T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2018 Yılı Aralık ayı Toplantısı 05.12.2018 tarihli 11. Birleşim 1. Oturumuna ait Karar Özetleri

KARAR NO KARAR TARİHİ  

KARARIN KONUSU

38 05.12.2018 Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin  24. maddesi “ (Değişik:RG-12/1/2008-26754) Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir” hükmü yer almaktadır.

Bu esaslar doğrultusunda; Belediyemiz D3 gurubunda yer almakta olup memur norm kadro sayımız 38’dir. Norm Kadroda belirtilen 38 adet memur kadrosunun %20′ si  7’ dir.

2019 yılı içerisinde 5 ay 29 gün süre ile geçici iş pozisyonunda 7 x 5.29 = 37.03 Adam / Ay olarak mevsimlik işçi Belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Norm Kadroda belirtilen 38 adet memur kadrosunun %20’si oranında 2019 yılı içerisinde 5 ay 29 gün süre ile geçici iş pozisyonunda

7×5.29 = 37.03 Adam / Ay olarak mevsimlik işçi çalıştırılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 (Gündem no:1)

39 05.12.2018  “5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesi (n) bendinde  “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.” Aynı kanunun 81.maddesinde ”Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmü mevcuttur.

31.07.2016 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde “(1) Belediyeler, sınırları içinde kalan sahayı, 5393 sayılı Belediye Kanununa göre uygun sayıda mahalle veya meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerden oluşan bölgelere ayırır. Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlerin adları; Anayasanın temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata,  genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte tespit edilemez. Yabancı dil kurallarına göre teşkil edilmiş kelime ve ifadeler ile çirkin, müstehcen ve gülünç adlar konulamaz. Yabancı ülke mensuplarının isimleri verilmeden önce Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınır.” Hükümleri yer almaktadır.

Yığılca Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve Yığılca Belediye Meclisi’nin 02.12.2009 tarih ve 50 sayılı kararı ile isimlendirilmiş bulunan;

1-İlçemiz Atatürk Mahallesinde mevcut olan “Pazar Sokak” isminin “Mimar Sinan Sokak” olarak değiştirilmesine;

2-İlçemiz Atatürk Mahallesinde mevcut olan Pazar Sokak isminin devamı olan bölüme Eski Belediye Başkanı “Şevket YILDIRIM Sokak”  Sokak isminin verilmesi;

3-İlçemiz Orhangazi Mahallesinde mevcut olan “Lale Sokak” isminin  Eski Belediye Başkanı “Hasan ÇAM   Sokak” olarak değiştirilmesi;

4-İlçemiz Orhangazi Mahallesinde mevcut olan “Gaziler Sokak” ta bulunan ara sokak isminin  Eski Belediye Başkanı “Ali Kemal SEZGİN Sokak” isimlerinin verilmesine;

5- İlçemiz Orhangazi Mahallesinde mevcut olan “Güngören Küme Evleri” isminin  “MERT Sokak” olarak değiştirilmesine;

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde isimleri değiştirilen sokaklar ile ilgili olarak yeniden numarataj işlemlerinin yapılmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (n)  bendi ile aynı kanunun 81. maddesi gereğince  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

(Gündem no:2)

40 05.12.2018             Meclis Üyesi İrfan KARTAL’ın 05/12/2018 Tarihli ve 236 sayılı kayıtlı dilekçesi Belediye Meclisi’nin 05/12/2018 tarihli birleşiminde okundu.

Dilekçe ile mazeretini bildiren Meclis Üyesinin  izin talebi ile ilgili olduğu anlaşıldı. Yapılan görüşme sonunda;

Meclis Üyesi İrfan KARTAL’ın 05/12/2018  tarihindeki Belediye Meclis toplantısı oturumu için izinli sayılması, oya sunularak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.   

 (Gündem no:3)

 

 

41

 

05.12.2018

 

Tapunun Düzce İli Yığılca İlçesi Ahmetçiler Mahallesi Ahmetçiler Mevkii 26.30.2-26.27.D Pafta, 12 ada, 1 parsel taşınmaz gayrimenkulün gerekli plan tadilatı çalışmalarının yapılması için İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

(Gündem no:4)

 

 

42

 

05.12.2018

 Tapunun Düzce İli Yığılca İlçesi Merkez Mahallesi Erenler Mevkii 24 ada, 47 parsel taşınmaz gayrimenkulün gerekli plan tadilatı çalışmalarının yapılması için İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

(Gündem no:5)

 

 

43

 

05.12.2018

 

Tapunun Düzce İli Yığılca İlçesi Merkez Mahallesi 26.27.EB Pafta 23 ada, 44 parsel taşınmaz gayrimenkulün gerekli plan tadilatı çalışmalarının yapılması için İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

(Gündem no:6)

 

 

 

 

 

 

Muzaffer YİĞİT                                Orhan ACAR                                  Hasan YAĞCI

Meclis  Başkanı                                   Katip Üye                                        Katip Üye