihli ve E.1011 Sayılı yazısı Belediye Meclisinin 03/11/2021 Tarih ve 2021/34 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup komisyondan gelen 15/11/2021 Tarih ve 2021/4 sayılı rapor ve Ekinde sunulan 2022 Yılında uygulanacak Gelir Tarifesi Ücrete tabi İşler tarife  cetvelleri okundu.               5393 sayılı Belediye Kanunun “Meclisin görev ve Yetkileri” başlıklı 18. Maddesi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, Bakanlar Kurulu Kararları ve Tebliğlerde yer alan hükümlere göre; Belediyemizin gelirlerini vergi, resim harçlar, katılım payları ve ilgilerin isteği üzerine yapılmakta olan hizmetler karşılığında almış olduğu ücretler oluşmaktadır.                2464 sayılı kanunun 97. maddesine istinaden ilgililerin isteği üzerine Belediyemizin yapmakta olduğu hizmetler karşılığında almış olduğu ücretlerle ile ilgili tarife cetveli içinde müdürlük bazında tekliflerine göre değerlendirmeler yapılarak madde madde oylanarak (Ücrete Tabi İşler Tarife Cetveli)  “2022 yılı Gelir Tarifesi Ücrete Tabi İşler Tarife Cetveli ” katılımın oy birliği  kabul edilerek 2022 Mali yılında uygulamaya konulmasına,                   5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (f) fıkrası gereğince mevcudun oybirliği ile karar verildi. Gündem No:2)
4101.12.2021Gündemin 3. Maddesi: Belediye Başkanı Rasim ÇAM’ın 2021 Yılı Aralık ayı Meclis Toplantısı Oturumunda İzinli Sayılması:                 Başkanlık Makamının 01.02.2021 tarihli ve E-1143 Sayılı yazısı okundu. Belediye Başkanı Rasim ÇAM’’ın 26.11.2021 -05.12.2021 tarihleri arası 10 gün yıllık izine ayrılması nedeniyle, Belediye Başkanı Rasim ÇAM’ın 01/12/2021 tarihindeki Belediye Meclis toplantısı oturumu için izinli sayılmasına;  mevcudun oy birliği ile karar verildi.  (Gündem No:3)
4201.12.2021         Gündem 4.Maddesi: İmar Komisyonun İmar Planı Tadilatı Kararı:          İmar Komisyonun 12.11.2021 tarihli ve 2021/03 sayılı  raporu okundu.  Şehir Plancısı Demet GÜNDAY tarafından hazırlanan ve Düzce ili, Yığılca İlçesi, G26B04C2C – G26B04C3B Pafta, 60 Ada, 7- 21-46-47-48-49-50-51-52-53-54 parselleri kapsayan 7500 m.lik alanda hazırlanan Plan Tadilatı ve Plan Açıklama Raporu komisyonumuzca incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde; 1- Plan Açıklama Raporunda;  Yığılca ilçe sınırları içindeki yolların zemin kullanımıyla imar planı kullanımının örtüştürülebilmesi için imar planı değişikliğine gidilmiştir. Söz konusu yol imar planında mevcut yolun kuzeyinde yer almaktadır. Yapılan değişiklikle yol zeminde kullanılan kısmına kaydırılmıştır. Böylelikle imar kullanımıyla zemin kullanımının örtüşmesi ön görülmüştür. Mevcuttaki zemin yolda ilçeye ait kanalizasyon sistemi döşenmiş olup yeni bir doğrultuda yapım maliyetleri ile karşılaşılmasının da önüne geçildiği, arazi yapısı ve yapılaşmada karşılaşılan durumlar dikkate alınarak yapılan yol kaydırma işlemiyle zemin kullanımıyla imar planı kullanımımın örtüşmesi amacı ile imar planı değişikliği dosyası hazırlandığı, 2- İlave – Revizyon İmar Planı ile belirtilen kullanım kararı ve yapılaşma koşullarında değişikliğe gidilmediği, 3-    Arazinin topografik yapısına ve kadastral duruma bağlı kalarak imar planı kullanımının örtüşmesi amacı ile imar planı değişikliği dosyasının hazırlandığı, 4- Şehir Plancısı tarafından hazırlanan Plan Tadilat Paftaları ile Plan Açıklama Raporunun bir bütün olduğu görülmüştür. Komisyonumuzca Şehir Plancısı Demet GÜNDAY tarafından hazırlanan ve Düzce ili, Yığılca İlçesi, G26B04C2C – G26B04C3B Pafta, 60 Ada, 7- 21-46-47-48-49-50-51-52-53-54 parsellerin kapsayan alana ait Plan Tadilatı talebinin “ONANMASININ” uygun olduğu;                    Meclisçe yapılan müzakereler neticesi; Tapunun Düzce İli  Yığılca İlçesi, Düzce ili, Yığılca İlçesi, G26B04C2C – G26B04C3B Pafta, 60 Ada, 7- 21-46-47-48-49-50-51-52-53-54 sayılı taşınmaz parsellerin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (c)  fıkrası ile 3194 Sayılı İmar Kanunun  8/b Maddesi gereğince Plan Tadilatının uygun olduğuna ve “ONANMASINA”;     mevcudun oy birliği ile karar verildi (Gündem No:4)
4301.12.2021Gündem 5.Maddesi: İmar Komisyonun 1/1000 Ölçekli İlave+Revize Uygulama İmar Planın           Yeniden Revize Edilmesi Kararı: İmar Komisyonun 12.11.2021 tarihli ve 2021/04 sayılı  raporu okundu.                    1 – Kadastro Genel Müdürlüğü’nce 2020-2021 yılları arasında ilçemizde yapılan 22-A kadastro güncelleme çalışmaları sonrasında kesinleşen kadastro paftaları ile yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Paftalarında kadastral yol hatları ile imar yol hatları arasında kayıklıkların olduğu; 2 – İlçemizde yapılan alt yapı ( doğalgaz hattı ve elektrik hattı) yatırımlarının mevcut planda işli olmadığı, 3 – İlçemizde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce 16.03.2017 tarihinde onaylanan İlçe Merkezi Dereleri Islahı Planlama ve Projesi ile  Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 20.12.2018 tarihinde onaylanan Yığılca Kuzey Çevre Yolu Projeleri ile  bütünlüğünün bulunmadığı, 4 – Güncel Halihazır Durum Haritaları ( 2021 yılında hazırlanmıştır.) ve Kadastro Paftaları ( 2021 yılında hazırlanmıştır.) ile ilçenin mevcut planlamasının daha sağlıklı, verimli ve fenni olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiği, Tespitleri yapılmıştır. Komisyonumuzca ‘1/1000 Ölçekli İlave +Revize Uygulama İmar Planının Revize Edilmesinin ‘ ilçemizin geleceğine ve kamu yararına uygun olduğuna; Meclisçe yapılan müzakereler neticesinde; ‘1/1000 Ölçekli İlave +Revize Uygulama İmar Planının Revize Edilmesinin’ İmar Komisyonunda geldiği şekli ile kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (c)  fıkrası gereğimevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem No:5)

  Davut YILMAZ                                 Bayram AKIN                                    Murat DEMİR

  Meclis 1. Başkan V.                               Katip Üye                                           Katip Üye