YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2024 Yılı Ocak ayı Toplantısı 05.01.2024 tarihli 1. Birleşimine ait Karar Özetleri

T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2024 Yılı Ocak ayı Toplantısı 05.01.2024 tarihli 1. Birleşimine ait Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
105.01.2024Gündemin 1. Maddesi: Denetim Komisyonuna Üye Seçimi            Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun  25. Maddesi gereği “İl ve İlçe Belediyeleri ile Nüfusu 10.000 üzerindeki Belediyelerde Belediye Meclisi her Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla üye sayısı üçten az  beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur”. Hükmüne göre bir yıl için
              Belediyemiz Denetim Komisyonunun 3 üyeden oluşmasına; Yapılan gizli oy açık tasnif usulüyle yapılan seçimlerde 1-Davut YILMAZ 7 (Yedi ) oy, 2-Nihat TERZİ 10 (On) Oy 3-Hasan TEMİZEL 5 (Beş) oy, 4-Turgut ILĞIN 2 (İki) oy 5-Tahir DOĞAN 3 (Üç) oy 6-Erdem KARAGÜZEL 3 (Üç) oy
           Belediyemiz Denetim Komisyonu seçimi sonucunda Meclis Üyelerinden, En çok oy alan Nihat TERZİ, Davut YILMAZ, Hasan TEMİZEL”den  teşkiline; mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:1)
205.01.2024Gündem :2 Maddesi : 2024 yılı Meclis Toplantıları ile Meclis Tatil ayının   belirlenmesi:                  5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.’ Hükümleri gereğince 2024 yılında meclis toplantılarının her ayın ilk haftasında yapılmasına, Meclis tatil ayı için önerilen 2024 Yılı Ağustos ayının tatil ayı olarak belirlenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:2)
305.01.2024   2024 Yılında Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine ödenecek  huzur hakkı ücret tespiti:                                5393 Sayılı Belediye Kanunun 32.maddesine istinaden, Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 ncu madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının (1/3) üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı tutar ödenir, hükmüne istinaden, 2024 Yılında ödenecek huzur hakkı ücret tespiti yapılarak; Meclis Başkanı, Belediye Başkan V. İle Meclis Üyelerine 2024 Yılında ödenecek huzur hakkı ücretlerinin Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının (1/3) üçte biri kadar ödenmesine; mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:3)
405.01.20242024 Yılında Zabıta Memurlarına ödenecek Fazla Mesai Ücret  Tespiti :                    5393 sayılı Belediye Kanunun 51.maddesinde Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.                 Yine 5393 sayılı Belediye Kanunun 52.maddesinde İtfaiye hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye itfaiye teşkilâtında fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir. Denilmektedir.                                                                                                                                  Bu bağlamda konu belediye meclisimizce müzakere edilmiş olup, Belediyemiz Zabıta biriminde görev yapmakta olan Zabıta personellerine; 2024 Mali yılı bütçesi (K) cetvelinde (Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyeler için) belirlenen en üst limit (tavan) olan bürüt 2024 Yılında  1.333,00-TL Aylık  Maktu Fazla Çalışma Ücreti ödeme yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.(Gündem no:4)

  Rasim ÇAM                                     Bayram AKIN                                           Murat DEMİR

Meclis Başkanı                                     Katip Üye                                                Katip Üye

Belediye Başkanı