YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2022 Yılı Kasım ayı Toplantısı 07.11.2022 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
3207.11.2022 Gündem  1. Maddesi :  2023 Mali Yılı Gelir Tarifeleri :                   Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/10/2022 Tarih ve E.86329190-841.02.15-2456 Sayılı Yazısı Okundu. 2023 Yılında Uygulanacak Gelir Tarifeleri cetvelleri ile ilgili Belediye Meclisinde yapılan görüşmeler neticesinde yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19.maddesine göre hazırlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi 5.paragrafı “İmar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunludur.” hükmü uyarınca 2023 Mali Yılı Gelir Tarifelerinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.  
3307.11.2022Gündemin 2. Maddesi: Dolu Mühendis Memur Norm Kadro İptali ve İhdası  :                    Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01.11.2022 tarih ve E-12617603-900-2466 sayılı yazısı okundu.                   Belediyemiz Memur Norm Kadro kütüğünde dolu bulunan  3.derece 1 adet TH Sınıfı 8500 Unvan kodlu Mühendis  kadronun iptal edilerek; Dolu 1. Derece 1 adet  TH. Sınıfı 8500 Unvan Mühendis Kadrosunun ihdas edilmesi için; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin11 inci maddesi “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır.” gereği, kadro iptal ihdas için meclis kararı olması gerektiği belirtilmektedir. Adı geçen yönetmelikte 08.04.2020 tarihli ve 31093 sayılı resmi yayınlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılamasına İlişkin Yönetmelikte dikkate alınarak,           Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden memur kadro ihdasları için (I) sayılı cetvel ihdas,   memur dolu kadro değişiklikleri için (III) sayılı cetvel iptal, ihdas gerekçeleriyle birlikte gösterilerek düzenlenmiştir.           Memur Norm Kadro  Dolu 8500  Unvan kodlu TH Sınıfı 3. Derece Mühendis Kadrosu müktesepine göre derece değişikliği; Ekte bulunan, 8500 Unvan kodlu TH Sınıfı 1. Derece Mühendis ihdas, dolu memur kadro derece değişiklik cetvellerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin (l) fıkrası gereğince “ONANMASI” na mevcudunun Oy birliği ile karar verildi.

  Rasim ÇAM                                   Bayram AKIN                                     Murat DEMİR

Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı