YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2024 Yılı Mayıs ayı Toplantısı 02.05.2024 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2024 Yılı Mayıs ayı Toplantısı 02.05.2024 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
2002.05.2024Gündemin: 1.Maddesi: 2023 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri:      Belediyemizin 2023 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvelleri Belediye Encümenin 24/04/2024 Tarih ve 2024/12 sayılı kararı  ile tasdik edilerek görüşülmek üzere Meclise havale edilmiştir.            2023 Yılı Gider Bütçesi:30.200.000,00-TL Ekonomik sınıflandırma düzeyinde 2023 yılı giderlerin kesinleşme durumu;   KOD AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI% 01 PERSONEL GİDERİ 9.326.000,00 8.343.356,21 %89,46 02 SOSYAL GÜVENLİK DEVLET PRİMİ GİDERİ 1.573.000,00 1.468.461,22 %93,35 03 MAL VE HİZMET ALIMI GİDERİ 16.383.000,00 16.600.429,88 %83,02 04 FAİZ GİDERİ 0,00 0,00 %00 05 CARİ TRANSFERLER 392.500,00 148.863,62 %37,93 06 SERMAYE GİDERLERİ 1.205.500,00 1.156.755,60 %95,96 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 5.000,00 4.985,27 %99,71 08 BORÇ VERME 465.000,00 0,00 %00 09 YEDEK ÖDENEKLER 850.000,00 0,00 %00 TOPLAM 30.200.000,00 24.722.851,80 %81,86   2023 Yılı Gelir Bütçesi:30.200.000,00-TL Ekonomik sınıflandırma düzeyinde 2023 yılı gelir kesinleşme durumu; KOD GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TOPLAM ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI% 01 VERGİ GELİRLERİ 7.465.000,00 1.448.245,61 %19,40 02 TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 3.140.000,00 1.019.267,18 %32,46 03 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 4.000.000,00 3.577.120,00 %89,43 04 DİĞER GELİRLER 15.595.000,00 13.909.313,16 %89,19 05 SERMAYE GELİRLERİ 0,00 236.000,00 %236 06 RED VE İADELER 0.00 0,00 %00            TOPLAM   30.200.000,00 20.189.945,95 %66,85       5393 Sayılı Belediye Kanununun 64 maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince Encümence tetkik edilerek karara bağlanmış bulunan Belediyemizin 2023 Maliyılına ait Kesin Hesap Cetvellerinin tamamen mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlendiği anlaşıldığından, 5393 Sayılı Belediye kanununun 64.maddesi gereğince “ONANMASINA”  Meclis Üyesi Mustafa CAN ile Meclis Üyesi Figen ÖZTÜRK  çekimser mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.
2102.05.2024Gündemin: 2.Maddesi:Sözleşme ve Protokol İşleri için Belediye Başkanına yetki verilmesi:                 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediye başkanı” başlıklı 37.nci maddesinin birinci fıkrasında; “Belediye başkanı belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir.” Hükmü ile 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediye başkanının görev ve yetkileri “başlıklı 38 inci maddesinin (g) bendinde; “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak” hükümleri mevcut olduğundan; Çevre kanunu hükümleri ile Sendikalar kanunu doğrultusunda Kamu Kurum ve Kuruluşları, Tüzel kişiler,  İşçi Sendikalar ve Memur sendikaları ile anılan kanunlara uygun olarak üçüncü kişilerle sözleşme imzalanması için Belediye Başkanı Selami SAVAŞ’a  yetki verilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
2202.05.2024Gündemin: 3.Maddesi:  Şartsız ve Bedelsiz Bağış:             Data Madencilik Turizm Nakliyat İnşaat Limited Şirketi, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 34-05-9262 Tescil Plakalı, 2005 Model DULEVO marka 5000 EVOLUTION Tipi, Şaşi Seri No:5000S00119, Motor Seri No:501020119 Yol Süpürme Manikasını 17.04.2024 tarihli dilekçesi ile Belediyemize şartsız (ivazsız) bağış talebi mevcudun oy birliği kabul edildi.  
2302.05.2024Gündemin: 4.Maddesi: Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 17 ada, 9 parsel’de kayıtlı 48.415 m2        Kiralanması.        Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü uhdesinde, Tapunun Düzce İli Yığılca İlçesi Merkez Mahallesi 17 ada, 9 parsel’de kayıtlı 48.415 m2 arsa üzerinde bulunan 50 m2 depo binası ile 18,75m2 kulübenin “Yığılca Belediye Başkanlığı” adına çok amaçlı kullanılmak üzere;         5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi’nin (e) bendi, “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek”. Hükümleri gereğince Taşınmaz gayrimenkullerin  kiralanmasına, Kiralama işine ait her türlü iş ve işlemleri ile kiralama sözleşmesi (vb.) işler için Belediye Başkanı Selami SAVAŞ’a yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
2402.05.2024Gündemin: 5.Maddesi:Yurt dışı görev izini:          Belediye Başkanı’nın  Belediyemizi temsilen yurt dışına gitmesi ve İlk Meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmek üzere yurt dışına kültürel ve inceleme gezi daveti ve organizasyonlara görevli olarak katılması için gerekli iznin verilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
2502.05.2024Gündemin: 6.Maddesi: Enerji Kentleri Birliği’ne Üye Olunması:           “Enerji Kentleri Birliği”     5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun ilgili maddelerince kurulan tüzel kişiliği olan bir kamu kuruluşudur.              Enerji Kentleri Birliği’ne, Birlik Ana Tüzüğü’nün 7’nci maddesi uyarınca Birliğe üye olunmasına mevcudun oy birliği karar verildi.
2602.05.2024Gündemin: 7.Maddesi: Enerji Kentleri Birliği’ne 1 Asil Üye 1 Yedek Üye Seçimi:             Enerji Kentleri Birliği’ne, Birlik Ana Tüzüğü’nün 7’nci maddesi uyarınca Birliğe üye olunmasına ve Belediye Başkanı Selami SAVAŞ doğal üyesi olduğu ve 1 (Bir)  kişi asil üye ile 1 Bir kişi yedek üyenin belirlenmesi gerekmekte olduğundan, Belediye Başkanı Savaş tarafından Belediye Meclis üyelerimizden asil üye olarak Meclis Üyesi Ercüment ŞAHİN yedek üye olarak, Turgut ILĞIN önerildi.               Yapılan isim önerilerin gizli oylanması sonucunda Enerji Kentleri Birliği’ne Meclis Üyesi Ercüment ŞAHİN asil üye, Meclis Üyesi Mustafa CAN yedek üye olarak seçildiler.

Selami SAVAŞ                               Turgut ILĞIN                                Ercüment ŞAHİN

Belediye Başkanı                               Kâtip Üye                                         Kâtip Üye

Meclis Başkanı