T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2022 Yılı Ocak ayı Toplantısı 07.01.2022 tarihli 1. Birleşimine ait Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
107.01.2022Gündemin 1. Maddesi: Denetim Komisyonuna Üye Seçimi Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun  25.Maddesi gereği “İl ve İlçe Belediyeleri ile Nüfusu 10.000 üzerindeki Belediyelerde Belediye Meclisi her Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla üye sayısı üçten az  beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur”. Hükmüne göre bir yıl için Belediyemiz Denetim Komisyonunun 3 üyeden oluşmasına; Yapılan gizli oy açık tasnif usulüyle yapılan seçimlerde; 1-Hasan TEMİZEL 9 (Dokuz) oy, 2-Nihat TERZİ 10 (On) oy 3-Erdem KARAGÜZEL 9 (Dokuz) ,Turgut ILĞIN 1 (bir) oy, Tahir DOĞAN 1 (BİR) OY Oy, 4-Turgut ILĞIN 1 (bir) oy aldılar.            Belediyemiz Denetim Komisyonu seçimi sonucunda Meclis Üyelerinden, Hasan TEMİZEL, Nihat TERZİ, Erdem KARAGÜZEL’den teşkiline mevcudun oy birliği ile karar verildi.  (Gündem no:1)
207.01.2021Gündem :2 Maddesi : 2022 yılı Meclis Toplantıları ile Meclis Tatil ayının   belirlenmesi: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.’ Hükümleri gereğince 2022 yılında meclis toplantılarının her ayın ilk haftasında yapılmasına, Meclis tatil ayı için önerilen Ağustos ayının tatil ayı olarak belirlenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:2)
307.01.2021   2022 Yılında Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine ödenecek  huzur hakkı ücret tespiti:                                5393 Sayılı Belediye Kanunun 32.maddesine istinaden, Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 ncu madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının (1/3) üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı tutar ödenir, hükmüne istinaden, 2021 Yılında ödenecek huzur hakkı ücret tespiti yapılarak; Meclis Başkanı, Belediye Başkan V. İle Meclis Üyelerine 2022 Yılında ödenecek huzur hakkı ücretlerinin Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının (1/3) üçte biri kadar ödenmesine; mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:3)
407.01.20212022 Yılında Zabıta Memurlarına ödenecek Fazla Mesai Ücret  Tespiti :                    5393 sayılı Belediye Kanunun 51.maddesinde Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.             Yine 5393 sayılı Belediye Kanunun 52.maddesinde İtfaiye hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye itfaiye teşkilâtında fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir. Denilmektedir.                                                                                                                               Bu bağlamda konu belediye meclisimizce müzakere edilmiş olup, Belediyemiz Zabıta biriminde görev yapmakta olan Zabıta personellerine; 2021 Mali yılı bütçesi (K) cetvelinde (Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyeler için) belirlenen en üst limit (tavan) olan bürüt 2022 Yılında  361,00-TL Aylık  Maktu Fazla Çalışma Ücreti ödeme yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:4)
507.01.2021 Gündem: 5.Maddesi: İçkili Yer Bölge Tespiti: Zabıta Amirliğinin 03.01.2021 tarihli ve E-1296 Sayılı yazısı okundu. İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usuller 10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile düzenlenmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin “İçkili yer bölgesinin tespiti” başlıklı 29’uncu maddesinde, “İçkili yer bölgesi, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından tespit edilir.” hükmü yer almaktadır.  İlçemizin İçkili yer bölge tespiti için Yığılca İlçe Emniyet Amirliği’nin görüşü alınmıştır.  İlçemiz sınırları ve mücavir alanları içinde faaliyet gösteren içkili Lokanta işyerleri için bölge tespiti konusunda Meclisçe yapılan müzakereler neticesi; Yığılca İlçe Emniyet Amirliği’nin görüşleri doğrultusunda, Orhangazi Mahallesi Düzce Caddesi üzerinde Stad Sokak yol ayrımından Yığılca Sanayi  sitesine kadar olan kısım ile Atatürk Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Kapalı Pazar yeri alt kısmından Ahmetçiler  Mahallesi Alaplı Yolu Sokak üzerinde bulunan Kalıcı Konutlara kadar olan kısmın içkili yer bölgesi tespit edilmesine ve uygulamaya konulmasına;5393 Sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (0) fıkrası gereğince mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:5)
607.01.2021Gündem: 6.Maddesi: Sendikalarla Sözleşme İşleri İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi:                   Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 03.01.2022 tarih ve E-1297 sayılı yazısı okundu. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması başlıklı 32. Madde (Değişik: 4/4/2012-6289/22 md.) “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz. Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez. Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabilir. Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz. Hükmü ile 4688 sayılı Kanunun Sendika üyeliğinin kazanılması başlıklı 14. Maddesi ile belirlenen esaslar dâhilinde, Belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur personeline, yetkili memur sendikası aracılığıyla sosyal denge tazminatı ödenmesi için 01.01.2022-31.03.2024 tarihlerini kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesini yapmak üzere Yığılca Belediyesi adına Belediye Meclisimiz tarafından Yığılca Belediye Başkanı Rasim ÇAM’a yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.                                                                                  (Gündem No:6)

  Rasim ÇAM                                     Bayram AKIN                                           Murat DEMİR

Meclis Başkanı                                     Katip Üye                                                Katip Üye

Belediye Başkanı