KARAR NO KARAR TARİHİ KARARIN KONUSU
14 08.04.2019     5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 . maddesi ile  Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.nci ve 19.ncu maddeleri gereğince 2 (İki) yıl görev yapmak üzere Meclis 1.Başkan V. Seçiminde, Belediye (Meclis)  Başkanı tarafından Meclis Birinci Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Murat DEMİR önerildi. Gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde; Meclis Üyesi Murat DEMİR 2 (İki) yıl görev yapmak üzere Meclis Birinci Başkan Vekili seçildi.  (Gündem No:1)
15 08.04.2019     5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 . maddesi ile  Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.nci ve 19.ncu maddeleri gereğince Meclis 2. Başkan V. Seçiminde, Belediye (Meclis)  Başkanı tarafından Meclis İkinci Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Hasan TEMİZEL önerildi. Gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde: Meclis Üyesi Hasan TEMİZEL 2 (iki) yıl görev yapmak üzere Meclis İkinci Başkan Vekili seçildi.  (Gündem No:2)
16 08.04.2019     5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 . maddesi ile  Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.nci ve 19.ncu maddeleri gereğince Meclis Asıl Katip Üye seçiminde,  Meclis Asıl Katip üyeliğine Belediye (Meclis)  Başkanı tarafından Meclis Üyesi Turgut ILĞIN ile Meclis Üyesi  Davut YILMAZ önerildi. Yasa gereği gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçim sonucuna göre; Meclis Üyesi  Davut YILMAZ  ile Meclis Üyesi Turgut ILĞIN 2(İki) yıl görev yapmak üzere Meclis Asil Katip Üyeliğine seçildiler.            (Gündem No:3)
17 08.04.2019 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 . maddesi ile  Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.nci ve 19.ncu maddeleri gereğince Meclis Yedek Katip Üye seçiminde,  Belediye (Meclis)  Başkanı tarafından Meclis Yedek Katip üyeliğine Meclis Üyesi  Erdem KARAGÜZEL ile  Meclis Üyesi Bayram AKIN Yedek Katip  üyeliğine önerildi. Yasa gereği gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde;Meclis Yedek Katip Üyeliğine Meclis Üyesi Erdem KARAGÜZEL ile Meclis Üyesi Bayram AKIN 2(İki) yıl görev yapmak üzere seçildiler.            (Gündem No:4)
18 08.04.2019      5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi ile Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.nci ve 20.maddeleri gereğince  Encümen Üyeliği seçiminde; Belediye (Meclis)  Başkanı tarafından Encümen Üyeliğine önerilen Meclis Üyesi Murat DEMİR ile Meclis Üyesi Dursun SAYIN arasında 1(bir) yıl görev yapmak üzere; Yasa gereği gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde;   En çok oyu alan Meclis Üyesi Murat DEMİR ile Meclis Üyesi  Dursun SAYIN 1 (bir) yıl görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçildiler.  (Gündem No:5)
19 08.04.2019 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden İmar Komisyonuna ortak önerilen;  MHP Grubundan Meclis Üyesi Hasan TEMİZEL ile Meclis Üyesi Turgut ILĞIN AKP Grubundan Meclis Üyesi Tahir DOĞAN 1 (Bir) yıl görev yapmak gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde;       MHP Grubundan  :   1- Hasan TEMİZEL 2-Turgut ILĞIN       AKP Grubundan: Tahir DOĞAN oy birliği ile  İmar Komisyonu üyeliğine seçildiler.        (Gündem No:6)
20 08.04.2019     5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden Plan ve Bütçe Komisyonuna ortak önerilen;  MHP Grubundan  Meclis Üyesi Davut YILMAZ, Meclis Üyesi Turgut ILĞIN, AKP  Grubundan Ahmet KAÇAR 1 (Bir) yıl görev yapmak üzere gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde; MHP Grubundan  : 1-Davut YILMAZ  2-Turgut ILĞIN             AKP Grubundan : 1-Ahmet KAÇAR oy birliği 1(Bir) yıl görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğine seçildiler.    (Gündem No:7)
21 08.04.2019   Düzce İli Katı Atık Birliği Tüzüğünün “Birlik Meclisinin Oluşumu” başlıklı 7 inci maddesinde; “ Madde 7 – Birlik meclisi, üye belediyeler ile Düzce İl Özel İdaresinin kendi meclislerinin üyeleri arasında seçecekleri birer üyeden oluşur. Asıl üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir. Üye mahalli idare birimlerinin başkanları biriliğin doğal üyesidir. Birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer. Meclisin seçimle gelen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedekleri getirilir.” hükmü bulunmaktadır. Bu doğrultuda Düzce İli Katı Atık Birliği meclisinde görev yapmak üzere Birlik Tüzüğünün 7 inci maddesinde belirtilen Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliğine üye seçimi açık oylama ile yapıldı. Asil Üyeliğe Meclis Üyesi Murat DEMİR Yedek Üyeliğe Meclis Üyesi Ahmet KAÇAR seçildiler.             (Gündem No:8)
22 08.04.2019                    696 sayılı olağanüstü Hal  Kapsamında Bazı Düzenlemeler  Yapılması  Hakkında Kanun   Hükmünde   Kararnamenin 126  ncı  maddesi ile  27.06.1989 tarihli ve    375  sayılı Kanun  Hükmünde Kararname‘ye eklenen Ek 20 nci  maddesinde yer alan  “İl  özel  idareleri, Belediyeler   ile  bağlı  kuruluşları  ve   bunların  üyesi  olduğu   mahalli   idareler   birlikleri, personel  çalıştırılmasına dayalı  hizmetleri  4/1/2002  tarihli  ve  4734  sayılı  Kamu    İhale Kanununun 22 nci  maddesindeki  limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara  tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı  sermayesinin yarısından  fazlası  bu  idarelere  ait ve  halen  bu kapsamda hizmet  alımı yaptığı     mevcut   şirketlerinden   birine,  bu  nitelikte    herhangi  bir  şirketi  bulunmuyorsa münhasıran  bu  amaçla  kuracakları  bir  şirkete  gördürebilir.”               Hükümlerince Yığılca Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih ve 9 sayılı kararı ile 29.03.2018 tarihinde kurulan; Şirketin  Adı Yığılca Belediyesi Personel Limited Şirketi Ticaret ve Sanayi Odası Sicil No 11781 Oda Sicil No 10869 Vergi Numarası 9530630745 Ticaret Sicil Gazete Tarih ve Sayısı 04 Nisan 2018 Sayı:9551 Tel 0 (380) 651 40 07 Faks 0 (380) 651 40 17 Adres Atatürk Mah.Atatürk Cad.No:17   81950                      YIĞILCA/DÜZCE    Yığılca Belediyesi Personel Limited Şirketi sorumlusu 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Yerel seçimleri sonucu Belediye Başkanı seçilen ;   Adı ve Soyadı Rasim ÇAM Görevi Yığılca Belediye Başkanı T.C. Kimlik No 65******* Doğum yeri ve tarihi Naşlar  09.01.1957 Baba Adı Asım Anne Adı Lütfiye Cep Tel. 0 533 665 13 34 İkametgah Adresi Orhangazi Mah. Ali Kemal SEZGİN Sk. Rasim ÇAM Blok No:3 İç Kapı No:1 YIĞILCA/DÜZCE  Bilgileri Yazılı Belediye Başkanı Rasim ÇAM Yığılca Belediyesi Personel Limited Şirketi için yetkili kılınmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.                (Gündem No:9)

Rasim ÇAM                                   Turgut ILĞIN                                        Murat DEMİR

Belediye Başkanı                              Katip Üye                                           Katip Üye

                                                        Davut YILMAZ                                   Turgut ILĞIN

                                                        Katip Üye                                                Katip Üye