T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
2014 YILI NİSAN AYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tipi :Olağan
Toplantı Dönemi :2014 Yılı Nisan ayı
Toplantı Tarihi :07/04/2014
Toplantı Saati: :14:00
Birleşim No :04
Oturum No :01
Meclis Başkanı : Muzaffer YİĞİT
Divan Katibi -1 : Adnan KAYA (katıldı)
Divan Katibi -2 : Telat TEMİZEL (katıldı)
Divan Katibi -3 : Orhan ACAR (katıldı)
Divan Katibi -4 : Hasan YAĞCI (katıldı)

YIĞILCA Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Yasanın 19.maddesi gereği Belediye Başkanı Muzaffer YİĞİT’in Başkanlığında 2014 Yılı Nisan Ayı Olağan toplantısını yapmak üzere; Belediye Meclis Üyelerinden Aynur YILDIRIM, Nihat ATASOY, İrfan KARTAL, Bayram AKIN, Rıdvan ERDOĞAN,Telat TEMİZEL, Adnan KAYA, Hasan YAĞCI, Orhan ACAR’ın katılımlarıyla 07/04/2014 Pazartesi günü Saat:14:00’de Belediye Meclis Salonunda Mutat olarak toplanıldı.
Belediye Meclis Başkanı; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.nci maddesi gereğince Meclisin en genç iki üyesi olan Adnan KAYA ile Telat TEMİZEL’i geçici katip üyeliği için davet etti.

GÜNDEMİN: 1.Maddesi ;Açılış ve Yoklama: Belediye Meclisi Gündemin Açılış Bölümünde;
Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT tarafından açılış konuşması yapıldı. Başkan ’30 Mart 2014 Mahalli İdareler Yerel seçimleri sonucu toplanmış bulunuyoruz. 5 yıl beraber görev yapacağımız Meclisin İlçemiz ve halkımız adına hayırlı olmasını diliyorum dedi. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesine göre; Belediye Başkanı tarafından Meclisin en genç iki üyesi olan Adnan KAYA ile Telat TEMİZEL geçici Meclis Katip üye olarak davet olundu. Geçici katip üyeler yerine geçtikten sonra yoklamaya geçildi.
Yapılan Yoklama Neticesi;
Toplantıya Katılanlar ; 1-Aynur YILDIRIM 2-Nihat ATASOY 3-İrfan KARTAL 4-Bayram AKIN 5-Rıdvan ERDOĞAN 6-Adnan KAYA 7-Telat TEMİZEL 8-Hasan YAĞCI 9-Orhan ACAR’ın katıldıkları görüldü.
Toplantıya tüm meclis üyelerinin katıldığı tespit edildi. Salt çoğunluk sağlanmış olduğundan, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEMİN: 2.Maddesi : 2014 Yılı Mart Ayı Meclis Karar Özetlerinin Görüşülmesi:
5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddesi gereğince 05/03/2014 Tarihli Meclis Kararları, Meclis Karar Özetleri Meclis Üyelerine dağıtıldı. Maddi hata olmadığı görüldü. Oya sunularak, yapılan açık oylama neticesi, lehte ve aleyhte söz almak isteyen olmadığından, oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO:9 Gündem: 3.Maddesi: Meclis 1.Başkan Vekili Seçimi :
Yazı İşleri Müdürlüğünün 02/04/2014 tarih ve 174 sayılı yazısı okundu.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’un ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesine istinaden Meclis Birinci Başkan Vekilliğine önerilen Aynur YILDIRIM gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde:
Aynur YILDIRIM 10 (on) oy
Bu sonuca göre; Aynur YILDIRIM (on) oy alarak 2 (İki) yıl görev yapmak üzere Meclis Birinci Başkan Vekilliğine seçildi.

KARAR NO:10 Gündem: 4.Maddesi: Meclis 2.Başkan Vekili Seçimi :
Yazı İşleri Müdürlüğünün 02/04/2014 tarih ve 175 sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’un ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesine istinaden Meclis İkinci Başkan Vekilliğine önerilen İrfan KARTAL gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde:
1-İrfan KARTAL 9 (Dokuz ) oy , Telat TEMİZEL 1 (Bir) oy alarak
Bu sonuca göre; İrfan KARTAL 9 (Dokuz ) oy alarak 2 (İki) yıl görev yapmak üzere Meclis İkinci Başkan Vekilliğine seçildi.

KARAR NO: 11 Gündem: 5.Maddesi: Meclis İki Asil Katip Üye Seçimi:
Yazı İşleri Müdürlüğünün 02/04/2014 tarih ve 176 sayılı yazısı okundu.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesine istinaden Meclis asıl katip üyeliğine Orhan ACAR ile Hasan YAĞCI önerildi. Yasa gereği gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde;
1-Orhan ACAR (Dokuz ) oy, 2-Hasan YAĞCI (Dokuz) oy, 3-Bayram AKIN (Bir) oy, 4-Rıdvan ERDOĞAN (Bir) oy aldı. Yasa gereği gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçim sonucuna göre; Orhan ACAR ile Hasan YAĞCI
2(İki) yıl görev yapmak üzere Meclis asil katip üyeliğine seçildiler.

KARAR NO: 12 Gündem: 6.Maddesi: Meclis İki Yedek Katip Üye Seçimi:
Yazı İşleri Müdürlüğünün 02/04/2014 tarih ve 177 sayılı yazısı okundu.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesine istinaden Meclis yedek katip üyeliğine Telat TEMİZEL ile Nihat ATASOY önerildi. Yasa gereği gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde;
1-Telat TEMİZEL ( Yedi) Oy , 2-Nihat ATASOY (Dört) oy, 3- Rıdvan ERDOĞAN (Üç) oy, 4-İrfan KARTAL( Üç) oy, 5-Adnan KAYA (Bir) oy, 6-Aynur YILDIRIM (Bir) oy aldılar.
Bu sonuca göre;
Meclis Yedek Katip Üyeliğine:1-Telat TEMİZEL ile 2-Nihat ATASOY 2(İki) yıl görev yapmak üzere seçildiler.

Muzaffer YİĞİT Telat TEMİZEL Adnan KAYA
Meclis Başkanı Kâtip Üye Katip Üye
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Belediye Başkanı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.nci maddesi gereğince Meclis katip üye seçimi yapıldığından Meclisin en genç iki katip üyesi görevlerini katip üyeliğe seçilen Orhan ACAR ile Hasan YAĞCI’ya bıraktı.

KARAR NO: 13 Gündem:7.Maddesi: Encümen Üye Seçimi :
Yazı İşleri Müdürlüğünün 02/04/2014 tarih ve 178 sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi ile Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesine istinaden Encümen Üyeliğine önerilen; 1- Nihat ATASOY 2- Telat TEMİZEL arasında 1(bir) yıl görev yapmak üzere;
1-Nihat ATASOY (On) Oy
2-Telat TEMİZEL (On)Oy
En çok oyu alan Nihat ATASOY ile Telat TEMİZEL 1 (bir) yıl görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçildi.

KARAR NO: 14 GÜNDEM:8.Maddesi: İmar Komisyonuna Üye Seçimi:
Yazı İşleri Müdürlüğünün 02/04/2014 tarih ve 180 sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden İmar Komisyonuna ortak önerilen; AKP Grubundan Bayram AKIN, Nihat ATASOY CHP Grubundan Hasan YAĞCI arasında 1 (Bir) yıl görev yapmak
gereği gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde;
1- Bayram AKIN (On) oy, 2-Hasan YAĞCI (Altı) oy,
3-Orhan ACAR (Dört) oy, 4-Nihat ATASOY(Sekiz) oy, 5-Rıdvan ERDOĞAN (Bir)oy, 6-İrfan KARTAL (Bir) oy
aldılar.Yapılan seçim sonucuna göre;
AKP Grubundan : 1- Bayram AKIN 2-Nihat ATASOY
CHP Grubundan: Hasan YAĞCI oy birliği ile 1 (Bir) yıl görev yapmak üzere İmar Komisyonu üyeliğine seçildi.

KARAR NO: 15 GÜNDEM:9.Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi:
Yazı İşleri Müdürlüğünün 02/04/2014 tarih ve 179 sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden Plan ve Bütçe Komisyonuna ortak önerilen; AKP Grubundan 1-Rıdvan ERDOĞAN, 2- Adnan KAYA, CHP Grubundan Orhan ACAR arasında
arasında 1 (Bir) yıl görev yapmak üzere gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde;
1- Rıdvan ERDOĞAN(0n) oy, 2-Adnan KAYA(On)oy, 3- Orhan ACAR (On) oy aldılar.
AKP Grubundan : 1-Rıdvan ERDOĞAN 2-Adnan KAYA
CHP Grubundan : 1- Orhan ACAR oy birliği ile 1(Bir) yıl görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğine seçildi.

KARAR NO: 16 GÜNDEM: 10.Maddesi: Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliğine Üye Seçimi:
Yazı İşleri Müdürlüğünün 02/04/2014 tarih ve 182 sayılı yazısı okundu.Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliğine üye seçimi açık oylama ile yapılmıştır. Asil üyeliğe Adnan KAYA yedek üyeliğe Bayram AKIN ’ın seçildiklerine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 17 GÜNDEM 11. Maddesi : Denetim Komisyon Raporu
Yığılca Belediye Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 2014/1 sayılı kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonunun, Yığılca Belediyesi 2013 Mali Yılına ait Hesap İş ve İşlemlerinin yasalara uygun olduğu görüşü ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi gereğince Meclisimize sevk ettiği Denetim Komisyonu Raporu; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci maddesi uyarınca Belediye Meclis Başkanı tarafından okutmak suretiyle meclise bilgi verildi.

– 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19.Maddesi gereğince Yıllık Faaliyet raporunun görüşüldüğü Meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır.’ hükmüne göre ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9.ncu maddesi gereğince; Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT Meclis Başkanlık görevini, 2013 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi için yasa gereğince; Meclis 1. Başkan V. Aynur YILDIRIM’a devretti.

KARAR NO:18 Gündem: 12.Maddesi: 2013 Yılı Faaliyet Raporlarının Görüşülmesi
Başkanlık Makamından Meclise Havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 02/04/2014 tarihli ve 181 Sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesine istinaden; Belediyemizin bir yıllık (2013 Yılı) faaliyet raporu, yapılan müzakere sonucunda Ek’teki şekliyle oya sunularak oy birliği ile yeterliliğine karar verildi.

Aynur YILDIRIM Orhan ACAR Hasan YAĞCI
Meclis 1.Başkan V. Katip Üye Katip Üye
Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi

GÜNDEM: 13.Maddesi; Kapanış;
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 2014 Yılı Mayıs ayı Meclis toplantısının 05/05/2014 Pazartesi günü Saat: 15:00’de Belediye Meclis toplantı salonunda yapılmasına, Mayıs ayında yapılacak toplantıya kadar oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 07/04 /2014

Muzaffer YİĞİT Orhan ACAR Hasan YAĞCI
Meclis Başkanı Kâtip Üye Katip Üye
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi