T.C.
YIĞILCA BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tipi :Olağan
Toplantı Dönemi :2014 Yılı Eylül ayı
Toplantı Tarihi :03/09/2014
Toplantı Saati: :17:30
Birleşim No :09
Oturum No :01
Meclis Başkanı : Muzaffer YİĞİT
Divan Katibi -1 : Orhan ACAR
Divan Katibi -2 : Hasan YAĞCI

Yığılca Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Yasanın 20.Maddesi gereği Meclis Başkanı Muzaffer YİĞİT Başkanlığında; 2014 Yılı Eylül Ayı Olağan toplantısını yapmak üzere; 03/09/2014 Çarşamba günü Saat:17:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda Mutat olarak toplandı.

GÜNDEMİN: 1.Maddesi ;Açılış ve Yoklama:
Meclis Başkanı Muzaffer Yiğit tarafından açılış konuşması yapıldı. Meclis Başkanı Meclis Toplantısının İlçemiz ve Belediyemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri ;
1-Meclis Başkanı Muzaffer YİĞİT
2-Aynur YILDIRIM 3-İrfan KARTAL 4-Bayram AKIN
5-Nihat ATASOY- 6-Telat TEMİZEL 7-Adnan KAYA 8-Hasan YAĞCI
9-Orhan ACAR toplantıya katıldı.

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri : 1-Rıdvan ERDOĞAN

2014 yılı Eylül ayı 9.birleşim 1. oturumuna başlandı.

GÜNDEMİN: 2. Maddesi : 2014 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Karar Özetleri:
5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddesi gereğince 02/07/2014 Tarihli Temmuz ayı olağan Meclis Kararları okundu ve Meclis Üyelerine dağıtıldı. Maddi hata olmadığı görüldü. Oya sunularak yapılan açık oylama neticesi, lehte ve aleyhte söz almak isteyen olmadığından oybirliği ile kabul edildi

KARAR NO 31 GÜNDEM 3. Maddesi: Kanalizasyon İnşaatı İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den kredi kullanılması:
Kanalizasyon İnşaatı işinde kullanılmak üzere maliyetinin % 50’si Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneğinden, kalan %50’lik kısmına karşılık gelen 3.098.987,57 TL (üçmilyondoksansekizbindokuzyüzseksenyediTLelliyediKr)’sinin ise İller Bankası A.Ş.den tahsis edilecek kredi ile karşılanmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, Merkezi Bütçe Kanununun ilgili maddeleri uyarınca; SUKAP kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den temin edilecek kredi için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin (d) bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ndaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Muzaffer YİĞİT’in yetkilendirilmesine; oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 32 GÜNDEM 4. Maddesi : 2015 Mali Yılı Gelir-Gider (Tahmini-Teklif)
Bütçesi:
Belediye Encümenin 20/08/2014 Tarih ve 28 sayılı Kararı ile 2015 Mali Yılı Gelir Gider (Tahmini Teklif) Bütçesinin tasdiki yapılarak görüşülmek üzere Belediye Meclis Başkanlığına havale edilmiştir. 2015 Yılı Gelir Gider (Tahmini Teklif) Bütçesi ile ilgili yapılan müzakereler neticesi; Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığına havale edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 33 GÜNDEM: 5.Maddesi:Çöp Toplama Aracı Tahsisi:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 04/08/2014 tarihli ve 10142 sayılı yazısı okundu. Belediyemiz tarafından Yığılca’da çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bedelsiz olarak Kurumumuza hibe ettiği OTOKAR-ATLAS Uzun Şasi (6+1)M3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu HK 211 Tipi, (Motor No:89114555, Şase No:NLRTNHK10DA000326 (Rengi: Beyaz) 2014 Model OTOKAR-ATLAS Marka 81 DY 863 Plakalı Çöp Toplama aracının, İlçemiz sınırları içinde (mücavir alan dahil) çöp toplama hizmetinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Kanunun 18/g maddesi gereği, ( Haczedilememesi için) kamu hizmetine tahsis edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 34 GÜNDEM: 6.Maddesi: Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri:
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.08.2014 tarih ve 133-1 sayılı yazısı okundu.2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 96. Maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafında yer alan hükme dayanılarak hazırlanan 45 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Bazı Maktu Vergi ve Harçlarına İlişkin Tebliğ) 11/07/2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Genelge gereğince Yığılca Belediyesi’nin 2015 Yılı Bazı Maktu Vergi Harç Tarifelerinin aşağıdaki tablolardaki gibi 4 (dört) gruba ayrılması ve belirlenen tutar ve miktarlarının uygulanmasına;

YIĞILCA BELEDİYESİ VERGİ HARÇ GRUPLARI
S/N Mah.veya Köy Adı Cadde Sokak 1.GRUP 2.GRUP 3.GRUP 4.GRUP
1- ORHANGAZİ MAHALLESİ Ahmetçiler Caddesi x
Atatürk Caddesi x
Cumhuriyet Caddesi x
Recep Temizel Sokak x
Düzce Caddesi x
Erenler Sokak x
Gaziler Sokak x
Güngören Küme evler x
Kedipınar Sokak x
Lale sokak x
Menekşe Sokak x
Orhangazi Sokak x
Stad Sokak x
2 ATATÜRK MAHALLESİ Ara Sokak x
” Rıdvan Altun Sokak x
Atatürk Caddesi x
” Azizler Caddesi x
” Cami Sokak x
” Dibektarla Sokak x
” Hürriyet Sokak x
” Milli Egemenlik Caddesi x
” Pazar Sokak x
3- MAR.FEV.ÇAK.MAHALLESİ AhmetYesevi sokak x
” Çam yuva sokak x
” Gökçeağaç Caddesi x
” İncirler Küme evler x
” Mareşal Fevzi Çakmak Sokak x
4 AHMETÇİLER MAHALLESİ Ahmetçiler caddesi x
Alacapınar x
Alaplı yolu x
” Çayıraltı x
Harman yolu x
Hebeler yolu x
Yeniyol x
Ziya Gökalp x
” Kalıcı Konutlar x
5 Traşlar Köyü Çakıl Mevkii x
Güney Köyü Güney Mevkii x
Hebeler Köyü Töngeltarla Mevkii x

BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNE İLİŞKİN TABLO

İL ADI :DÜZCE

BELEDİYE ADI :YIĞILCA

İLAN VE REKLAM VERGİSİ
İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer Kanuni Tarife Grup/Verginin Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok
(TL) 1 2 3 4
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Bulvar ve Meydan 20 100 50 45 40
35
Cadde 20 100 45 40 35 30

Sokak 20 100 40 35 30 25
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Toplu taşıma araçları 8 40 30 25 20 15
Diğer 8 40 25 20 15 10
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak Bulvar ve Meydan 2 10 8 6 4 3
Cadde 2 10 7 6 5 3

Sokak 2 10 6 5 4 3
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak Led ekranlı ilan ve reklamlardan 30 150 100 80 60 40
Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan 30 150 90 70 50 30
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için
Bütün yerlerde 0,01 0,25 0,10 0,08 0,06 0,04
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden Bütün yerlerde
0,02 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10

B) EĞLENCE VERGİSİ
(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)
Eğlencenin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Verginin Miktarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 50 m²’ye kadar 5 100 30 25 15 10
51 m²-150 m² arası 5 100 40 30 20 15
151 m²-300 m² arası 5 100 50 40 30 20
301 m²’den yukarı 5 100 60 50 40 30
4 yıldızlı otelde 5 100 70 60 50 35
5 yıldızlı otelde 5 100 75 65 55 40
Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 25 m²’ye kadar 5 100 10 8 6 5
26 m²-50 m² arası 5 100 20 15 10 8
51 m²-100 m² arası 5 100 30 20 15 10
101 m²-200 m² arası 5 100 40 30 20 15
201 m²’den yukarı 5 100 50 40 25 20

C) İŞGAL HARCI
İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde 0,5 2,5 2 1,5 1,0 0,5
2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 0,5 2,5 2 1,5 1,0 0,5
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 1 5 4 3 2 1
3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde a) Her taşıttan beher saat için 0,25 1,25 1,00 0,75 0,5 0,25
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 0,5 2,5 1,75 1,50 1,00 0,50

Ç) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI
İşyerinin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
Her tür işyeri için yıllık olarak 25 m²’ye kadar 20 800 300 250 150 100
26 m²-100 m² arası 20 800 400 300 200 150
101 m²-250 m² arası 20 800 500 400 300 200
251 m²-500 m² arası 20 800 600 500 400 300
501 m²’den yukarı 20 800 700 600 500 400

D) İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

İşyerinin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
Her tür işyeri için beher m2 sinden 25 m²’ye kadar 0,10 1 0,65 0,50 0,40 0,30
26 m²-100 m² arası 0,10 1 0,75 0,60 0,50 0,40
101 m²-250 m² arası 0,10 1 0,80 0,70 0,60 0,50
251 m²-500 m² arası 0,10 1 0,85 0,75 0,65 0,60
501 m²’den yukarı 0,10 1 0,90 0,80 0,75 0,70

Belediyemizin Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri kabul edilerek;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince oy birliği ile
karar verildi.

KARAR NO 35 GÜNDEM: 7.Maddesi: Yığılca(Düzce) Mücavir Alan Sınırlarının
Genişletilmesi:
Başkanlık Makamının 27/08/2014 tarihli ve 518 sayılı yazısı ile gerekçe raporu okundu.

Başkanlık Makamının 27/08/2014 tarihli ve 518 sayılı yazısı ve Ekleri okundu. Yığılca (Düzce ) Belediyesi Mücavir Alanlarını genişletme çalışmasıdır. 1/10000 ölçekli teklif mücavir alan ölçü krokisi ve 1/25000 ölçekli teklif paftası ve gerekçe raporu incelenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda 3194 sayılı İmar Kanununun 45. Maddesi gereğince;

TRAŞLAR KÖYÜ:
DOĞUSU:
Belediye Sınırı
BATISI:
Güney köyü köy sınırı
KUZEYİ:
Belediyemiz onama sınırı ile Traşlar köy sınırının çakıştığı ( Y: 368313,893 ; X: 4536992,166 ) koordinat değerlerine sahip 128 nolu nokta ile; Naşlar Köyü,Güney Köyü v Traşlar köyünün köy sınırlarının çakıştığı ( Y: 367118,833 ; X: 4536137,242 ) koordinat değerlerine sahip 211 nolu noktaların birleşmesi sonucu oluşan hattı ;
GÜNEYİ:
Mevcut mücavir alan sınırı
Yukarıda sınırları belirtilen Traşlar köyünün ‘124’ hektarlık alanının ’ Kısmen Belediye mücavir alan sınırına alınmasına;
GÜNEY KÖYÜ:
DOĞUSU:
Mevcut mücavir alan sınır, Traşlar Köy idari sınırı
BATISI:
Hoşafoğlu köyü köy idari sınırı
KUZEYİ:
Naşlar köyü köy idari sınırı
GÜNEYİ:
Mevcut mücavir alan sınırı ve Gökçeağaç köyü köy idari sınırı,
Yukarıda sınırları belirtilen Güney köyünün ‘ 198 ’ hektarlık alanının ’Tamamen

GÖKÇEAĞAÇ KÖYÜ
DOĞUSU:
Belediye sınırı ve imar planı onama sınırı
BATISI:
Sarıkaya Köyü köy idari sınırı, Hoşafoğlu köyü köy idari sınır ve Gökçeağaç köyü köy idari sınırlarının çakıştığı ( Y: 365799,768 ; X: 45338885,174 ) koordinat değerlerine sahip 223 nolu nokta ile Gökçeağaç köy idari sınırı ve belediye imar planı onama sınırının çakıştığı ( Y: 368656,577 ; X: 4534824,060 ) koordinat değerlerine sahip 39 nolu noktanın birleşmesi sonucu oluşan hat,
KUZEYİ:
Mevcut Mücavir alan sınırı ve güney köyü köy idari sınırı
GÜNEYİ:
Hoşafoğlu köyü, Sarıkaya köyü ve Gökçeağaç köy sınırının çakıştığı ( Y: 365799,768 ; X: 4533885,174 ) koordinat değerlerine sahip 223 nolu nokta ile Gökçeağaç köy sınırı ile onama sınırının çakıştığı ( Y: 368677,126 ; X: 4534816,040 ) koordinat değerlerine sahip 39 nolu noktanın çakışması sonucu oluşan hat
Yukarıda sınırları belirtilen Gökçeağaç köyünün ‘125 ’ hektarlık alanının ’ Kısmen
HOŞAFOĞLU KÖYÜ
DOĞUSU:
Güney köyü ve Gökçeağaç köyü köy sınırları
BATISI:
İğneler köyü köy idari sınırları, ( Y: 362510,049 ; X: 4533801,480 ) koordinatlarına sahip 540 nolu nokta ile, ( Y: 362497,272 ; X: 4533703,009 ) koordinatlarına sahip 541 nolu noktayı birleştiren hat,
KUZEYİ:
Orhangazi köyü köy sınırları, ( Y: 363255,533 ; X: 4534696,329 ) koordinatlarına sahip 442 nolu nokta ile, ( Y: 363331,925 ; X: 4534732,542 ) koordinatlarına sahip 423 nolu noktayı birleştiren hat,
GÜNEYİ:
Sarıkaya ve Kırık Köyü köy sınırları
Yukarıda sınırları belirtilen Hoşafoğlu köyünün ‘322’ hektarlık alanının ’ Kısmen
olmak üzere yaklaşık 769 hektarlık alanın Belediyemiz Mücavir Alan Sınırlarına Alınmasına; mevcudun oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM:8.Maddesi; Kapanış;
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 2014 Yılı Ekim ayı Meclis toplantısının 01/10/2014 Çarşamba günü Saat: 17:30’da Belediye Meclis toplantı salonunda yapılmasına, Ekim ayında yapılacak toplantıya kadar oturumun kapatılması oy birliği ile kabul edildi. 03/09 /2014

Muzaffer YİĞİT Orhan ACAR Hasan YAĞCI
Meclis Başkanı Kâtip Üye Katip Üye
Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi