T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
2014 YILI MAYIS AYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tipi :Olağan
Toplantı Dönemi :2014 Yılı Mayıs ayı
Toplantı Tarihi :05/05/2014
Toplantı Saati: :15:00
Birleşim No :05
Oturum No :01
Meclis Başkanı : Muzaffer YİĞİT
Divan Katibi -1 : Orhan ACAR(katıldı)
Divan Katibi -2 : Hasan YAĞCI (katıldı)

Yığılca Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Yasanın 20.Maddesi gereği Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT’in Başkanlığında 2014 Yılı Mayıs Ayı Olağan toplantısını yapmak üzere; 05/05/2014 Pazartesi günü Saat:15:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda Mutat olarak toplandı.

-Meclis Üyesi Nihat ATASOY tarafından verilen 30.04.2014 tarihli ve 55 sayılı kayıtlı dilekçe Meclis gündeminin 8. maddesine alınarak görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN: 1.Maddesi ;Açılış ve Yoklama:
Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT tarafından açılış konuşması yapıldı. Meclis Başkanı Meclis Toplantısının İlçemiz ve Belediyemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ; Meclis (Belediye) Başkanı Muzaffer YİĞİT
1-Aynur YILDIRIM 2-İrfan KARTAL 3-Bayram AKIN 4-Nihat ATASOY 5-Rıdvan ERDOĞAN 6-Telat TEMİZEL 7-Adnan KAYA 8-Hasan YAĞCI 9-Orhan ACAR’ın toplantıya katıldı.

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri : ——

2014 yılı Mayıs ayı 5.birleşim 1. oturumuna başlandı.

GÜNDEMİN: 2. Maddesi : 2014 Yılı Nisan Ayı Meclis Karar Özetlerinin Görüşülmesi:
5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddesi gereğince 07/04/2014 Tarihli Nisan ayı Meclis Kararları okundu ve Meclis Üyelerine dağıtıldı. Maddi hata olmadığı görüldü. Oya sunularak yapılan açık oylama neticesi, lehte ve aleyhte söz almak isteyen olmadığından oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO 19 GÜNDEM 3. Maddesi : 2013 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap
Cetvelleri:
Başkanlık Makamı tarafından; Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 22/04/2014 tarihli ve 72 Sayılı yazısı Ek’inde sunulan Belediye Encümenin 24/04/2014 Tarih ve 2014/16 sayılı kararı ile Belediyemizin 2013 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvelleri tasdik edilerek görüşülmek üzere Meclise havale edilmiştir.
Yukarıda metni yazılı Encümen Kararı uygun bulunarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64 maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince Encümence tetkik edilerek karara bağlanmış bulunan Belediyemizin 2013 Mali yılına ait Kesin Hesap Cetvellerinin tamamen mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlendiği anlaşıldığından, 5393 Sayılı Belediye kanununun 64.maddesi gereğince ONANMASINA oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 20 GÜNDEM 4.Maddesi: Sosyal Demokrat Belediyeler Birliğine Üyelik
İptali:
Başkanlık Makamının 29.04.2014 tarih ve 251 sayılı yazısı okundu. Belediye Meclisinin 02.11.2011 tarih ve 2011/44 sayılı kararı ile Sosyal Demokrat Belediyeler Birliğine üye olma kararı alınarak Yığılca Belediyesi üye olmuştur. Sosyal Demokrat Belediyeler Birliğine Yığılca Belediyesi’nin Üyeliğinin iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:21 Gündem: 5.Maddesi: Yeni Yönetmelik gereğince memur, işçi norm
Kadro İhdasları:
Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/04/2014 tarih ve 252 sayılı yazısı okundu. Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik 10 Nisan 2014 tarihli ve 28968 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Belediyemiz D-3 Grubunda yer alarak 38 Memur, 19 norm sürekli işçi kadrosu verilmiştir.Yönetmelik gereğince Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre hazırlanan Memur Norm Kadro İhdası (1) sayılı cetvel ile (V) Sayılı Sürekli işçi kadro ihdası cetvellerinin ONANMASINA, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:22 Gündem: 6.Maddesi: Geçici İşçi Vizeleri
Başkanlık Makamının 29.04.2014 tarih ve 253 sayılı yazısı okundu.
10/04/2014 Tarih ve 28968 Sayılı R.Gazete.Yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke Standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik gereğince Belediyemizin Memur Norm kadrosu 35 iken 38 olmuştur. Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin verimli yürütülebilmesi ve geçici işçi çalıştırılabilmesi için 38x20x6 =42 adam/ay (7 geçici işçinin 5 ay 29 gün 2014 yılında çalıştırılması için geçicici işçi vize onayının verilmesine oy birliği ile karar verildi

KARAR NO:23 Gündem: 7. Maddesi :Hizmet Alımı İş Arttırımı:
Başkanlık Makamının 29.04.2014 tarih ve 254 sayılı yazısı okundu.
Belediyemizin iş yoğunluğu ve hizmetlerin aksaması nedeniyle 12/09/2013 tarihinde imzalanan 7 kişilik Belediyemiz hizmet alımı ihalesinin 29. maddesinin (b) fıkrası gereğince % 20 iş artırımı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:24 Gündem: 8.Maddesi :Dilekçenin Görüşülmesi
Meclis Üyesi Nihat ATASOY tarafından verilen 30.04.2014 tarihli ve 55 sayılı kayıtlı Encümen Üyeliğinden istifa etmesi konulu dilekçesi okundu. Belediye Meclisinin 07/04/2014 tarih ve 2014/13 sayılı kararı ile 1 (bir) yıl görev yapmak üzere Belediye Encümen Üyeliğine seçilen Meclis (Encümen) Üyesi Nihat ATASOY’un Encümen Üyeliğinden istifasının kabulüne;
Encümen Üyeliğinden boşalan görev için 11 (On Bir) ay görev yapmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi ile Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesine istinaden Encümen Üyeliğine Meclis Üyesi Adnan KAYA önerildi. Gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde;
Adnan KAYA 10 (on) oy aldı.
Adnan KAYA 11 ( On bir) ay görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçildi.

GÜNDEM:9.Maddesi; Kapanış;
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 2014 Yılı Haziran ayı Meclis toplantısının 04/06/2014 Çarşamba günü Saat: 16:00’da Belediye Meclis toplantı salonunda yapılmasına, Haziran ayında yapılacak toplantıya kadar oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 05/05 /2014

Muzaffer YİĞİT Orhan ACAR Hasan YAĞCI
Meclis Başkanı Kâtip Üye Katip Üye
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi