YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Orhangazi Mahallesi Stat Sokakta aşağıda bağımsız bölüm ve m2’si belirtilen Gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereğince açık artırma usulü ile kiralanacaktır.

Gayrimenkullerin;

İhale yeri ve zamanı: İhale 10 /07/2009 Cuma günü Yığılca Belediyesi Toplantı salonunda Encümen huzurunda aşağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır. İhaleye Katılan ve İdare tarafından iptal edilmesi durumunda ikinci İhale 17.07.2009 Tarihinde aynı nitelikler geçerli olmak kaydı ile yapılacaktır. İki İhaleye de katılan olmaz ise İhale Komisyonunca bir ay içinde pazarlık usulü yapılacaktır

Katılmak için gerekli belgeler:

a) Tebligat adresi, (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

b) Nüfus Cüzdan fotokopisi,

c) Esnaflık belgesi (Esnaf Odasından, Ticaret Odasından)

d) Vekâletle katılacak olanların noter tasdikli vekâletnameleri,

e) İhaleye müteakiben 10 gün içinde idari sözleşmenin yapılması,

f) Şartnamede belirtilen esaslara göre teklif vermeleri,

g) Tüzel kişiler yetki belgesi

h) 2008 yılında dükkân kiralama ihalesine girenler ihaleye giremezler.

İhale Şartnamesi Yığılca Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz alınabilir.