T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2019 Yılı Ekim ayı Toplantısı 02.10.2019 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NO KARAR TARİHİ KARARIN KONUSU
34 02.10.2019 Gündem  1. Maddesi :  2020 Mali Yılı Gelir Tarifeleri :      Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/09/2019 Tarih ve 146 Sayılı Yazısı Okundu. 2020 Yılında Uygulanacak Gelir Tarifeleri cetvelleri ile ilgili Belediye Meclisinde yapılan görüşmeler neticesinde yapılan oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19.maddesine göre hazırlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi 5.paragrafı “İmar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunludur” hükmü uyarınca 2020 Mali Yılı Gelir Tarifelerinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi (Gündem No:1)
35 02.10.2019 Gündem 2.Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonun 2020 Mali Yılı Gelir- Gider  (Tahmini Teklif)             Bütçesi Raporu:                 Başkanlık Makamından Havaleli MaliHizmetler Müdürlüğü ibareli 21/08/2019 Tarih ve 144 Sayılı Yazısı, Belediye Encümenin  28/08/2019 Tarih ve 2019/39 Nolu Kararı, Belediye Meclisinin 02/09/2019 Tarih ve 33 No’lu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup mezkur komisyondan gelen 16/09/2019 Tarih ve 2019/2 Sayılı rapor okundu. Belediyemizin 2020 Mali Yılı Bütçesinin A Cetvelinde gösterilen Bütçe Gideri;   A CETVELİNDE GÖSTERİLEN BÜTÇE GİDERİ KODU Fonksiyonel Açıklaması TL 01 Personel Giderleri İçin 2.240.000,00-TL 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi için     408.000,00-TL 03 Mal ve Hizmet Alımı giderleri için 5.492.500,00-TL 04 Faiz Giderleri İçin 05 Cari transferler için     191.000,00-TL 06 Sermaye giderleri için          8.000,00-TL 07 Sermaye transferleri için 09 Yedek ödenek için     660.000,00-TL 2020 YILI GİDER BÜTÇESİ TOPLAM 9.000.000,00-TL          Tabloda belirtilen bütçe gideri 9.000.000,00-TL olarak tahmin edilmiş  buna karşılık   B CETVELİNDE GÖSTERİLEN BÜTÇE GELİRLERİ KODU Fonksiyonel Açıklaması TL 01 Vergi Gelirleri İçin 2.390.000,00-TL 03 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 1.347.000,00-TL 04 Alınan bağış ve yardım gelirleri için 1.400.000,00-TL 05 Diğer Gelirler İçin 3.863.000,00-TL 06 Sermaye Gelirleri için 2020 YILI GELİR BÜTÇESİ TOPLAM 9.000.000,00-TL            B cetvelinde gösterilen 2020 Mali Yılı Bütçe gelirleri olmak üzere toplam 9.000.000,00-TL gelir yasalara dayanarak tahmin edilmiş 2020 Mali Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile  denkleştirilmiş olup 5393 Sayılı Belediye Kanunun 61 ve 62 maddelerine göre hazırlanan 2020 Yılı Yığılca Belediyesi Gelir  Gider  (Tahmini Bütçesi) ile ilgili yapılan incelemede, tüm gelir gider kalemleri tek tek kalem kalem madde madde sınıfsal kodlamaları ile incelenerek yapılan oylama neticesinde mevcudun oy birliği ile kabul edilerek,        Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 31. Maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinin “Tasdikine” ve 2020 Mali yılında uygulamaya konulmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (b) fıkrası gereği mevcudun oy birliği ile karar verildi (Gündem No:2)
36 02.10.2019 Gündem  3. Maddesi :  Eski Otel Binasının Kiralama Süresinin Belirlenmesi:      Başkanlık Makamının 02.10.2019 tarihli ve 893 sayılı yazısı okundu.  İlçemiz Orhangazi Mahallesi Düzce Caddesi No:9  adresinde Tapunun Düzce Yığılca Gaziler Sokak, 23 ada, 7 parsel’de kayıtlı 168,32m2 arsada 150 m2 betonarme (kargir) yarım bodrum+zemin+2 katlı (eski otel binası) atıl olan binanın mevcut haliyle Belediyemize gelir getirmek amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin  (e) fıkrası gereğince kiralama süresinin 8 (sekiz) yıl olarak  belirlenmesine;  2886 S.D.İ.Kanunu hükümleri gereğince kiralama ihalesinin yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem No:3)
37 02.10.2019 Gündemin4.Maddesi: Meclis Üyesi İzin Dilekçesi:           Meclis Üyesi Hasan TEMİZEL’in 02/10/2019 Tarihli ve 179 sayılı kayıtlı dilekçesi Belediye Meclisi’nin 02/10/2019 tarihli birleşiminde okundu.            Dilekçe ile mazeretini bildiren Meclis Üyesinin  izin talebi ile ilgili olduğu anlaşıldı.            Yapılan görüşme sonunda;            Meclis Üyesi Hasan TEMİZEL’in 02/10/2019 tarihindeki Belediye Meclis toplantısı oturumu için izinli sayılması, oya sunularak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.   (Gündem No:4)

  Rasim ÇAM                                     Davut YILMAZ                                 Turgut ILĞIN

Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı