İHALE İLANI

YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 Adet Binek Otomobili  alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası :2009/105793
1-İdarenin
 1. a) Adresi
Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:17 81950   YIĞILCA/DÜZCE
 1. b) Telefon ve faks numarası
:0 380 651 4007 – 0 380 651 4017
 1. c) Elektronik posta adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : http://www.yigilca.bel.tr/
2-İhale konusu malın
 1. a) Niteliği, türü ve miktarı
:1 Adet Binek Otomobili Alımı
 1. b) Teslim yeri
:Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:17 81950   YIĞILCA/DÜZCE
 1. c) Teslim tarihi
: Sözleşme İmzalandığı tarihten itibaren 15 takvim günü mesai saati sonuna kadar .
3-İhalenin
 1. a) Yapılacağı yer
: Yığılca Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:17 81950   YIĞILCA/DÜZCE
 1. b) Tarihi ve saati
:17/08/2009     14:00

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede  belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede  belirlenen  geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şekli ve içeriği idari şartnamede  belirlenen  iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.7.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin 4.1.1. ve 4.1.2. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.1.8.İhale konusu alımın /işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

 1. a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 2. b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 3. c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.2.1. İstekliler, teklif edilen ürünün, teknik bilgilerinin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafları  teklif zarflarında sunacaklardır.

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden  satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar 17/08/2009 saat: 14:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktı.r.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif  verilemez.