T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2018 Yılı Ekim ayı Toplantısı 03.10.2018 tarihli 9. Birleşim 1. Oturumuna ait Karar Özetleri

 

KARAR NO KARAR TARİHİ  

KARARIN KONUSU

32 03.10.2018   2019 Yılında Uygulanacak Gelir Tarifeleri cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19.maddesine göre hazırlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi 5.paragrafı “İmar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunludur” hükmü uyarınca 2019 Mali Yılı Gelir Tarifelerinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

(Gündem no:1)

33 03.10.2018                 Başkanlık Makamından Havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 29/08/2018 Tarih ve 131 Sayılı Yazısı, Belediye Encümenin  29/08/2018 Tarih ve 2018/25 Nolu Kararı, Belediye Meclisinin 05/09/2018 Tarih ve 29 No’lu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup mezkur komisyondan gelen 14/09/2018 Tarih ve 2018/2 Sayılı rapor okundu.

Belediyemizin 2019 Mali Yılı Bütçesinin A Cetvelinde gösterilen Bütçe Gideri;

 

A CETVELİNDE GÖSTERİLEN BÜTÇE GİDERİ
KODU Fonksiyonel Açıklaması TL
01 Personel Giderleri İçin 2.035.000,00-TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi için     323.000,00-TL
03 Mal ve Hizmet Alımı giderleri için 5.598.000,00-TL
04 Faiz Giderleri İçin  
05 Cari transferler için     176.000,00-TL
06 Sermaye giderleri için          8.000,00-TL
07 Sermaye transferleri için  
09 Yedek ödenek için     660.000,00-TL
2019 YILI GİDER BÜTÇESİ TOPLAM 8.800.000,00-TL

         Tabloda belirtilen bütçe gideri 8.800.000,00-TL olarak tahmin edilmiş  buna karşılık

 

 

B CETVELİNDE GÖSTERİLEN BÜTÇE GELİRLERİ
KODU Fonksiyonel Açıklaması TL
01 Vergi Gelirleri İçin 2.390.000,00-TL
03 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 1.346.000,00-TL
04 Alınan bağış ve yardım gelirleri için 1.400.000,00-TL
05 Diğer Gelirler İçin 3.664.000,00-TL
06 Sermaye Gelirleri için  
  2019 YILI GELİR BÜTÇESİ TOPLAM 8.800.000,00-TL

 

 

 

 

 

 

 

B cetvelinde gösterilen 2019 Mali Yılı Bütçe gelirleri olmak üzere toplam 8.800.000,00-TL gelir yasalara dayanarak tahmin edilmiş 2019 Mali Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile  denkleştirilmiş 5393 Sayılı Belediye Kanunun 61 ve 62 maddelerine göre hazırlanan 2019 Yılı Yığılca Belediyesi Gelir  Gider  (Tahmini Bütçesi) ile ilgili yapılan incelemede, tüm gelir gider kalemleri tek tek kalem kalem madde madde sınıfsal kodlamaları ile incelenerek yapılan oylama neticesinde mevcudun oy birliği ile kabul edilerek,

Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 31. Maddesine göre Belediyemiz 2019 Mali Yılı Bütçesinin tasdikine ve 2019 Mali yılında uygulamaya konulmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (b) fıkrası gereği mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

(Gündem no:2)

 

 

 

 

 

Muzaffer YİĞİT                                Orhan ACAR                                  Hasan YAĞCI

Meclis  Başkanı                                   Katip Üye                                        Katip Üye