YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı Kasım ayı Toplantısı 06.11.2023 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı Kasım ayı Toplantısı 06.11.2023 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
2406.11.2023 Gündem  1. Maddesi :  2024 Mali Yılı Gelir Tarifeleri :                2024 Yılında Uygulanacak Gelir Tarifeleri cetvelleri ile ilgili Belediye Meclisinde yapılan görüşmeler neticesinde yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19.maddesine göre hazırlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi 5.paragrafı “İmar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunludur.” hükmü uyarınca 2024 Mali Yılı Gelir Tarifelerinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
2506.11.2023Gündemin 2. Maddesi: 2023 Mali Yılı Ek Ödenek Bütçesi:           Belediyemizin 2023 Yılı Ekonomik şartları gereği 2023 Mali Yılı Gider bütçesinde yeterli ödenek kalmadığından  ek harcamalar, ve Belediyenin gelirlerinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle; Yapılan görüşmeler sonucunda; Mahalli İdareler Muhasebe ve Bütçe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince bütçenin Ek Ödenek;  “Bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. (2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır. (3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur.” Denilmektedir. Kurumumuz 2023 yılı Ek Ödenek (GİDER) YIĞILCA BELEDİYESİ GİDER  EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KODU   AÇIKLAMA 2023 B- Kesinleşen Bütçe 01 Personel Giderleri 2.900.000,00-TL 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev    690.000,00-TL 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.210.000,00-TL 06 Sermaye Giderleri 1.200.000,00-TL                                             TOPLAM 11.000.000,00-TL 2023 Yılı Ek Ödenek (GİDER)11.000.000,00-TL (OnBirMilyon-TL) olarak Meclisce mevcudun oy birliği ile kabulüne; 2023 Yılı Ek Ödenek (GELİR) YIĞILCA BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KODU AÇIKLAMA 2023 B- Kesinleşen Bütçe 1 01 Vergi Gelirleri 2.925.000,00-TL 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri   03 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 1.150.000,00-TL 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.800.000,00-TL 05 Diğer Gelirler 5.125.000,00-TL                                             TOPLAM 11.000.000,00-TL     2023 Yılı Ek Ödenek (GELİR)11.000.000,00-TL (OnBirMilyon-TL) olarak Meclisçe mevcudun oy birliği ile kabulüne;     Belediyemizce 2023 mali yılı bütçesine11.000.000,00-TL (OnBirMilyon-TL 2023 Yılı Ek Ödenek (GİDER),  11.000.000,00-TL (OnBirMilyon-TL) Ek Ödenek (GELİR) bütçesinin ”ONANMASINA” , 2023 Mali Ek Ödenek (Gider-Gelir) Bütçesinin 2023 Mali yılında uygulamaya konulmasına;              Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (b) fıkrası gereği mevcudun oy birliği ile karar verildi.
2606.11.2023Gündemin 3. Maddesi: Yığılca (Düzce) Belediyesi- Düzce İli Katı Atık Birliği 1.Lot 2.Etap Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Kesin Projesi İşi İçin İller Bankası A.Ş.den Kredi kullanılması:         Düzce İli Katı Atık Birliği 1. Lot 2. Etap Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Kesin Projesi İşi İçin İller Bankası A.Ş.’den 11.000,00-TL- (OnBirBin-) TL kredi kullanılmasına; krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Rasim ÇAM’ın yetkilendirilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.  

  Rasim ÇAM                                   Bayram AKIN                                     Murat DEMİR

Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı