YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı Ocak ayı Toplantısı 02.01.2023 tarihli 1. Birleşimine ait Karar Özetleri

T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı Ocak ayı Toplantısı 02.01.2023 tarihli 1. Birleşimine ait Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
102.01.2023Gündemin 1. Maddesi: Denetim Komisyonuna Üye Seçimi Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun  25.Maddesi gereği “İl ve İlçe Belediyeleri ile Nüfusu 10.000 üzerindeki Belediyelerde Belediye Meclisi her Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla üye sayısı üçten az  beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur”. Hükmüne göre bir yıl için Belediyemiz Denetim Komisyonunun 3 üyeden oluşmasına; Yapılan gizli oy açık tasnif usulüyle yapılan seçimlerde; Belediyemiz Denetim Komisyonunun 3 üyeden oluşmasına; Yapılan gizli oy açık tasnif usulüyle yapılan seçimlerde; 3 (Üç Adet Geçersiz Oy  1-Davut YILKMAZ 1 (Bir ) oy, 2-Murat DEMİR 7 (Yedi) oy 3-Ahmet KAÇAR 7 (Yedi) oy, 4-Turgut ILĞIN 6 (Altı) oy,    aldılar.            Belediyemiz Denetim Komisyonu seçimi sonucunda Meclis Üyelerinden, Ahmet KAÇAR, Murat DEMİR, Turgut ILĞIN’dan teşkiline mevcudun oy birliği ile karar verildi.  (Gündem no:1)
202.01.2023Gündem :2 Maddesi : 2023 yılı Meclis Toplantıları ile Meclis Tatil ayının   belirlenmesi:                  5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.’ Hükümleri gereğince 2023 yılında meclis toplantılarının her ayın ilk haftasında yapılmasına, Meclis tatil ayı için önerilen Ağustos ayının tatil ayı olarak belirlenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:2)
302.01.2023   2023 Yılında Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine ödenecek  huzur hakkı ücret tespiti:                                5393 Sayılı Belediye Kanunun 32.maddesine istinaden, Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 ncu madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının (1/3) üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı tutar ödenir, hükmüne istinaden, 2022 Yılında ödenecek huzur hakkı ücret tespiti yapılarak; Meclis Başkanı, Belediye Başkan V. İle Meclis Üyelerine 2023 Yılında ödenecek huzur hakkı ücretlerinin Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının (1/3) üçte biri kadar ödenmesine; mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:3)
402.01.20232023 Yılında Zabıta Memurlarına ödenecek Fazla Mesai Ücret  Tespiti :                     5393 sayılı Belediye Kanunun 51.maddesinde Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.                 Yine 5393 sayılı Belediye Kanunun 52.maddesinde İtfaiye hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye itfaiye teşkilâtında fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir. Denilmektedir.                                                                                                                                  Bu bağlamda konu belediye meclisimizce müzakere edilmiş olup, Belediyemiz Zabıta biriminde görev yapmakta olan Zabıta personellerine; 2023 Mali yılı bütçesi (K) cetvelinde (Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyeler için) belirlenen en üst limit (tavan) olan bürüt 2023 Yılında  715,00-TL Aylık  Maktu Fazla Çalışma Ücreti ödeme yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.(Gündem no:4)
502.01.2023 Gündem: 5.Maddesi: Dolu Memur Norm Kadro İptali, Dolu Memur Norm Kadro İhdası:                Belediyemiz Memur Norm Kadro kütüğünde dolu bulunan  3.derece 1 adet GİH Sınıfı 13010 Unvan kodlu Zabıta Amiri, 3.derece 1 adet GİH Sınıfı 6835 Unvan Kodlu Şef kadrosu ile 1 adet 3.derece GİH Sınıfı 7825 Unvan Kodlu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,  kadrolarının  iptal edilerek; Dolu  2.derece 1 adet GİH Sınıfı 13010 Unvan kodlu Zabıta Amiri, 2.derece 1 adet GİH Sınıfı 6835 Unvan Kodlu Şef kadrosu ile 1 adet  2.derece GİH Sınıfı 7825 Unvan Kodlu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarının ihdas edilmesi için; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin11 inci maddesi “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır.” gereği, kadro iptal ihdas için meclis kararı olması gerektiği belirtilmektedir. Adı geçen yönetmelikte 08.04.2020 tarihli ve 31093 sayılı resmi yayınlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılamasına İlişkin Yönetmelikte dikkate alınarak,           Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden memur kadro ihdasları için (I) sayılı cetvel ihdas,   memur dolu kadro değişiklikleri için (III) sayılı cetvel iptal, ihdas gerekçeleriyle birlikte gösterilerek düzenlenmiştir.           Memur Norm Kadro  Dolu 2.derece 1 adet GİH Sınıfı 13010 Unvan kodlu Zabıta Amiri, 2.derece 1 adet GİH Sınıfı 6835 Unvan Kodlu Şef kadrosu ile 1 adet  2.derece GİH Sınıfı 7825 Unvan Kodlu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarının ihdas edilmesi için; ihdas, dolu memur kadro derece değişiklik cetvellerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin (l) fıkrası gereğince “ONANMASINA;” mevcudun oy birliği ile karar verildi.(Gündem no:5)
602.01.2023               Gündem: 6.Maddesi:İmar Komisyonun İmar Planı Tadilatı Komisyon Kararı:                  Başkanlık Makamının 07.12.2022 tarihli ve E-39798438-105.04-2676  sayılı yazısı ekindeki Düzce ili, Yığılca İlçesi, G26B05D4A Pafta, 17 Ada, 7 parseli kapsayan alanın Plan Tadilatı Yığılca Belediye Meclisinin 05.12.2022 tarihli ve 2022/37 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.                  Düzce ili, Yığılca İlçesi, G26B05D4A Pafta, 17 Ada, 7 parseli kapsayan alanda taşınmazın  “Okul Öncesi Eğitim Tesis Alanı”nın İmar Planı Tadilatı talebi komisyonumuzca incelenmiş ve değerlendirilmiştir.  Yapılan inceleme neticesinde;                   Tapunun Düzce İli Yığılca İlçesi Atatürk Mahallesi, G26B05D4A Pafta,17 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmaz; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onama sınırları dahilinde kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde halihazır durumda  Anaokulu ve Kapalı Spor Salonu olarak hizmet veren iki adet kamu yapısı bulunmaktadır.
                  Taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Anaokulu (Eğitim Tesis Alanı takribi 4220 m2’si) ve Kapalı Spor Tesis Alanı (takribi 5440 m2’si) olarak planlanmıştır.
                  Yığılca Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından taşınmaz üzerinde 8 Derslik Yeni Anaokulu İnşaatı yapılacağından bahisle taşınmazın  “Okul Öncesi Eğitim Tesis Alanı” olacak şekilde yeniden planlanması talep edilmektedir.                  Komisyonumuzca yapılan müzakereler neticesi; Kamu yararı gözetilerek Tapunun Düzce İli Yığılca İlçesi Atatürk Mahallesi, G26B05D4A Pafta,17 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmazın; Yığılca (DÜZCE) 1/1000 ölçekli Uygulama Planında “Okul Öncesi Eğitim Tesis Alanı” olarak İmar Planı Tadilatı talebinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.                 Meclisçe yapılan müzakereler neticesi, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle;                 Kamu yararı gözetilerek, Tapunun Düzce İli Yığılca İlçesi Atatürk Mahallesi, G26B05D4A Pafta,17 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmazın; Yığılca (DÜZCE) 1/1000 ölçekli Uygulama Planında “Okul Öncesi Eğitim Tesis Alanı” olarak; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (c) fıkrası ile 3194 Sayılı İmar Kanunun  8/b Maddesi gereğince İmar Planı Tadilatının “ONANMASINA”;  3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereği 1 (Bir) ay askı ilanına çıkarılmasına; mevcudun oy birliği ile karar verildi.(Gündem No:6)

  Rasim ÇAM                                     Bayram AKIN                                           Murat DEMİR

Meclis Başkanı                                     Katip Üye                                                Katip Üye

Belediye Başkanı