KARAR NO KARAR TARİHİ KARARIN KONUSU
1 07.01.2019 Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun  25.Maddesi gereği İl ve İlçe Belediyeleri ile Nüfusu 10.000 üzerindeki Belediyelerde Belediye Meclisi her Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla üye sayısı üçten az  beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Hükmüne göre bir yıl için Belediyemiz Denetim Komisyonunun 3 üyeden oluşmasına; Yapılan gizli oy açık tasnif usulüyle yapılan seçimlerde; 1-Bayram AKIN = 8 (Sekiz) oy, 2-Orhan AYDOĞAN=6 (Altı) oy 3-Adnan KAYA= 6 (Altı) oy 4-Orhan ACAR= 1 (Bir) oy, 5-Recep EREN= 1 (Bir) oy aldılar.            Belediyemiz Denetim Komisyonu seçiminde en çok oyu alan, Meclis Üyelerinden, Bayram AKIN ,Adnan KAYA, Orhan AYDOĞAN’dan teşkiline mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem No:1)
2 07.01.2019    5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.’ Hükümleri gereğince 2019 yılında meclis toplantılarının her ayın ilk haftasında yapılmasına, Meclis tatil ayı için önerilen Ağustos ayının tatil ayı olarak belirlenmesi mevcudun oy birliği ile karar verildi.  (Gündem no:2)
3 07.01.2019  5393 Sayılı Belediye Kanunun 32.maddesine istinaden, Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 ncu madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının (1/3) üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı tutar ödenir, hükmüne istinaden, 2018 Yılında ödenecek huzur hakkı ücret tespiti yapılarak; Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine 2019 Yılında ödenecek huzur hakkı ücretlerinin Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının (1/3) üçte biri kadar ödenmesine; oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:3)
4 07.01.2019  5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. maddesi gereği ‘Belediye Zabıta Hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür.Zabıta Personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları kanunda belirtilen çalışma  süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir.Belediye Zabıta ve Özel Güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak Yılı Bütçe Kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla Belediye Meclisi Kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.’ Hükmüne istinaden, Zabıta Memurlarına 2019 Yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin tespiti yapılarak; Zabıta Memurlarına 2019Yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin 2019 Mali Yılı Devlet Bütçe Kanunda Belediyemizin nüfusuna göre belirlenen fazla mesai ücretinin en yükseğinin (tavan) 284,50-TL (İkiYüzSeksenDörtLiraElliKuruş-TL) ödenmesine mevcudun  oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:4)
5 07.01.2019  Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri, Belediye Personeli ve Belediyemizi temsilen yurt dışına gidecek ekiplerin 2019 yılı içersinde yurt dışına gitmelerine ve İlk Meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmek üzere yurt dışına kültürel ve inceleme gezi daveti ve organizasyonlara görevli olarak katılmaları için gerekli iznin verilmesine, 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre uçak bilet bedeli ve günlük yasal harcırahların Belediye bütçesinden ödenmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:5)
KARAR NO KARAR TARİHİ KARARIN KONUSU
6 07.01.2019 “5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesi (n) bendinde  “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.” Aynı kanunun 81.maddesinde ”Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmü mevcuttur.                Yığılca Belediye Meclisinin 05.12.2018 tarih ve 39 sayılı kararı ile Orhangazi Mahallesi sınırları içerisinde “Güngören Küme Evleri” isminin “Mert Sokak” olarak yeniden isimlendirilmiştir.             Bahse konu sokağın ilçe sınırlarında mükerrer isim oluşmaması için  İlçemiz Orhangazi Mahallesi sınırları içinde bulunan “Mert Sokak” isminin  “Akasya Sokak” olarak değiştirilmesine;            Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde isimi değiştirilen sokak ile ilgili olarak yeniden numarataj işlemlerinin yapılmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (n)  bendi ile aynı kanunun 81. maddesi gereğince  mevcudun oy birliği ile karar verildi.  (Gündem no:6)
7 07.01.2019             Belediye Meclisi’nin 2018 Aralık ayı 05.12.2018 tarihli oturumunda görüşülen ve 05.12.2018 tarih ve 2018/41 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevkine karar verilen, Tapunun Düzce İli, Yığılca İlçesi, Ahmetçiler Mahallesi, Ahmetçiler Mevkii 26.30.2 – 26.27.D Pafta, 12 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın plan tadilatı çalışmalarının komisyonumuzca değerlendirebilmesi için  ‘Karayolları Kamulaştırma Planları ’ konulu Fen İşleri Müdürlüğü’nün 08.03.2018 tarih ve 110 sayılı yazısının cevabi yazısının beklenmesinin daha uygun olduğuna, Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü’nden cevabi yazı geldikten sonra plan tadilatlarının yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.  (Gündem no:7)
8 07.01.2019    Belediye Meclisi’nin 2018 Aralık ayı 05.12.2018 tarihli oturumunda görüşülen ve 05.12.2018 tarih ve 2018/42 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevkine karar verilen, Tapunun Düzce İli, Yığılca İlçesi, Merkez Mahallesi, Erenler Mevkii, 24 ada, 47 parsel sayılı taşınmazı için hazırlanan İmar Plan Tadilatı çalışmaları incelenmiş ve Şehir Plancısı Demet GÜNDAY tarafından hazırlanan       İmar Planı Tadilat Paftaları, İmar Plan Tadilatı Açıklama Raporu hakkında Belediye  Meclisine detaylı bir şekilde bilgi vermesi neticesinde  Plan Tadilatının Meclis Gündemine alınmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.     (Gündem no:8)
9 07.01.2019 Belediye Meclisi’mizin 2018 Aralık ayı   05.12.2018 tarihli oturumunda görüşülen ve 05.12.2018 tarih ve 2018/43 sayılı Meclis Kararı ile  komisyonumuza sevkine karar verilen, tapunun Düzce İli Yığılca İlçesi Merkez Mahallesi 26.27.EB Pafta 23 ada, 44 parsel sayılı taşınmazın plan tadilatı çalışmalarının, ‘Düzce Yığılca İlçe Merkezi Dereleri Islahı Planlama ve Proje Yapımı’ sonrasında hazırlanan ‘Yığılca İlçe Merkezi Dereleri Islahı Planlama ve Projesi’ ile entegre olarak hazırlanmasının kamu yararına, uygun olacağına; mevcudun oy birliği ile karar verildi.  (Gündem no:9)
10 07.01.2019   Fen İşleri Müdürlüğünün 02.01.2019 tarih ve 4 sayılı yazısı okundu.İlçemiz Mahallelerinde isimlendirilmeyen sokaklar adres kayıt sisteminde  sıkıntılara neden olmaktadır. Bu bağlamda; Ekli Harita krokisinde belirlenen; CADDE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İLİ İLÇESİ MAHALLE ADI ESKİ ADI YENİ ADI DÜZCE YIĞILCA Atatürk Mahallesi Azizler Sokak Azizler Caddesi DÜZCE YIĞILCA Orhangazi Mahallesi Kedipınar Sokak Kedipınar Caddesi DÜZCE YIĞILCA Orhangazi Mahallesi Menekşe Sokak Menekşe Caddesi 1 Menekşe Caddesi 2 DÜZCE YIĞILCA Orhangazi Mahallesi Erenler Sokak Erenler Caddesi DÜZCE YIĞILCA Orhangazi Mahallesi Çakıl mevkii Düzce Caddesi DÜZCE YIĞILCA Ahmetçiler Mahallesi Alaplı Yolu Sokak Alaplı Yolu Caddesi     YENİ İSİMLENDİRİLEN SOKAK LİSTESİ İLİ İLÇESİ MAHALLE ADI Cadde Adı Eski Sokak Adı Yeni İsimlendirilen Sokak Adı DÜZCE YIĞILCA Atatürk Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi   Karanfil Sokak DÜZCE YIĞILCA Atatürk Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi   Molla Hasan Sokak DÜZCE YIĞILCA Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi   Lale Sokak DÜZCE YIĞILCA Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi   Orman İşletme Küme Evleri DÜZCE YIĞILCA Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi   Papatya Sokak DÜZCE YIĞILCA Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi   1 nolu Sokak DÜZCE YIĞILCA Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi   2 nolu Sokak DÜZCE YIĞILCA Atatürk Mahallesi Azizler Caddesi   Hacı Asım Sokak   İLİ İLÇESİ MAHALLE ADI Cadde Adı Eski Sokak Adı Yeni İsimlendirilen Sokak Adı DÜZCE YIĞILCA Orhangazi Mahallesi Kedi Pınar Caddesi   1 Nolu Sokak DÜZCE YIĞILCA Orhangazi Mahallesi Kedi Pınar Caddesi   2 Nolu Sokak DÜZCE YIĞILCA Orhangazi Mahallesi Kedi Pınar Caddesi   3 Nolu Sokak DÜZCE YIĞILCA Orhangazi Mahallesi Kedi Pınar Caddesi   4 Nolu Sokak DÜZCE YIĞILCA Orhangazi Mahallesi Kedi Pınar Caddesi   5 Nolu Sokak DÜZCE YIĞILCA Orhangazi Mahallesi Kedi Pınar Caddesi   6 Nolu Sokak DÜZCE YIĞILCA Orhangazi Mahallesi Kedi Pınar Caddesi   Akasya Sokak DÜZCE YIĞILCA Orhangazi Mahallesi Erenler Caddesi   Çınar Sokak DÜZCE YIĞILCA Orhangazi Mahallesi Erenler Caddesi   Zümrüt Sokak DÜZCE YIĞILCA Orhangazi Mahallesi Erenler Caddesi   Akasya sokak DÜZCE YIĞILCA Orhangazi Mahallesi Menekşe Caddesi 1   1 Nolu Sokak DÜZCE YIĞILCA Orhangazi Mahallesi Menekşe Caddesi 1   2 Nolu Sokak   İLİ İLÇESİ MAHALLE ADI Cadde Adı Eski  Sokak Adı Yeni İsimlendirilen Sokak Adı DÜZCE YIĞILCA Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Gökçeağaç Caddesi   Bünyamin ŞAHİN Sokak DÜZCE YIĞILCA Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Gökçeağaç Caddesi   Harmantepe Sokak DÜZCE YIĞILCA Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Gökçeağaç Caddesi   1 Nolu Sokak DÜZCE YIĞILCA Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Gökçeağaç Caddesi   2 Nolu Sokak DÜZCE YIĞILCA Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Gökçeağaç Caddesi   Yiğit Sokak DÜZCE YIĞILCA Ahmetçiler  Mahallesi Ahmetçiler Caddesi   Adnan ÖZTÜRK Sokak DÜZCE YIĞILCA Ahmetçiler Mahallesi Alaplı Yolu Caddesi   Naneci Sokak         Meclisce yapılan müzakereler neticesi; Cadde İsim Değişikli Yeni Sokak isimi belirlenmesinin Fen İşleri Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne;      Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde isimleri değiştirilen sokaklar ile ilgili olarak yeniden numarataj işlemlerinin yapılmasına;      5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (n)  bendi ile aynı kanunun 81. maddesi gereğince  mevcudun oy birliği ile karar verildi.07/01/2019         (Gündem no:10)
11 07.01.2019       Meclis Üyesi Hasan YAĞCI’nın 07/01/2019 Tarihli ve 1 sayılı kayıtlı dilekçesi Belediye Meclisi’nin 07/01/2019 tarihli birleşiminde okundu.         Dilekçe ile mazeretini bildiren Meclis Üyesinin  izin talebi ile ilgili olduğu anlaşıldı.         Yapılan görüşme sonunda;          Meclis Üyesi Hasan YAĞCI’nın 07/01/2019 tarihindeki Belediye Meclis toplantısı oturumu için izinli sayılması, oya sunularak mevcudun  oy birliği ile kabulüne karar verildi .(Gündem no:11)

Muzaffer YİĞİT                            Orhan ACAR                                       Recep EREN        

Belediye Başkanı                              Katip Üye                                           Katip Üye