YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İŞ MAKİNESİ SATIŞ İHALE İLANI

T.C.

YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İŞ MAKİNESİ SATIŞ İHALE İLANI

Madde 1- .Yığılca  Belediyesi demirbaşına kayıtlı Belediye Encümenin 25.05.2022 tarih 24 Sayılı  kararı ile satışına karar verilen aşağıda cinsi, markası, modeli, miktarı yazılı araç 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi gereğince açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

 Madde:2- Aşağıda aracın cinsi, miktarı, markası, modeli ve muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı olan iş makineleri 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 13.06.2022 Pazartesi günü Saat 14:00’de Atatürk Mah. Atatürk Cad.No:17  adresinde Yığılca Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda  İhale Sıra numarasına göre yapılacaktır

SIRA NOCinsiMarkasıModeliMuhammen Bedel %8 KDV Hariç (TL)Geçici Teminat (%3 TL)İhale Tarihiİhale Saati
1Lastik Tekerlekli Kazıcı-Yükleyici İş MakinesiJCB1998182.500,00 TL+%8 Kdv5.475,00-TL13.06.202214:00
2HMK 101 S Yükleyici-Kazıcı İş MakinesiHİDROMEK1999185.000,00 TL+%8 Kdv5.550,00-TL13.06.202214:15

3 – İhaleye gireceklerin 2886 sayılı Kanunun 5. Maddesindeki katılım şartlarına haiz olmaları ve 13.06.2022 PAZARTESİ günü saat 12:30’a kadar dosyalarını Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri  gerekir.

4- İsteklilerde aranacak belgeler:

  1. GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 – İhale şartname alındı bedeline ait makbuz mesai saatleri içerisinde(İhale Şartnamesi Yığılca  Belediyesi  Yazı İşleri Müdürlüğünden temin  edilebilir. İhale şartname bedeli 250,00 TL dir. Araç için şartname alınacaktır.

2. Geçici teminat makbuzu (Yığılca Belediyesinin  Ziraat Bankası Yığılca Şubesi TR63 0001 0005 3912 8484 2350 01 IBAN  no’ lu hesabına yatırılabilir) ,

3-Yığılca Belediyesine “Borcu Yoktur” Belgesi

4-Adres Beyanı (Gerçek kişilerde: İkametgah Belgesi (Son iki ay içinde alınmış olması)-Nüfus Cüzdanı Örneği

5- Noter Tasdikli imza beyannamesi,6- Vekaleten katılımda noter tasdikli vekaletname ile vekilin imza beyannamesi

7- Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi,8-Katılımcı tarafından imzalanmış İhale şartnamesi

b) TÜZEL KİŞİLERDEN

1 – İhale şartname alındı bedeline ait makbuz mesai saatleri içerisinde(İhale Şartnamesi Yığılca  Belediyesi  Yazı İşleri Müdürlüğünden temin  edilebilir. İhale şartname bedeli 250,00 TL dir. Araç için şartname alınacaktır.

2. Geçici teminat makbuzu (Yığılca Belediyesinin  Ziraat Bankası Yığılca Şubesi TR63 0001 0005 3912 8484 2350 01  IBAN  no’ lu hesabına yatırılabilir) ,

3-Yığılca Belediyesine “Borcu Yoktur” Belgesi, 4-Adres Beyanı , 5- Noter Tasdikli imza sirküleri

6- Vekaleten katılımda noter tasdikli vekaletname ile vekilin imza beyannamesi

7-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan son yıla ait oda kayıt belgesi,

8- Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi

9-Katılımcı tarafından imzalanmış İhale şartnamesi

5 – Aynı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler gerek doğrudan gerekse bilvasıta artırmaya giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler üzerinde ihale kalmış olsa dahi ihale bozulur. Geçici Teminat irat kaydedilir. 62. Madde tatbik edilir.

6 – İhaleye girenlerin satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat tespit etmiş sayılacağından malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir mesuliyet kabul edilemez.

7 – Satış bedeli üzerinden KDV ve İhale ile ilgili tüm vergi ve harçlar alıcıya aittir.

8–İhaleden doğabilecek ihtilaflar önce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun hükümleri çerçevesinde Encümen tarafından, mümkün olmaz ise Yığılca Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından çözümlenir.

9- İhale Komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümene uygun görülecek karara bağlanan ihale kararı ise; karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanabilir veya iptal edilebilir. Üst yöneticinin onayını müteakiben kesinlik kazanacağı gibi, Üst Yöneticinin İhaleyi fesih etmesi halinde , iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

10-2886 Sayılı D.İ.Kanunun 17. nci maddesi gereğince ilan olunur.