KARAR NO KARAR TARİHİ KARARIN KONUSU
12 04.02.2019                   Belediyemiz Memur Norm Kadro kütüğünde dolu bulunan  9865 Unvan kodlu G.İ.H  5. Derece Belediye Trafik Memuru Kadrosunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 37. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi, 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, Adı geçen yönetmelikte 22.05.2016 tarihli ve 29719 sayılı resmi yayınlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılamasına İlişkin Yönetmelikte dikkate alınarak düzenlenen Memur Norm Kadro  Dolu 9865 Unvan kodlu G.İ.H 4. Derece Belediye Trafik Memuru Kadrosu değişikliği; İhdas, dolu memur kadro değişiklik cetvellerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin (l) fıkrası gereğince “ONANMASI” na mevcudunun Oy birliği ile karar verildi.      (Gündem No:1)

Muzaffer YİĞİT                            Orhan ACAR                                       Hasan YAĞCI

Belediye Başkanı                              Katip Üye                                           Katip Üye