KARAR NO KARAR TARİHİ KARARIN KONUSU
29 14.06.2019                   Belediyemizde Norm kadroya tabi 5 inci derece Belediye Trafik Memuru kadrosunda görev yapmakta olan personelin müktesebi, öğrenim düzeyi, hizmet süresi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 37 nci maddesi uyarınca  be Belediye meclisinin kararına istinaden 4 üncü derece  Norm Kadro kütüğünde dolu bulunan  9865 Unvan kodlu G.İ.H 4. Derece Belediye Trafik Memuru Kadrosu ihdası yapıldığı  ve bu atamaya ilişkin gerekli değişiklik işlemin yapılması Devlet Personel Başkanlığından istenilmiştir.                657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Madde 37 – (Yeniden düzenleme 29/11/1984 – KHK-243/2 md.) Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir. Hükmüne yer verilmiştir. Diğer taraftan 3/7/2005 Tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 18 inci maddesinin 1 bendinde “ Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas , iptal ve değiştirilmesine karar  vermek.” Hükmü yer almaktadır. Bununla birlikte 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki 1 Sayılı Kütük ; Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğünde 9865 unvan kodlu Belediye Trafik Memuru kadrosunun en üst ve en alt derece aralığı 5-11 olarak düzenlenmiştir. Yukarıda yer verilen hükümleri ve bilgiler çerçevesinde, Başkanlığınızca mevzuata uygun işlem tesis edilmediği anlaşılmış olup, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesinin sicil ortalamasından dolayı kadro derecesinden daha yukarı çıkabilmesi mümkün olmakla birlikte Belediye Trafik Memuru kadro unvanın üst kadro derecesinin 5 olması sebebiyle 4 üncü dereceli bir kadro ihdasının mevzuata uygun olmadığı Devlet Personel Başkanlığının ilgi sayılı yazısı gereğince;  Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih  ve 2019/12 sayılı Kararı ile 9865 Unvan kodlu G.İ.H. 5. Derece Belediye Trafik Memuru Kadrosu ihdası yapılan Meclis Kararının iptal edilmesine;           Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden memur kadro ihdasları için (I) sayılı cetvel,   memur dolu kadro değişiklikleri için (III) sayılı cetvel iptal, ihdas gerekçeleriyle birlikte gösterilerek düzenlenmiştir. Memur Norm Kadro  Dolu 9865 Unvan kodlu G.İ.H. 5. Derece Belediye Trafik Memuru Kadrosu değişikliği;          Ekte bulunan, ihdas, dolu memur kadro değişiklik cetvellerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin (l) fıkrası gereğince “ONANMASINAmevcudun oy birliği ile karar verildi.  (Gündem No:1)
30 14.06.2019 Belediyemizin mücavir alan sınırlarının genişletilmesi ile ilgili Meclisçe yapılan müzakereler neticesi gerekli teknik çalışmaların yapılması için Fen İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.  (Gündem No:2)

  Rasim ÇAM                                     Davut YILMAZ                                 Turgut ILĞIN

Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı