T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2022 Yılı Mayıs ayı Toplantısı 09.05.2022 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
1709.05.2022 Gündemin: 1.Maddesi: 2021 Yılı (Gelir-Gider) Kesin Hesap Cetvelleri:      Başkanlık Makamının 29.04.2022 tarihli ve E-1814 sayılı yazısı ekindeki, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/04/2022 tarihli ve E-1794 Sayılı yazısı Ek’inde sunulan Belediyemizin 2021 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvelleri Belediye Encümenin 27/04/2022 Tarih ve 2022/19 sayılı kararı  ile tasdik edilerek görüşülmek üzere Meclise havale edilmiştir.               Ekonomik sınıflandırma düzeyine 2021 yılı giderlerin kesinleşme durumu; KOD AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI% 01 PERSONEL GİDERİ 2.638.000,00 2.221.232.21 %84,20 02 SOSYAL GÜVENLİK DEVLET PRİMİ GİDERİ 528.000,00    454.118,99 %86,00 03 MAL VE HİZMET ALIMI GİDERİ 4.920.500,00 3.997.373,01 %81,23 04 FAİZ GİDERİ 0,00 0,00 %00 05 CARİ TRANSFERLER 187.000,00 37.315,67 %19,95 06 SERMAYE GİDERLERİ 566.500,00 554.023,00 %97,79 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 %00 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 %00 09 YEDEK ÖDENEKLER 160.000,00 0,00 %00 TOPLAM 9.000.000,00 7.264.062,88 %80,71 Ekonomik sınıflandırma düzeyine 2021 yılı gelir kesinleşme durumu; KOD GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TOPLAM ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI% 01 VERGİ GELİRLERİ 2.392.000,00 856.252,17 %35.79 02 TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 1.332.000,00 652.517,44 %46.96 03 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.400.000,00 708.762,16 %50.62 04 DİĞER GELİRLER 3.867.000,00 4.938.344,69 %127.70 05 SERMAYE GELİRLERİ 9.000,00 131.409,69 %146.10 06 RED VE İADELER 0.00 0,00 %00            TOPLAM   9.000.000,00 7.260.286,15 %80,66         5393 Sayılı Belediye Kanununun 64 maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince Encümence tetkik edilerek karara bağlanmış bulunan Belediyemizin 2021 Maliyılına ait Kesin Hesap Cetvellerinin tamamen mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlendiği anlaşıldığından, 5393 Sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin (b)  fıkrası 64.maddesi gereğince “ONANMASINA” mevcudun oy birliği ile karar verildi.  
  1809.05.2022      Gündemin 2.Maddesi: JCB ve HİDROMEK Marka İş Makinalarının Satışı:                    Başkanlık Makamının 29.04.2022 tarihli ve E-1815 Sayılı yazısı okundu.  Belediyemize araç parkurunda bulunan;          1-) JCB Marka, 1998 Model, 3cx Teleskopik Bomlu Lastikli Tekerlekli Kazıcı-Yükleyici, (3CX-SM 4T  Tipi, Seri No: 473580, Motor No:901380 D) İş makinesi          2-) HİDROMEK Marka, 1999 Model, Cinsi: HMK 1015 Yükleyici/Kazıcı, Seri No:30447, Motor No:AB50458U958620A, 4×4 Lastik Tekerlekli Otomatik Şanzımanlı, Çift Diferansiyelli 114 HP  Turbo Perkins Motorlu Açılır Kepçeli İş Makinesi  araçların sık sık arıza yapması nedeniyle , tamiri ekonomik olmadığı için, 237 sayılı Taşıt Kanunu ve 2886 Sayılı D.İ.Kanunu hükümleri gereğince satış ihalesinin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
1909.05.2022Gündemin 3.Maddesi: Hisse Takası:                   Fen İşleri Müdürlüğü’nün 05.05.2022 tarihli ve E-1819 sayılı yazısı okundu. Belediyemiz sınırları dahilinde kalan 23 Ada,111 parsel nolu taşınmazda Yığılca Belediye Başkanlığı’na ait 12232/83583 ile 36677/83583 hisse bulunmamaktadır. 23 Ada,112 parsel nolu taşınmazda ise Meliha GÖKTÜRK’e ait 7243/83583, Musa GÖKTÜRK’e ait 7243/83583, Ayşe TOPOZ’a ait 20188/8358 hisse bulunmaktadır.
               23 Ada,111 parselde bulunan Yığılca Belediyesi’ne ait hisseler ile 23 Ada,112 parselde bulunan Meliha GÖKTÜRK, Musa GÖKTÜRK ve Ayşe TOPOZ’a ait hisselerin takası istenilmektedir.                Meclisçe yapılan müzakereler sonucu, Hisse takası konusunun İmar Komisyonuna sevk edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.  
2009.05.2022Gündemin 4.Maddesi: İmar Planlarının Revize Edilmesi:                   Fen İşleri Müdürlüğü’nün 09.05.2022 tarihli ve E-30167662-115.01.06-1827 sayılı yazısı ve ekleri okundu.                   Yığılca Belediye Meclisi’nin 01.12.2021 tarihli ve 2021/43 sayılı kararı ile Düzce İli Yığılca İlçesinde yapılacak olan 1/1000 ölçekli İlave+Revize Uygulama İmar Planının Yeniden Edilmesi kararı alınmıştır.                   Meclisçe yapılan müzakereler neticesi; Düzce İli Yığılca İlçesinde yapılacak olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planının revize edilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Rasim ÇAM                                   Bayram AKIN                                     Murat DEMİR

Belediye Başkanı                             Katip Üye                                              Katip Üye