İLAN

YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda ada/parsel/adresi metrakaresi ve ihale saati belirtilen 17 adet taşınmazlar belediyemize gelir getirmesi amacıyla 5 yıllık olarak 2886 sayılı D.İ.K nun 45. maddesi uyarınca açık teklif (arttırma) usulüyle aşağıda belirtilen aylık muhammen bedelle kiraya verilmek üzere 18/12/2017 Pazartesi günü Atatürk Mah.Ataürk Cad.No:17 adresinde Belediye Hizmet binası Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacaktır.

SIRA NO

MAHALLESİ

MEVKİİ ADA-PARSEL NO

CİNSİ
YÜZÖLÇÜMÜM2

MUHAMMEN BEDELİ
5 YILLIK
TL

GEÇİCİ TEMİNAT
ORANI

GEÇİCİ
TEMİNAT
Miktarı
TL

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ
1 Orhangazi DüzceCad.no:1/6 35/4 6. Nolu Dükkan 29,77 21.000,00 %3 630,00 18.12.2017 13.30
2 Orhangazi DüzceCad.no:1/7 35/4 7. Nolu Dükkan 29,77 21.000,00 %3 630,00 18.12.2017 13.40
3 Orhangazi DüzceCad.no:1/8 35/4 8. Nolu Dükkan 25,21 17.760,00 %3 532,80 18.12.2017 13.50
4 Orhangazi DüzceCad.no:1/12 35/4 12. NoluDükkan 29,77 21.000,00 %3 630,00 18.12.2017 14.00
5 Orhangazi DüzceCad.no:1/13 35/4 13. NoluDükkan 29,77 21.000,00 %3 630,00 18.12.2017 14.10
6 Orhangazi DüzceCad.no:1/14 35/4 14. NoluDükkan 150 126.000,00 %3 3.780,00 18.12.2017 14.20
7 Atatürk M.E.Cad.No:5 34/3 5. Nolu İşyeri 600 230.400,00 %3 6.912,00 18.12.2017 14:30
8 Atatürk M.E.Cad.No:3 34/4 3. nolu Dükkan 86 57.000,00 %3 1.710,00 18.12.2017 14:40
9 Atatürk M.E.Cad. No42/A-42/B 13/2-3 1-2 NoluDükkan 40 16.800,00 %3 504,00 18.12.2017 14:50
10 Atatürk M.E.Cad.No: 42/C-42/D 13/2-3 3-4 Nolu Dükkan 40 16.800,00 %3 504,00 18.12.2017 15.00
11 Atatürk M.E.Cad.No:42/E 13/2-3 5 Nolu Dükkan 20 8.400,00 %3 252,00 18.12.2017 15:10
12 Atatürk M.E.Cad.No:42/F 13/2-3 6 Nolu Dükkan 20 8.400,00 %3 252,00 18.12.2017 15:20
13 Atatürk M.E.Cad.No:42/G 13/2-3 7 Nolu Dükkan 20 8.400,00 %3 252,00 18.12.2017 15:30
14 Atatürk M.E.Cad.No:42/K 13/2-3 9 nolu Dükkan 20 8.400,00 %3 252,00 18.12.2017 15:40
15 Atatürk M.E.Cad.No:42/M-42/N 13/2-3 11-12 nolu Dükkan 40 16.800,00 %3 504,00 18.12.2017 15:50
16 Atatürk M.E.Cad.No:42/AB 13/2-3 24 nolu Dükkan 20 8.400,00 %3 252,00 18.12.2017 16:00
17 Atatürk M.E.Cad.No:42/AD 13/2-3 26 nolu Dükkan 20 8.400,00 %3 252,00 18.12.2017 16:10
2- İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce toplam 5 yıllık ihale bedeli üzerinden hesap lanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınacaktır.
3-Şartname ve ekleri Atatürk Mah.Atatürk Cad.No:17 adresinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.
4- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:
A) Gerçek kişiler için:
a) Nüfus cüzdan sureti,sabıka kaydı
b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi
c) İhale ile ilgili geçici teminat ve depozit ödemesine ilişkin makbuz,
ç) Ustalık belgesi (gerekli iş kolu için)
d) Belediyeye borcu olmadığına dair Yığılca Belediyesinden alınmış belge,
B) Tüzel kişiler için:
a) Tüzelkişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,
b) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,
b) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
ç) İhale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz,
c) Tebligat adresini gösterir adres beyanı
d) Oda kaydı belgesi,
e) Tüzelkişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin Adli Sicil Kayıt Belgesi,,
f) Belediyeye borcu olmadığına dair Yığılca Belediyesinden alınmış belge,
İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri 18.12.2017 Pazartesi günü ihale saatine kadar Yığılca Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.
İlan olunur.

-YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI