YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı Mayıs ayı Toplantısı 03.05.2022 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı Mayıs ayı Toplantısı 03.05.2022 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
1503.05.2023 Gündemin: 1.Maddesi: 2022 Yılı (Gelir-Gider) Kesin Hesap Cetvelleri:     Başkanlık Makamının 27.04.2023 tarihli ve E-39798438-110.02-3229 sayılı yazısı ekindeki, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24/04/2023 tarihli ve E-86329190.110.02-3219 Sayılı yazısı Ek’inde sunulan Belediyemizin 2022 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvelleri Belediye Encümenin 26/04/2023 Tarih ve 2023/11 sayılı kararı  ile tasdik edilerek görüşülmek üzere Meclise havale edilmiştir. Ekonomik sınıflandırma düzeyine 2022 yılı giderlerin kesinleşme durumu; KOD AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI% 01 PERSONEL GİDERİ 3.531.500,00 3.1145.557,10 %89,07 02 SOSYAL GÜVENLİK DEVLET PRİMİ GİDERİ 775.000,00    692.007,75 %89,29 03 MAL VE HİZMET ALIMI GİDERİ 7.908.000,00 6.783.570,56 %85,78 04 FAİZ GİDERİ 0,00 0,00 %00 05 CARİ TRANSFERLER 226.000,00 143.094,31 %63,31 06 SERMAYE GİDERLERİ 9.500,00 0,00 %00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 %00 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 %00 09 YEDEK ÖDENEKLER 130.000,00 800.000,00 %00 TOPLAM 13.750.000,00 11.564.229,72 %84,10   Ekonomik sınıflandırma düzeyine 2022 yılı gelir kesinleşme durumu;   KOD GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TOPLAM ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI% 01 VERGİ GELİRLERİ 1.255.332,94 934.710,82 %74,46 02 TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 1.183.028,70 662.478,92 %56,00 03 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.561.483,95 1.561.483,95 %100 04 DİĞER GELİRLER 8.869.559,56 8.831.967,37 %99,58 05 SERMAYE GELİRLERİ 397.534,12 397.534,12 %100 06 RED VE İADELER 0.00 0,00 %00            TOPLAM   13.266.938,27 12.388.175,18 %93,38             5393 Sayılı Belediye Kanununun 64 maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince Encümence tetkik edilerek karara bağlanmış bulunan Belediyemizin 2022 Maliyılına ait Kesin Hesap Cetvellerinin tamamen mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlendiği anlaşıldığından, 5393 Sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin (b)  fıkrası ile aynı kanunun 64.maddesi gereğince “ONANMASINA” mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Karar No: 15)  

Rasim ÇAM                                   Bayram AKIN                                     Murat DEMİR

Belediye Başkanı                             Katip Üye                                              Katip Üye