YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2024 Yılı Nisan ayı Toplantısı 09.04.2024 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2024 Yılı Nisan ayı Toplantısı 09.04.2024 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİ  KARARIN KONUSU
809.04.2024    Gündem: 1.Maddesi: Meclis 1.Başkan Vekili Seçimi: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi ile  Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.nci ve 19.ncu maddeleri gereğince 2 (İki) yıl görev yapmak üzere Meclis 1.Başkan V. Seçiminde, Belediye (Meclis)  Başkanı tarafından Meclis Birinci Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Dursun SÖĞÜT önerildi. Gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde; Meclis Üyesi Dursun SÖĞÜT 2 (İki) yıl görev yapmak üzere Meclis Birinci Başkan Vekili seçildi.  
909.04.2024    Gündem: 2.Maddesi: Meclis 2.Başkan Vekili Seçimi: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 . maddesi ile  Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.nci ve 19.ncu maddeleri gereğince Meclis 2. Başkan V. Seçiminde, Belediye (Meclis)  Başkanı tarafından Meclis İkinci Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Turgut ILĞIN önerildi. Gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde: Meclis Üyesi Turgut ILĞIN 2 (iki) yıl görev yapmak üzere Meclis İkinci Başkan Vekili seçildi.  
1009.04.2024    Gündem: 3.Maddesi: Meclis 2 (İki) Asil Katip  Üye Seçimi: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 . maddesi ile  Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.nci ve 19.ncu maddeleri gereğince Meclis Asıl Katip Üye seçiminde,  Meclis Asıl Katip üyeliğine Belediye (Meclis)  Başkanı tarafından Meclis Üyesi Ercüment ŞAHİN ile Meclis Üyesi  Turgut ILĞIN önerildi. Yasa gereği gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçim sonucuna göre; Meclis Üyesi  Ercüment ŞAHİN ile Meclis Üyesi Turgut ILĞIN 2(İki) yıl görev yapmak üzere Meclis Asil Katip Üyeliğine seçildiler.            
1109.04.2024Gündem: 3.Maddesi: Meclis 2 (İki) Yedek Katip  Üye Seçimi: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 . maddesi ile  Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.nci ve 19.ncu maddeleri gereğince Meclis Yedek Katip Üye seçiminde,  Belediye (Meclis)  Başkanı tarafından Meclis Yedek Katip üyeliğine Meclis Üyesi  Nusret KARA ile  Meclis Üyesi Fatih Kerim SÖĞÜT Yedek Katip  üyeliğine önerildi. Yasa gereği gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde; Meclis 1. Yedek Asil  Katip Üyeliğine Meclis Üyesi Fatih Kerim SÖĞÜT, Meclis 2. Yedek Asil Üyeliğine  Meclis Üyesi Nusret KARA 2(İki) yıl görev yapmak üzere seçildiler.            
1209.04.2024     Gündem:5.Maddesi: Encümen Üye Seçimi : 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi ile Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.nci ve 20.maddeleri gereğince  Encümen Üyeliği seçiminde; Belediye (Meclis)  Başkanı tarafından Encümen Üyeliğine önerilen Meclis Üyesi Nusret KARA ile Meclis Üyesi Turgut ILĞIN arasında 1(bir) yıl görev yapmak üzere; Yasa gereği gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde;   En çok oyu alan Meclis Üyesi Nusret KARA ile Meclis Üyesi  Turgut ILĞIN 1 (bir) yıl görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçildiler.  
1309.04.2024Gündem:6.Maddesi:  İmar Komisyonuna Üye Seçimi: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 24’üncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21’inci maddesi hükmü gereğince 1 (Bir) yıl görev yapmak üzere İmar Komisyonuna üye seçiminin açık oylama ile  yapılmasına; Mecliste Grubu buluna Siyasi Partilerinin dağılımına göre; Mecliste Grubu bulunan AK Parti’den 2 (İki) Üye, MHP Grubundan 1 (Bir) Üye, YRP 1 (Bir) Üye olmak üzere İmar Komisyonun 4 kişiden oluşmasına; Yapılan Açık Oylama neticesi; AK Partiden: 1- Dursun SÖĞÜT     2- Ercüment ŞAHİN MHP: Fatih Kerim SÖĞÜT YRP: Muhammed Esad BALCI, İmar Komisyonuna Mevcudun oy birliği ile seçildiler.        
1408.04.2019   Gündem:7.Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi:               Başkanlık Makamının 04/04/2024 tarih ve E-4619 sayılı yazısı okundu.5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 24’üncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21’inci maddesi hükmü gereğince 1 (Bir) yıl görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin açık oylama ile  yapılmasına; Mecliste Grubu buluna Siyasi Partilerinin dağılımına göre; Mecliste Grubu bulunan AK Parti’den 2 (İki) Üye, MHP Grubundan 1 (Bir) Üye, YRP 1 (Bir) Üye olmak üzere İmar Komisyonun 4 kişiden oluşmasına; Yapılan Açık Oylama neticesi; AK Partiden: 1-Turgut ILĞIN         2-Nusret KARA MHP: Mustafa CAN YRP:  Muhammed Esad BALCI, Plan ve Bütçe Komisyonuna Mevcudun oy birliği ile seçildiler.  
1508.04.2019  Gündem:8.Maddesi: Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliğine Üye Seçimi:              Düzce İli Katı Atık Birliği meclisinde görev yapmak üzere Birlik Tüzüğünün 7 inci maddesinde belirtilen Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliğine üye seçimi gizli oylama ile yapılmasına; Belediye (Meclis)  Başkanı tarafından  Asil Üyeliğe Meclis Üyeliğine Ercüment ŞAHİN ile Yedek Üyeliğe Meclis Üyesi Turgut ILĞIN  önerildi. Yasa gereği gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde;            Asil Üyeliğe: En çok oyu alanMeclis Üyesi Ercüment ŞAHİN Düzce İli Katı Atık Birliği Başkanlığı’na Asil Üye olarak seçildi.         Yedek Üyeliğe: En çok oyu alan Meclis Üyesi Turgut ILĞIN Düzce İli Katı Atık Birliği Başkanlığı’na Yedek Üye olarak seçildi.  
1609.04.2024Gündem:9.Maddesi: Sendikalarla Sözleşme İşleri İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi:                  4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması başlıklı 32. Madde (Değişik: 4/4/2012-6289/22 md.) “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz. Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez. Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabilir. Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz. Hükmü ile 4688 sayılı Kanunun Sendika üyeliğinin kazanılması başlıklı 14. Maddesi ile belirlenen esaslar dâhilinde, Belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur personeline, yetkili memur sendikası aracılığıyla sosyal denge tazminatı ödenmesine;                 Sosyal Denge Sözleşmesini sözleşmesi yapmak üzere “Yığılca Belediye Başkanlığı” adına Belediye Meclisimiz tarafından Yığılca Belediye Başkanı Selami SAVAŞ’a yetki verilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
1709.04.2024        Gündem:10.Maddesi: Yığılca Belediyesi Personel Limited Şirketi İçin Belediye Başkanına Yetki verilmesi:           696 sayılı olağanüstü Hal  Kapsamında Bazı Düzenlemeler  Yapılması  Hakkında Kanun   Hükmünde   Kararnamenin 126  ncı  maddesi ile  27.06.1989 tarihli ve    375  sayılı Kanun  Hükmünde Kararname‘ye eklenen Ek 20 nci  maddesinde yer alan  “İl  özel  idareleri, Belediyeler   ile  bağlı  kuruluşları  ve   bunların  üyesi  olduğu   mahalli   idareler   birlikleri, personel  çalıştırılmasına dayalı  hizmetleri  4/1/2002  tarihli  ve  4734  sayılı  Kamu    İhale Kanununun 22 nci  maddesindeki  limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara  tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı  sermayesinin yarısından  fazlası  bu  idarelere  ait ve  halen  bu kapsamda hizmet  alımı yaptığı     mevcut   şirketlerinden   birine,  bu  nitelikte    herhangi  bir  şirketi  bulunmuyorsa münhasıran  bu  amaçla  kuracakları  bir  şirkete  gördürebilir.”               Hükümlerince Yığılca Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih ve 9 sayılı kararı ile 29.03.2018 tarihinde kurulan; Şirketin  Adı Yığılca Belediyesi Personel Limited Şirketi Ticaret ve Sanayi Odası Sicil No 11781 Oda Sicil No 10869 Vergi Numarası 9530630745 Ticaret Sicil Gazete Tarih ve Sayısı 04 Nisan 2018 Sayı:9551 Tel 0 (380) 651 40 07 Faks 0 (380) 651 40 17 Adres Atatürk Mah.Atatürk Cad.No:17   81950                      YIĞILCA/DÜZCE    Yığılca Belediyesi Personel Limited Şirketi sorumlusu 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Yerel seçimleri sonucu Belediye Başkanı seçilen Selami SAVAŞ Yığılca Belediyesi Personel Limited Şirketi için yetkili kılınmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.            
1809.04.2024Gündemin 11.Maddesi: Yığılca Turizm İnşaat Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi İçin Belediye Başkanı’na yetki verilmesi:                   Yığılca Belediye Meclisi’nin  17.05.2021 tarihli ve 22 sayılı kararı ile bedelsiz devir alınan Yığılca Turizm İnşaat Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi İçin Belediye Başkanı’na yetki verilmesi Şirketin  Adı Yığılca Turizm İnşaat Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ticaret ve Sanayi Odası Sicil No 12359 Oda Sicil No 13246 Vergi Dairesi Yığılca Vergi Numarası 9530819161 Ticaret Sicil Gazete Tarih ve Sayısı 31Mayıs 2021 Sayı:10338 Tel 0 (380) 651 40 07 Faks 0 (380) 651 40 17 Adres Atatürk Mah. Milli Egemenlik Cad.No:36/B   81950                      YIĞILCA/DÜZCE Yığılca Turizm İnşaat Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi sorumlusu 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Yerel seçimleri sonucu Yığılca Belediye Başkanı seçilen Selami SAVAŞ Yığılca Turizm İnşaat Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi için yetkili kılınmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 Selami SAVAŞ                               Ercüment ŞAHİN                              Fatih Kerim SÖĞÜT          

Belediye Başkanı                            En Genç Katip Üye                           En Genç Katip Üye                      

                                                        Ercüment ŞAHİN                                     Turgut ILĞIN

                                                             Katip Üye                                               Katip Üye