YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı Aralık ayı Toplantısı 04.12.2023 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı Aralık ayı Toplantısı 04.12.2023 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
2804.12.2023Gündemin 1.Maddesi: Boş Memur Norm Kadro İptali, Boş Memur Norm Kadro İhdası:          Belediyemiz Memur Norm Kadro kütüğünde boş bulunan  3.derece 1 adet GİH Sınıfı 7825 Unvan kodlu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni  kadronun iptal edilerek; Boş 1. Derece 6 adet  GİH. Sınıfı 7825 Unvan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrosunun ihdas edilmesi için;               5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin11 inci maddesi “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır.” gereği, kadro iptal ihdas için meclis kararı olması gerektiği belirtilmektedir.            Adı geçen yönetmelikte 08.04.2020 tarihli ve 31093 sayılı resmi yayınlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılamasına İlişkin Yönetmelikte dikkate alınarak,           Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden memur kadro ihdasları için (I) sayılı cetvel ihdas,   memur boş kadro değişiklikleri için (III) sayılı cetvel iptal, ihdas gerekçeleriyle birlikte gösterilerek düzenlenmiştir.           Memur Norm Kadro  Kütüğünde 3.derece 1 adet GİH Sınıfı 7825 Unvan kodlu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni  kadronun iptal edilerek; Boş 1. Derece 6 adet  GİH. Sınıfı 7825Unvan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrosu derece değişiklik cetvellerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin (l) fıkrası gereğince “ONANMASINA” mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem No:1)
2904.12.2023Gündemin 2.Maddesi: 2024 Yılı Geçici İşçi Vizeleri                Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesi “ (Değişik:RG-12/1/2008-26754) Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre Meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir” hükmü yer almaktadır.            Bu esaslar doğrultusunda; Belediyemiz D-3 gurubunda yer almakta olup memur norm kadro sayımız 38’dir. Norm Kadroda belirtilen 38 adet memur kadrosunun %20′ si 7 dir. 2024 yılı içerisinde 5 ay 29 gün süre ile geçici iş pozisyonunda 7 x 5.29 = 37.03 Adam / Ay olarak mevsimlik işçi Belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Norm Kadroda belirtilen 38 adet memur kadrosunun %20’si oranında 2024 yılı 01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında  5 ay 29 gün süre ile geçici iş pozisyonunda 7×5.29 = 37.03 Adam / Ay olarak mevsimlik işçi çalıştırılmasına; mevcudun oybirliği ile karar verildi.  (Gündem No:2)
3004.12.2023        Gündem 3.Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonun 2024 Mali Yılı Gelir Tarifeleri Raporu:              Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 30.10.2023 Tarihli ve E.86329190-105.04-3865 Sayılı yazısı, Belediye Meclisinin 06/11/2023 Tarih ve 2023/24 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup komisyondan gelen 13/11/2023 Tarih ve 2023/3 sayılı rapor ve Ekinde sunulan 2024 Yılında uygulanacak Gelir Tarifesi Ücrete tabi İşler tarife  cetvelleri okundu.               5393 sayılı Belediye Kanunun “Meclisin görev ve Yetkileri” başlıklı 18. Maddesi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, Bakanlar Kurulu Kararları ve Tebliğlerde yer alan hükümlere göre;                     Belediyemizin gelirlerini vergi, resim harçlar, katılım payları ve ilgilerin isteği üzerine yapılmakta olan hizmetler karşılığında almış olduğu ücretler oluşmaktadır.         2464 sayılı kanunun 97. maddesine istinaden ilgililerin isteği üzerine Belediyemizin yapmakta olduğu hizmetler karşılığında almış olduğu ücretlerle ile ilgili tarife cetveli içinde müdürlük bazında tekliflerine göre değerlendirmeler yapılarak madde madde oylanarak (Ücrete Tabi İşler Tarife Cetveli)     “2024 yılı Gelir Tarifesi Ücrete Tabi İşler Tarife Cetveli ” katılımın oy birliği  kabul edilerek 2024 Mali yılında uygulamaya konulmasına;                        5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) fıkrası gereğince  mevcudun oybirliği ile karar verildi.  (Gündem No:3)

  Rasim ÇAM                                   Bayram AKIN                                     Murat DEMİR

Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı