T.C.

YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

MADDE –1: İhalenin Konusu İşin Niteliği, Nevi Ve Miktarı:

İliDÜZCEYüzölçümü2.529,32 m2
İlçesiYIĞILCAPafta NoG26-B-04-C-3-B
Mahalle/KöyüAtatürk Mah.Ada No34
Cadde/Sokak/Meydan Parsel No1
Mevkii Kullanım Alanı 
Kiralanacak Taşınmazın NiteliğiYığılca Belediyesi Şehir Parkı Yığılca Belediyesi Şehir Parkı

Yukarıda bilgileri yazılı Yığılca İli, Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi No:8-10 adresinde, G26-B-04-C-3-B pafta, 34 ada, 1 nolu parselde 2.529,32 m2 alanlı Yığılca Belediyesi Şehir Parkı ile Sosyal Tesis binasının zemin katı (m2 ) 4(Dört) yıl süreyle işletilmesi işi ihalesi.

MADDE–2: Şartname ve Eklerinin Nereden Hangi Şartlarda Alınacağı:

 İhale Şartname ve ekleri Yığılca Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığı temin edilebilir.

MADDE–3: İhalenin Nerede, Hangi Tarih Ve Saatte Ve Hangi Usulle Yapılacağı:

 İhale, Yığılca Belediyesi Hizmet binası Encümen Toplantı Salonunda; 08.06.2022 tarihinde ve Çarşamba günü  saat 10:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır.

 MADDE – 4: Tahmini Bedel Ve Geçici Teminatı:

Kiralama SüresiAylık Kira Muhammen bedelGeçici teminat bedeli(%3)
4 (Dört) yıl5.350,00-TL7.704,00TL

 Yığılca Belediyesi Şehir Parkının Aylık kira Tahmini Bedeli 1 ay için 5.350,00 TL(BeşbinÜçYüzElliTürk lirası) olup, 4yıl kira bedeli 256.800,00 TL‘dir.  Geçici Teminat Bedeli : %3’ü olan 7.704,00-TL’ dir.

MADDE – 5: İsteklilerde Aranılan Belgeler: İhaleye katılma şartları:

A) Gerçek kişiler için:

a) Nüfus cüzdan sureti b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ,Noter tasdikli imza beyannamesi

c) İhale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz, İdari şartname alındı belgesi ve makbuzu d) Yığılca Belediyesine borcu olmadığına dair alınmış belge, Mali Hizmetler Müdürlüğünden   e-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname

B)Tüzelkişiler için:

a) Tüzelkişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü, b) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı c) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı, d) İhale ile ilgili geçici teminat ve İdari şartname alındı belgesi ve ödemesine ilişkin makbuz, e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı, f) Tüzelkişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin Adli Sicil Kayıt Belgesi, g) Yığılca Belediyesine  borcu olmadığına dair alınmış belge, Mali Hizmetler Müdürlüğünden, İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri 08.06.2022 Çarşamba günü saat:09:30 kadar Yığılca  Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

    6- İhaleden doğabilecek ihtilaflar önce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun hükümleri çerçevesinde Encümen tarafından, mümkün olmaz ise Yığılca Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından çözümlenir.

  7- İhale Komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümene uygun görülecek karara bağlanan ihale kararı ise; karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanabilir veya iptal edilebilir. Üst yöneticinin onayını müteakiben kesinlik kazanacağı gibi, Üst Yöneticinin İhaleyi fesih etmesi halinde , iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

7-2886 Sayılı D.İ.Kanunun 17. nci maddesi gereğince ilan olunur.