T.C.

YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI

Madde 1- Yığılca  Belediyesi demirbaşına kayıtlı Belediye Encümenin 24.06.2019 tarih 21 Sayılı kararı ile mevcut durumları ile satışına karar verilen aşağıda cinsi, markası, modeli, miktarı yazılı araçlar 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi gereğince açık artırma sureti  ile ayrı ayrı olmak üzere satış ihalesi yapılacaktır.

 Madde:2- Aşağıda araçların cinsi, miktarı, markası, modeli ve muhammen bedeli ve geçici teminatları yazılı olan araçlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık artırma sureti ile 10.07.2019 Çarşamba günü Saat 13:30’da başlayacak ve her araç için aşağıda belirtilen saatte Yığılca Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır

SIRA NO Plakası Cinsi Markası Modeli Muhammen Bedeli (TL) KDV Hariç Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati
1   GREYDER GALİON   13.500,00 TL 405,00 TL 10.07.2019 13:30
2   136 G GREYDER CATERPİLLAR 1982 13.600,00 TL 408,00 TL 10.07.2019 13:45
3 81 DJ 201 KAMYON BMC 1987 9.300,00 TL 279,00 TL 10.07.2019 14:00
4 81 AT 565 KAMYON FATİH 1992 7.500,00 TL 225,00TL 10.07.2019 14:15
5 81 AT 564 KAMYON DODGE/1994 1994 13.600,00 TL 408,00 TL 10.07.2019 14:30
6 81 AE 129 KAMYON DOSGE/1990 1990 18.600,00 TL 558,00 TL 10.07.2019 14:45
7 81 DG 359 OTOBÜS(CW TEK KATLI) MAN 1985 11.800,00 TL 354,00 TL 10.07.2019 15:00
8 81 AT 562 RESMİ OTOBÜS OTOYOL 1991 13.600,00 TL 408,00TL 10.07.2019 15:15
9 81 AT 561 OTOBÜS(TEK KATLI) OTOYOL 1991 9.300,00 TL 279,00 TL 10.07.2019 15:30
10 81 AB 329 OTOMOBİL RENAULT 2003 10.000,00 TL 300,00 TL 10.07.2019 15:45
11 81 AU 001 RESMİ OTO OPEL 2000 11.000,00 TL 330,00 TL 10.07.2019 16:00

 3 – İhaleye gireceklerin 2886 sayılı Kanunun 5. Maddesindeki katılım şartlarına haiz olmaları ve saat 12:30’a kadar müracaat etmeleri gerekir.

4 – İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediye  Yazı İşleri Müdürlüğünden temin  edilebilir.

5 – İhale şartname bedeli 50,00 TL dir. Her araç için ayrı şartname alınacaktır.

6 – İhaleye katılacak olanlar:

a. Hangi araç için başvuracaklarını gösterir dilekçe olacaktır.

b. Gerçek kişiler; Nüfus Cüzdanı örneği,İkametgah Belgesi(Son iki ay içinde alınmış olması), Tüzel Kişiler; Tüzel Kişiler; Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak kişinin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden onaylı yetki belgesi.

c. İhaleye Vekâleten katılıyor ise noter tasdikli vekâletname.

d. Geçici Teminat Belgesi ,   e. Şartname satın alındı belgesi. ,  f. Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

7 – Aynı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler gerek doğrudan gerekse bilvasıta artırmaya giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler üzerinde ihale kalmış olsa dahi ihale bozulur. Geçici Teminat irat kaydedilir. 62. Madde tatbik edilir.

8 – İhaleye girenlerin satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat tespit etmiş sayılacağından malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir mesuliyet kabul edilemez.

9 – Satış bedeli üzerinden KDV ve İhale ile ilgili tüm vergi ve harçlar alıcıya aittir.

10-İhaleden doğabilecek ihtilaflar önce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun hükümleri çerçevesinde Encümen tarafından, mümkün olmaz ise Yığılca Mahkemeleri ve İcra Daireleri çözümlenir.

11- İhale Komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümene uygun görülecek karara bağlanan ihale kararı ise; Üst yöneticinin onayını müteakiben kesinlik kazanacağı gibi, Üst Yöneticinin İhaleyi fesih etmesi halinde , iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

12-2886 Sayılı D.İ.kanunun 17. ve 18. nci maddeleri ne istinaden ilan olunur.

                          İ

                                                                                                                                           Rasim ÇAM

                                                                                                                                Yığılca Belediye Başkanı