T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
2013 YILI EKİM AYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tipi :Olağan
Toplantı Dönemi :2013 Yılı Ekim ayı
Toplantı Tarihi :02/10/2013
Toplantı Saati: :17:00
Birleşim No :10
Oturum No :01
Meclis Başkanı : Bünyamin ŞAHİN
Divan Katibi -1 : Nihat ATASOY (katıldı)
Divan Katibi -2 : Hüseyin TEMİZEL (katıldı)

Yığılca Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Yasanın 20. maddesi gereği Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin Şahin’in Başkanlığında 2013 Yılı Ekim Ayı Olağan toplantısını yapmak üzere; 02/10/2013 Çarşamba günü Saat:17:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda Mutat olarak toplandı.

GÜNDEMİN: 1.Maddesi ;Açılış ve Yoklama:

Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN tarafından açılış konuşması yapıldı. Meclis Başkanı 2013 Yılı 10.ncu Meclis Toplantısının İlçemiz ve Belediyemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Yapılan Yoklama Neticesi;
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ; Meclis (Belediye) Başkanı Bünyamin ŞAHİN
1-Seyfettin SARI, 2- Hasan YAĞCI, 3- Orhan ACAR, 4-Erdal AKIN 5-Nihat ATASOY 6-Fazlı KARTAL 7-İlyas KAZAN 8- Hüseyin TEMİZEL’in katıldıkları görüldü.

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri : Davut KALAY

2013 yılı Ekim ayı 10.birleşim 1. oturumuna başlandı.

GÜNDEMİN: 2. Maddesi : 2013 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Karar Özetleri:
5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddesi gereğince 04/09/2013 Tarihli Eylül ayı olağan Meclis Kararları okundu ve Meclis Üyelerine dağıtıldı. Maddi hata olmadığı görüldü. Oya sunularak yapılan açık oylama neticesi, lehte ve aleyhte söz almak isteyen olmadığından oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO:38 Gündem: 3.Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonun 2014 Yılı Gelir
Gider (Tahmini Teklif) Bütçesi Raporu:
Başkanlık Makamından Havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 21/08/2013 Tarih ve 141 Sayılı Yazısı, Belediye Encümenin 28/08/2013 Tarih ve 2013/26 Nolu Kararı, Belediye Meclisinin 04/09/2013 Tarih ve 37 No’lu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup mezkur komisyondan gelen 17/09/2013 Tarih ve 2013/1 Sayılı rapor okundu.
Bir yılın gelir ve gider tahminlerini gösteren bütçe rakamları,gelir bütçesi,gelir giderleri denkleştirilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 61 ve 62 maddelerine göre hazırlanan 2014 Yılı Belediyenin Gelir Gider (Tahmini Bütçesi) ile ilgili yapılan incelemede, tüm gelir gider kalemleri tek tek kalem kalem madde madde sınıfsal kodlamaları ile incelenerek yapılan müzakereler neticesi, tahminlerini gösteren bütçe rakamları, gelir bütçesi, gelir giderleri denkleştirilmiştir.
Bütçe tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle 2014 Mali Yılı Bütçesi 3.500.000,00 TL (Üç Milyon Beş Yüz Bin-TL) olarak kabul edilerek, 2014 Mali yılında uygulamaya konulmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (b) fıkrası gereği oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:39 GÜNDEM: 4.MADDESİ: Oto Kiralama İşyerleri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına İlişkin Uygulama Yönetmeliği:

Zabıta Amirliğinin 24.09.2013 tarih ve 80 sayılı yazısı Ekindeki Oto Kiralama İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Uygulama Yönetmeliği okundu.

T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
Oto Kiralama İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Uygulama Yönetmeliği

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, oto kiralama faaliyetiyle iştigal edecek işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usuller ile çalışma şartlarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Yığılca Belediyesi sınırları içerisinde oto kiralama faaliyetiyle iştigal edecek iş yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 14/06/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;
a) Yetkili idare: Yığılca Belediyesi
b) Müessese: Oto kiralama faaliyetiyle iştigal eden işyerlerini,
c) Zabıta: Belediye zabıtasını ifade eder.

Madde 5- Oto Kiralama işyerlerinde aranacak şartlar ve uyulması gereken hükümler

a) İşyeri tanıtım tabelasında “oto kiralama” ibaresi zorunludur, yazı boyutu tabeladaki diğer yazı puntolarından küçük olamaz.
b) İş yerinin herhangi bir yerine ve tabela üzerine, işyeri unvanı ve oto kiralama ibaresi ve/ veya Rent A Car dışında ticari ibareler yazılamaz.
c) Müesseseler oto kiralama işinde kullanacakları araçların listesini ruhsat aşamasında ilgili belediyenin ruhsat ve denetim müdürlüğü ile zabıta müdürlüğüne bildirmek ve araçların ruhsat fotokopilerini vermek zorundadır. Trafik tescilde işletmeci dışında bir başkası adına kayıtlı olup da oto kiralama faaliyetinde kullanılan araçlarla ilgili kiralama sözleşmesinin ibrazı zorunludur. Araç değişikliği halinde en geç üç gün içerisinde ilgili birimlerine bu değişiklik bildirilecektir.
ç) Belediyeden ruhsatlı her hangi bir otoparktan kullanacağı araçları depolamak için yapılmış bir sözleşme aranır
d) Oto kiralama işi ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerden, kendi adına veya şirket adına kayıtlı
en az beş araç faaliyet göstermek zorundadır.
e) Oto kiralama işyerleri işletmecileri tarafından işyeri içine, bina çekme mesafeleri ile yola ve yol kenarındaki ücretli yada ücretsiz kamuya ait otopark alanlarına araç, bisiklet ve motosiklet koymaları yasaktır. Oto kiralama işyerinin amblem ya da logosunu taşıyan, reklamını yapan başka gerçek ya da tüzel kişilere ait araçlar da bu kapsamdadır.
f ) Bu yönetmeliğe uygun açılan iş yerlerinde, araç alımı ve satımı yapılamaz.Başka bir iş ile iştigal olunamaz.
g ) Oto kiralama işyerlerinin ruhsatlandırılması sırasında bu Yönetmelikte belirtilen genel şartların yanı sıra, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
Denetim
Madde 6 – Zabıta, oto kiralama işyerlerini yönetmelik hükümleri yönünden denetler. Denetimler sırasında tespit edilen mevzuata aykırı hususlar, yetkili idarelere gereği yapılmak üzere bildirilir.
Uygulanacak Cezalar
Madde 7 –Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında,1608 sayılı yasanın 1. Maddesinde belirtilen; Belediye Encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Ayrıca oto kiralama iş yerlerinin araç alım satımı ve başka bir iş işlere uğraştığının tespiti halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik, yürürlüğe girmeden önce mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılmış bulunan işyerleri açısından kazanılmış hak doğurmaz. Daha önce ruhsatlandırılmış işletmeler iş bu yönetmelik hükümlerinde öngörülen şartları taşımak zorundadırlar. Taşımayan işletmeler üç ay süre içerisinde gerekli eksiklikleri gidermek zorundadırlar. Aksi halde işyeri açma ruhsatları yetkili idare tarafından iptal edilir.
Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış bulunan işyeri açma ve çalışma ruhsat başvuruları bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Geçici Madde 2- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat almış olan müessesler, mevcut araç listelerini yönetmelik yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde, ilgili Belediyesine verir.

Yürürlük
Madde 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9- Bu Yönetmelik hükümleri Yığılca Belediye Başkanlığı tarafından yürütülür.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin ( b) fıkrası gereğince hazırlanan Oto Kiralama İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Uygulama Yönetmeliği, oybirliği ile kabul edilerek uygulamaya konulmasına karar verildi.

KARAR NO: 40 Gündem: 5.Maddesi:2014 Yılı Gelir Tarifeleri:

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/09/2013 Tarih ve 171 Sayılı Yazısı Okundu. 2014 Yılında Uygulanacak Gelir Tarifeleri cetvelleri ile ilgili yapılan müzakereler neticesi; Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM:6.Maddesi ; Kapanış ;
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 2013 Yılı Kasım ayı Meclis toplantısının 06/11/2013 Çarşamba günü Saat: 17:00’de Belediye Meclis toplantı salonunda yapılmasına, Kasım ayında yapılacak toplantıya kadar oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 02/10 /2013

Bünyamin ŞAHİN Nihat ATASOY Hüseyin TEMİZEL
Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi