İHALE İLANI

YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda ada/parsel/adresi  metrakaresi ve ihale saati belirtilen 5 (beş)  adet taşınmazlar belediyemize gelir getirmesi amacıyla  5  yıllık olarak 2886 sayılı D.İ.K nun 45. maddesi uyarınca açık teklif (arttırma) usulüyle aşağıda belirtilen aylık muhammen bedelle kiraya verilmek üzere 19/06/2019   Çarşamba günü Saat:14:00’de  Atatürk Mah.Ataürk Cad.No:17 adresinde  Belediye Hizmet binası Meclis toplantı salonunda  Belediye Encümeni huzurunda  ihalesi yapılacaktır.

SIRA NO     MAHALLESİ     MEVKİİ ADA-PARSEL NO     CİNSİ   YÜZÖLÇÜMÜM2     MUHAMMEN BEDELİ 5 YILLIK TL     GEÇİCİ TEMİNAT ORANI     GEÇİCİ TEMİNAT Miktarı TL     İHALE TARİHİ     İHALE SAATİ
1 Orhangazi DüzceCad.no:1/6 35/4 6. Nolu Dükkan 29,77 24.6000,00 %3 738,00 19.06.2019 14.00
2 Orhangazi DüzceCad.no:1/7 35/4 7. Nolu Dükkan 29,77 24.600,00 %3 738,00 19.06.2019 14.10
3 Orhangazi DüzceCad.no:1/12 35/4 12. NoluDükkan 29,77 24.600,00 %3 738,00 19.06.2019 14.20

2- İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce  toplam 5    yıllık ihale bedeli üzerinden hesap lanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınacaktır.

 3-Şartname ve ekleri Atatürk Mah.Atatürk Cad.No:17 adresinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.

4- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

 1. Gerçek kişiler için:
  1. Nüfus cüzdan sureti,sabıka kaydı
  1. Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi
  1. İhale ile ilgili geçici teminat ve depozit ödemesine ilişkin makbuz,

ç) Ustalık belgesi (gerekli iş kolu için)

 • Belediyeye borcu olmadığına dair Yığılca Belediyesinden alınmış belge,
 • Tüzel kişiler için:
  • Tüzelkişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,

    b)  İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,

 • İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,

ç) İhale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz,

 • Tebligat adresini gösterir adres beyanı
  • Oda kaydı belgesi,
  • Tüzelkişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin Adli Sicil Kayıt Belgesi,,
  • Belediyeye borcu olmadığına dair Yığılca Belediyesinden alınmış belge,

İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri 19.05.2019 Pazartesi günü saat:12:00’e kadar Yığılca Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

İlan olunur.

-YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI