T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2019 Yılı Mayıs ayı Toplantısı 03.05.2019 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NO KARAR TARİHİ KARARIN KONUSU
24 03.05.2019   Belediyemizin 2018 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvelleri Belediye Encümenin 24/04/2019 Tarih ve 2019/9 sayılı kararı  ile tasdik edilerek görüşülmek üzere Meclise havale edilmiştir.                Ekonomik sınıflandırma düzeyine 2018 yılı giderlerin kesinleşme durumu; KOD AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME  ORANI% 01 PERSONEL GİDERİ 1.733.000,00 1.134.916,27 %65,48 02 SOSYAL GÜVENLİK DEVLET PRİMİ GİDERİ 304.000,00 214.184,25 %70,45 03 MAL VE HİZMET ALIMI GİDERİ 5.549.000,00 4.047.274,23 %72,93 04 FAİZ GİDERİ 0,00 0,00 %00 05 CARİ TRANSFERLER 176.000,00 12.068,69 %06,85 06 SERMAYE GİDERİ 0,00 0,00 %00 07 SERMAYE TRANSFERİ 8.000,00 00,00 %00 08 DIŞ PROJE KREDİLERİ 0,00 00,00 %00 09 YEDEK ÖDENEK 150.000,00 123.291,60 %36,48 TOPLAM 7.920.000,00 5.531.735,04 %69,85   Ekonomik sınıflandırma düzeyine 2018 yılı gelir kesinleşme durumu; KOD GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TOPLAM ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME  ORANI% 01 VERGİ GELİRLERİ 2.120.0000,00 527.363,17 %24,88 02 TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 1.216.000,00 297.033,33 %24,43 03 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.050.000,00 68.887,48 %06,56 04 DİĞER GELİRLER 3.534.000,00 2.694.002,82 %76,23 05 SERMAYE GELİRLERİ 000 200,00 %00 06 RED VE İADELER 0.00 0,00 %00            TOPLAM   7.920.000,00 3.587.486,80 %45,30    5393 Sayılı Belediye Kanununun 64 maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince Encümence tetkik edilerek karara bağlanmış bulunan Belediyemizin 2018 Maliyılına ait Kesin Hesap Cetvellerinin tamamen mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlendiği anlaşıldığından, 5393 Sayılı Belediye kanununun 64.maddesi gereğince “ONANMASINA” mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem No:1)
25 03.05.2019 Fen İşleri Müdürlüğünün 24.04.2019 tarih ve 171 sayılı yazısı ekindeki Şehir Plancısı Demet GÜNDAY tarafından hazırlanan Plan açıklama raporu ve İmar Komisyonun05.12.2018 tarih ve 2018 /05 sayılı  raporu okundu. PLAN AÇIKLAMA RAPORU   1.PLANLAMA ALANI VE YAKIN ÇEVRESİ GENEL DURUMU:    İmar planı değişikliğine konu alan; Düzce ili, Yığılca İlçesi, Merkez Mahallesi’nde bulunan 24 ada 47 nolu parseli kapsamakta olup, 1/1000 ölçekli Düzce Yığılca İlave Revizyon Uygulama İmar Planı paftalarından G26-b-04-c-4-b numaralı paftalarında yer almaktadır.Söz konusu alan; Düzce Caddesinin yaklaşık 60m. Kuzeyinde, Kent Parkının batısında yer almaktadır. Plan değişikliğine konu alanın batı ve güneyinde “Konut Alanı” kuzey doğusunda “Mezarlık Alanı” doğusunda “Kent Parkı” mevcuttur. Plan değişikliğine konu alan toplam 13.410,72 m2’dir. 2.MEVCUT İMAR DURUMU:   Meri imar planında, plan değişikliğine konu 24 ada 47 nolu parselin tamamı “Konut Taşıt ve Yaya Yolları ile Park Alanı” olarak planlanmıştır. Söz konusu alan batısında, kuzey, güney ve doğusunda 10 m lik, kuzey doğusunda ise 7 m genişliğin de Taşıt ve Yaya Yolundan cephe almaktadır. 3.PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇESİ:    Yığılca İlçesi Merkez Mahallesi 24 ada 47 nolu parselde kayıtlı taşınmazımızın kuzeyindeki 7 metrelik yaya yolu mezarlık alanının güneyinden geçen alana alınarak kuzey istikametinde 10 metrelik yaya yolları iptal edilerek yollar kuzey-güney ekseninde 7 metre olacak şekilde yeniden revize edilmiş ve park alanı da yeniden oluşturulmuştur. Yapılan yol düzenlenmesiyle alanın parsellere ayrılabilmesinin önü açılmıştır. Yukarıdaki düzenlemelerin yapılabilmesi için imar planı değişikliğine gidilmiştir.     Yukarıda belirtilen gelişmeler, arazi yapısı ve yapılaşmada karşılaşılan durumlar dikkate alınarak yapılan konut alanlarının daha verimli kullanılması amacı ile imar planı değişikliği dosyası hazırlanmıştır. 4.PLANLAMA KARARLARI:    Düzce ili Yığılca İlçesi’nin Merkez Mahallesi 24 ada 47 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kuzeyinde ki  7  metrelik yaya yolu mezarlık alanının güneyinden geçen alana alınarak kuzey istikametinde kaydırılmıştır, parselleri bölen kuzey-güney istikametindeki  10 metrelik yaya yolları iptal edilerek yollar kuzey-güney ekseninde 7 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bununla birlikte batı ekseninden gelen 10 metrelik yaya yolu 7 metre olacak şekilde yeniden revize edilmiş ve park alanı da yeniden tanzimi için imar planı değişikliğine gidilmiştir. Böylelikle öneri imar planıyla yol, zeminde ve kadastroda terki yapılmış olan yolun üstünden geçecek şekilde oluşturması ve hakkaniyet kulları dikkate alınarak düzenlenmesi ön görülmüştür. 5.PLAN NOTLARI: 1.Plan kapsamında belirtilmeyen hususlarda yürürlükte olan Düzce İli Yığılca ilçesi ilave-revizyon uygulama imar planı plan notları ile başta 3194 sayılı imar kanunu olmak üzere ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri geçerlidir.  İmar Komisyonun 05.12.2018 tarihli ve 2018/05 sayılı raporunda Tapunun Düzce İli  Yığılca İlçesi, Merkez Mahallesi,Erenler Mevkii,  24 ada, 47 parsel sayılı taşınmaz için Şehir Plancısı tarafından hazırlanan İmar Planı değişikliği açıklama raporu doğrultusunda plan tadilatının “ONANMASININ” uygun  olduğu;      Meclisçe yapılan müzakereler neticesi; Tapunun Düzce İli  Yığılca İlçesi, Merkez Mahallesi,Erenler Mevkii,  24 ada, 47 parsel sayılı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (c)  fıkrası ile 3194 Sayılı İmar Kanunun  8/b Maddesi gereğince Plan Tadilatının “ONANMASINA”  mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem No:2)
26 03.05.2019     5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediye başkanı” başlıklı 37 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Belediye başkanı belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir.” Hükmü ile 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediye başkanının görev ve yetkileri “başlıklı 38 inci maddesinin (g) bendinde; “yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak” hükümleri mevcut olduğundan; Çevre kanunu hükümleri ile Sendikalar kanunu doğrultusunda Kamu Kurum ve Kuruluşları, Tüzel kişiler,  İşçi Sendikalar ve Memur sendikaları ile anılan kanunlara uygun olarak üçüncü kişilerle sözleşme imzalanması için Belediye Başkanı Rasim ÇAM’a  yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem No:3)
27 03.05.2019 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması başlıklı 32. Madde (Değişik: 4/4/2012-6289/22 md.) “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz. Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez. Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabilir. Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz.”hükmü ile 4688 sayılı Kanunun Sendika üyeliğinin kazanılması başlıklı 14. Maddesi ile belirlenen esaslar dâhilinde, Belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur personeline, yetkili memur sendikası aracılığıyla sosyal denge tazminatı ödenmesi için toplu iş sözleşmesi yapmak üzere Yığılca Belediye Başkanı Rasim ÇAM’a yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem No:4)
28 03.05.2019 Mülkiyeti Belediyemize taşınmaz gayrimenkul işyeri dükkanların;   S/N Dükkan no ADRESİ TAPU BİLGİLERİ İŞYERİ NEVİİ METRE KARESİ 1 1/6 Orhangazi Mah.Düzce Cad. 26-27 EB Pafta, 35 ada 4 parsel Otogar İş Merkezi 29,77 m2 2 1/7 Orhangazi Mah.Düzce Cad. 26-27 EB Pafta, 35 ada 4 parsel Otogar İş Merkezi 29,77 m2 3 1/12 Orhangazi Mah.Düzce Cad. 26-27 EB Pafta, 35 ada 4 parsel Otogar İş Merkezi 29,77 m2 4 5 Orhangazi Mah.Milli Egemenlik Cad No:5 34 ada 3 parsel Eski Belediye Hizmet Binası 600 m2 5 3 Orhangazi Mah.Milli Egemenlik Cad.No3 34 ada 4 parsel Prefabrik Büfe 86 m2             5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (e) fıkrası gereğince kiralama süresinin  5(Beş) yıl olmasına;  kiralama ihalesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre  yapılması  için Belediye Encümenine yetki verilmesine;  mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Gündem No:5)

Rasim ÇAM                              Davut YILMAZ                                 Turgut ILĞIN

Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı