T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2022 Yılı Ekim ayı Toplantısı 03.10.2022 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
3003.10.2022 Gündemin: 1.Maddesi: Meclis Üyesi İzin Dilekçesi:            Meclis Üyesi Hasan TEMİZEL’in 26.09.2022 Tarihli ve E-1595 sayılı kayıtlı dilekçesi Belediye Meclisi’nin 03/10/2022 tarihli birleşiminde okundu.            Dilekçe ile mazeretini bildiren Meclis Üyesinin  izin talebi ile ilgili olduğu anlaşıldı.            Yapılan görüşme sonunda;            Meclis Üyesi Hasan TEMİZEL’in 03/10/2022 tarihindeki Belediye Meclis toplantısı oturumu için izinli sayılmasına;            5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. Maddesi gereğince  mevcudun oy birliği ile karar verildi.
3103.10.2022Gündem 2.Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonun 2023 Mali Yılı Gelir- Gider  (Tahmini Teklif)             Bütçesi Raporu:                     Başkanlık Makamının 26.09.2022 tarihli ve E-2372 sayılı yazısı ekindeki2023 Mali Yılı Bütçesi 24.08.2022 tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünce Belediye Encümenine sunulan Belediye Encümenin 24.08.2022 tarihli ve 2022/35 sayılı kararı ile  Meclise sunulan ve Yığılca Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarihli 2022-28 sayılı Meclis kararı ile  bağlanarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 Mali yılı Gelir ve Gider Bütçesi ile ekleri Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek 16.09.2022 tarih ve 2022/2 sayılı raporları ile karara bağlanarakMeclise sunulmuştur. Komisyon raporlarına göre ; A-GİDER  BÜTÇESİ  (KOMİSYON KARARI: ) YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI (BAŞKANLIK HİZMETLERİ-Özel Kalem): 2.230.000,00-TL (İkimilyonİkiYüzOtuzBinBin-TL) (Oybirliği) YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI(YAZI İŞLERİ): 235.000,00-TL (İkiYüzOtuzBeşBin-TL) (Oybirliği) DİĞER GENEL HİZMETLER (İDARİ VE MALİ HİZMETLER ): 3.405.000,00-TL(Üçmilyon DörtYüzBeşBin (Oybirliği)   KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ (ZABITA): 1.600.000,00-TL (BirMilyonAltıYüzBin-TL (Oybirliği) İSKAN VE TOPLUM İŞLERİ HİZMETLERİ (FEN İŞLERİ HİZMETLERİ):11.730.000,00-TL (OnBirMilyonYediYüzOtuzBin-TL (Oybirliği) 5393 sayılı Belediye Kanunun 62,maddesi gereği hazırlanan 2023 mali yılı Gider Bütçesinin; Tüm kod toplamları: 19.200.000,00-TL (OnDokuzMilyonİkiYüzBin-TL) olarak bağlamış olup; komisyonumuzcaOybirliğiile uygun görülmüştür.   B-GELİR   BÜTÇESİ  (KOMİSYON KARARI: ) 01-VERGİ GELİRLERİ:  4.540.000,00-TL (DörtMilyonBeşYüzKırkBin-TL (Oybirliği) 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: 1.990.000,00-TL (BirMilyonDokuzYüzDoksanBin-TL)      (Oybirliği) 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER: 2.200.00,00-TL (İkiMilyonİkiYüzBin-TL) (Oybirliği) 05-DİĞER GELİRLER: 19.200.000,00-TL OnDokuzMilyonİkiYüzBin-TL(Oybirliği)         5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesi gereği hazırlanan 2023 mali yılı Gelir Bütçesinin; Tüm kod toplamları: 19.200.000,00TL(OnDokuzMilyonİkiYüzBin-TL) olarak bağlamış olup; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.Meclisin onayına sunulur” şeklinde hazırlanan Bütçe Komisyon Raporu Belediye MeclisimizceMahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 30. maddesine istinaden maddeler halinde görüşülmeye geçildi. A-GİDER BÜTÇESİ YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI(BAŞKANLIK HİZMETLERİ-ÖZEL KALEM) :  2.230.000,00-TL (İkimilyonİkiYüzOtuzBinBin-TL) (Oybirliği) Bu bölümde yer alan Başkanlık,Özel Kalem, Encümen ve Meclis Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI(YAZI İŞLERİ):235.000,00-TL (İkiYüzOtuzBeşBin-TL)  Bu bölümde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. DİĞER GENEL HİZMETLER (İDARİ VE MALİ HİZMETLER ):3.405.000,00-TL(ÜçMilyonDörtYüzBeşBin –TL Bu bölümde yer alan İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ (ZABITA):1.600.000,00-TL (BirMilyonAltıYüzBin-TL(Oybirliği)Bu bölümde yer alan Zabıta Amirliği Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. İSKAN VE TOPLUM İŞLERİ HİZMETLERİ (FEN İŞLERİ HİZMETLERİ):11.730.000,00-TL (OnBirMilyonYediYüzOtuzBin-TL(Oybirliği) Bu bölümde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinin tüm kod toplamları: 19.200.000,00TL(OnDokuzMilyonİkiYüzBin-TL) olarak bağlamış olup; Gelir Bütçesinin görüşülmesine geçildi. B-GELİR BÜTÇESİ 01-VERGİ GELİRLERİ:  4.540.000,00-TL (DörtMilyonBeşYüzKırkBin-TL (Oybirliği)Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: 1.990.000,00-TL (BirMilyonDokuzYüzDoksanBin-TL)      Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER: 2.200.00,00-TL (İkiMilyonİkiYüzBin-TL) Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.   05-DİĞER GELİRLER:10.470.000,00-TL (OnMilyonDörtYüzYetmişBin-TL) Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.            2023 Mali Yılı Bütçe gelirleri olmak üzere toplam 19.200.000,00-TL(OnDokuzMilyonİkiYüzBin-TL) gelir yasalara dayanarak tahmin edilmiş 2023 Mali Yılı Gider bütçesinde yer alan ödeneklere, Gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile  denkleştirilmiş olup 5393 Sayılı Belediye Kanunun 61 ve 62 maddelerine göre hazırlanan 2023 Yılı Yığılca Belediyesi Gelir -Gider  (Tahmini Bütçesi) ile ilgili yapılan incelemede, tüm gelir gider kalemleri tek tek kalem kalem madde madde sınıfsal kodlamaları ile incelenerek yapılan madde madde el kaldırmak suretiyle oylanarak katılımın oy birliği ile kabul edilerek,        Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 31. Maddesine göre Belediyemiz 2023 Mali Yılı Bütçesinin “ONANMASINA” ve 2023 Mali yılında uygulamaya konulmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (b) fıkrası gereği mevcudun oy birliği ile karar verildi.

  Rasim ÇAM                                   Bayram AKIN                                     Murat DEMİR

Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı