• Home »
  • Meclis Kararları »
  • T.C. YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ 2018 Yılı Mart ayı Toplantısı 05.03.2018 tarihli 3. Birleşimine ait Karar Özetleri

T.C. YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ 2018 Yılı Mart ayı Toplantısı 05.03.2018 tarihli 3. Birleşimine ait Karar Özetleri

T.C.
YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ
2018 Yılı Mart ayı Toplantısı 05.03.2018 tarihli 3. Birleşimine ait Karar Özetleri
KARAR NO KARAR TARİHİ
KARARIN KONUSU
10 05.03.2018 Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.02.2018 tarih ve 182 sayılı yazısı okundu.
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması başlıklı 32. Madde (Değişik: 4/4/2012-6289/22 md.) “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz. Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez. Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabilir. Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz.”hükmü ile 4688 sayılı Kanunun Sendika üyeliğinin kazanılması başlıklı 14. Maddesi ile belirlenen esaslar dâhilinde, Belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur personeline, yetkili memur sendikası (BEM-BİR-SEN) aracılığıyla 01.03.2018- 15.03.2019 tarihleri arasında sosyal denge tazminatı ödenmesi için toplu iş sözleşmesi
yapmak üzere Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer YİĞİT’e yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

(Gündem no:1)
11 05.03.2018 Fen İşleri Müdürlüğünün 04/03/2018 tarih ve 105 sayılı yazısı okundu. Belediyemiz imar sorumluluk sınırları dahilinde kalan yapıların “ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinin dışında kalan, ortaklaşa kullanıma açık olan kullanım alanlarına” ortak kullanım alanlarına verilecek olan su aboneliği hizmetinin belediyemiz 2018 yılı gelir tarifesine eklenmesi, ortak kullanım su aboneliği için 150,00-TL depozite bedeli alınmasına, tüketim birim fiyatının 0-20 m3 arası 1,55-TL/m3, 20-50 m3 arası 2,40TL/m3, 50 m3 üstü 3,60-TL/m3 olarak 2018 Yılı gelir tarifesinde uygulanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

(Gündem no:2)

Muzaffer YİĞİT Orhan ACAR Hasan YAĞCI
Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye