YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2024 Yılı Temmuz ayı Toplantısı 04.07.2024 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
2904.07.2024Gündem:1.Maddesi: 2024 Yılı Gelir Tarifelerinin Görüşülmesi:       Yığılca Belediye Meclisi’nin 04.12.2023 tarihli ve 2023/30 sayılı kararı ile Belediyemiz  ait 2024 Mali Yılı Gelir Tarifeleri Cetvelleri uygulanmaktadır.         Fiyatlardaki artışlar ve ekonomik koşullardaki yaşanan güçlükler nedeniyle Belediyemizin Tarife cetvellerinde değişiklikler yapılması zorunluluğu nedeniyle; Yığılca Belediye Meclisi’nin 04.12.2023 tarihli ve 2023/30 sayılı 2024 Yılı Gelir Tarifeleri Meclis Kararının iptaline;     Meclisçe yapılan müzakereler neticesi; 2024 Yılında uygulanacak Gelir Tarifesi Ücrete tabi İşler tarife  cetvelleri yeniden düzenlenerek;         5393 sayılı Belediye Kanunun “Meclisin görev ve Yetkileri” başlıklı 18. Maddesi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, Bakanlar Kurulu Kararları ve Tebliğlerde yer alan hükümlere göre;               Belediyemizin gelirlerini vergi, resim harçlar, katılım payları ve ilgilerin isteği üzerine yapılmakta olan hizmetler karşılığında almış olduğu ücretler oluşmaktadır.        2464 sayılı kanunun 97. maddesine istinaden ilgililerin isteği üzerine Belediyemizin yapmakta olduğu hizmetler karşılığında almış olduğu ücretlerle ile ilgili tarife cetveli içinde müdürlük bazında değerlendirmeler yapılarak madde madde oylanarak (Ücrete Tabi İşler Tarife Cetveli)     “2024 yılı Gelir Tarifesi Ücrete Tabi İşler Tarife Cetveli ” katılımın oy birliği  kabul edilerek 01.08.2024 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmaya konulmasına;        5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) fıkrası gereğince  mevcudun oybirliği ile karar verildi. 
3004.07.2024Gündem:2.Maddesi: 11 Personelin İhbar ve Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’ den kredi Kullanılması:      11 Personelin İhbar ve Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller BankasıA.Ş.’den6.651.249,91TL(AltıMilyonAltıYüzElliBirBinİkiYüzKırkDokuzLiraDoksanBirKuruş-T Nakit Kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Selami SAVAŞ’ın yetkilendirilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.  

Selami SAVAŞ                               Turgut ILĞIN                                Ercüment ŞAHİN

Belediye Başkanı                               Kâtip Üye                                         Kâtip Üye

Meclis Başkanı