YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2024 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı 05.02.2024 Tarihli Karar Özetleri

T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2024 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı 05.02.2024 Tarihli Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
505.02.2024      Gündemin 1.Maddesi: Boş Memur Norm Kadro İptali, Boş Memur Norm Kadro İhdası:             Belediyemiz Memur Norm Kadro kütüğünde boş bulunan  10.derece 1 adet GİH Sınıfı 9950 Zabıta Memuru kadronun iptal edilerek; Boş 6. Derece 1 adet  GİH. Sınıfı 9950 Unvan Zabıta Memuru kadrosu ihdas edilmesi için;               5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin11 inci maddesi “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır.” gereği, kadro iptal ihdas için meclis kararı olması gerektiği belirtilmektedir.            Adı geçen yönetmelikte 08.04.2020 tarihli ve 31093 sayılı resmi yayınlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılamasına İlişkin Yönetmelikte dikkate alınarak,           Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden memur kadro ihdasları için (I) sayılı cetvel ihdas,   memur boş kadro değişiklikleri için (III) sayılı cetvel iptal, ihdas gerekçeleriyle birlikte gösterilerek düzenlenmiştir.           Memur Norm Kadro  Kütüğünde 10 .derece 1 adet GİH Sınıfı 9950 Unvan kodlu Zabıta Memuru  kadronun iptal edilerek; Boş 6. Derece 1 adet  GİH. Sınıfı 9950 Unvan Kodlu Zabıta Memuru Kadrosu derece değişiklik cetvellerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin (l) fıkrası gereğince “ONANMASINA” mevcudun oy birliği ile karar verildi.(Gündem No:1)
605.02.2024 Gündemin 2.Maddesi:2024 Yılı Gelir Tarifesi:           Yığılca Belediye Meclisi’nin 04.12.2023 tarihli ve 2023/30 sayılı kararı ile Belediyemizin 2024 Yılı Gelir Tarifesi Ücrete Tabi İşler Tarifesi onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
            Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ücrete Tabi İşler ile ilgili 2024 Yılı Gelir tarifesine Ek-50,51,52,53,54,55 maddelerin eklenmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) fıkrası ve 2462 Sayılı Belediye  Gelirleri Kanunu gereğince Meclis gündemine alınarak görüşülmesi talep edilmektedir. Meclisçe yapılan müzakereler neticesi;               5393 sayılı Belediye Kanunun “Meclisin görev ve Yetkileri” başlıklı 18. Maddesi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, Bakanlar Kurulu Kararları ve Tebliğlerde yer alan hükümlere göre;      Belediyemizin gelirlerini vergi, resim harçlar, katılım payları ve ilgilerin isteği üzerine yapılmakta olan hizmetler karşılığında almış olduğu ücretler oluşmaktadır.             2464 sayılı kanunun 97. maddesine istinaden ilgililerin isteği üzerine Belediyemizin yapmakta olduğu hizmetler karşılığında almış olduğu ücretlerle ile ilgili tarife cetveli içinde Fen İşleri Müdürlüğü bazında teklifine göre değerlendirmeler yapılarak madde madde oylanarak (Ücrete Tabi İşler Tarife Cetveli)     “2024 Yılı Ek Gelir Tarifesi Ücrete Tabi İşler Tarife Cetveli ” Fen İşleri Müdürlüğü’nden geldiği şekli ile katılımın oy birliği  kabul edilerek 2024 Mali yılında uygulamaya konulmasına;                        5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) fıkrası gereğince  mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:2)  

Rasim ÇAM                                           Bayram AKIN                                   Murat DEMİR

Belediye Başkanı                                      Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı