T.C.

YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

MADDE –1: İhalenin Konusu İşin Niteliği, Nevi Ve Miktarı:

İli DÜZCE Yüzölçümü  
İlçesi YIĞILCA Pafta No 26.27.dc
Mahalle/Köyü Atatürk Mah. Ada No 34
Cadde/Sokak/Meydan   Parsel No 1
Mevkii   Kullanım Alanı 2.529,32 m2
Kiralanacak Taşınmazın Niteliği Yığılca Belediyesi Şehir Parkı   Yığılca Belediyesi Şehir Parkı

Yukarıda bilgileri yazılı Yığılca İli, Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi No:8-10 adresinde, 26.27.dc pafta, 34 ada, 1 nolu parselde 2.529,32 m2 alanlı Yığılca Belediyesi Şehir Parkı ile Sosyal Tesis binasının zemin katı (m2 ) 4(Dört) yıl süreyle işletilmesi işi ihalesi.

MADDE–2: Şartname ve Eklerinin Nereden Hangi Şartlarda Alınacağı:

 İhale Şartname ve ekleri Yığılca Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığı temin edilebilir.

MADDE–3: İhalenin Nerede, Hangi Tarih Ve Saatte Ve Hangi Usulle Yapılacağı:

 İhale, Yığılca Belediyesi Hizmet binası Encümen Toplantı Salonunda;19.02.2020 tarihinde ve Çarşamba günü  saat 10:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır.

 MADDE – 4: Tahmini Bedel Ve Geçici Teminatı:

Kiralama Süresi Aylık Kira Muhammen bedel Geçici teminat bedeli(%3)
4 (Dört) yıl 3.000,00-TL 4.320,00TL

 Yığılca Belediyesi Şehir Parkının Aylık kira Tahmini Bedeli 1 ay için 3.000,00 TL(ÜçBin Türk lirası) olup, 4yıl kira bedeli 144.000,00 TL‘dir.  Geçici Teminat Bedeli : %3’ü olan 4.320,00-TL’ dir.

MADDE – 5: İsteklilerde Aranılan Belgeler: İhaleye katılma şartları:

A) Gerçek kişiler için:

a) Nüfus cüzdan sureti b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ,Noter tasdikli imza beyannamesi

c) İhale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz, İdari şartname alındı belgesi ve makbuzu d) Yığılca Belediyesine borcu olmadığına dair alınmış belge, Mali Hizmetler Müdürlüğünden   e-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname

B)Tüzelkişiler için:

a) Tüzelkişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü, b) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı c) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı, d) İhale ile ilgili geçici teminat ve İdari şartname alındı belgesi ve ödemesine ilişkin makbuz, e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı, f) Tüzelkişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin Adli Sicil Kayıt Belgesi, g) Yığılca Belediyesine  borcu olmadığına dair alınmış belge, Mali Hizmetler Müdürlüğünden, İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri 19.02.2019 Çarşamba günü saat:09:30 kadar Yığılca  Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE İLAN OLUNUR

                                                                                             Yığılca Belediye Başkanlığı