T.C.

YIĞILCA BELEDİYESİ

2020 YILI GELİR TARİFELERİ GÖRÜŞMELERİ

PLAN VE VE BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

KARARN0:2019/03                                                               Karar Tarihi:14.10.2019

T.C.

YIĞILCA BELEDİYESİ

2020 YILI GELİR TARİFELERİ GÖRÜŞMELERİ

PLAN VE VE BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

KARARN0:2019/03                                                               Karar Tarihi:14.10.2019

 1. BELEDİYE VERGİLERİ

İLAN VE REKLAM VERGİSİ

    2020 Uygulanacak  
MADDE:1 Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların; beher m2 sinden yıllık (IŞIKSIZ): 35,00  
MADDE:2 Motorlu taşıt araçlarının içine ve dışına konulan ilan ve reklamların beher m2 sinden yıllık: 30,00  
MADDE:3 Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen binaların cephe ve yanlarına asılan bez vs. maddeler vasıtasıyla yazılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların m2 sinden haftalık olarak: 40,00  
MADDE:4 Işıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan; her m2 için yıllık olarak: 55,00  
MADDE:5 İlan ve reklam amacıyla dağıtılan katalog,duvar, masa ve cep takvimleri, biblolar, kartvizit, logo-oyuncak, resimli veya yazılı poşet ve ambalajlardan v.b. her biri için (En az 500 adet) 0,75  
MADDE:6 Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli broşür, el ilanı, afişler ve benzerlerinin beherinin m2 sinden (En az 20 m2) 1,25  
MADDE:7 Şehir merkezindeki Billboard Reklam Ücretleri aylık m2 fiyatının muammel bedel m2 birim fiyatı 35,00  
NOT 5 ve 6. Maddelerdeki reklam amaçlı öğeler, beyan tarihinden itibaren 3 ay süreyle dağıtılabilir.
İlan ve Reklam Vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. Şu kadar ki Belediye Meclisleri vergi tarifesinin 1,2 ve 4’ncü bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri yılı içinde iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.

              EĞLENCE VERGİSİ

    2020 Uygulanacak
MADDE:1 Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için 50 m2 ye kadar 6,00
  51-200 m2 8,00
201 m2’den yukarı 20,00
4 yıldızlı otelde 55,00
5 yıldızlı otelde 60,00
MADDE:2 Bilardo ve masa futbolu gibi eğlencelik yerlerinde çalışılan her gün için İlk oyun aleti için 6,00
  Sonraki her oyun aleti için 1,50
     
 • BELEDİYE HARÇLARI
1   2020 Uygulanacak
MADDE:1 İlçemizden köylere yolcu taşıma işleri yapacak olan araçlardan yolcu indirme ve bindirme durak yeri ücreti olarak araç başına yıllık olarak 330,00
MADDE:2 İlçemizde faaliyette bulunan (T) Plakalı Ticari Taksi İşyeri İşleten işletmecilerinden 275,00
MADDE:3 İlçe içerisinde faaliyet gösteren öğrenci taşıma nakil araçlarının güzergâh izin belgesi harcı 220,00
MADDE:4 İlçemizde faaliyet gösteren (T) plakalı ticari taksilerin devir temlik ücretleri (400 Yolcu X taksimetre açılış ücreti)  
MADDE:5 “ S “ Plaka güzergah izin belgesi 165,00
MADDE:6 Araç uygunluk belgesi 165,00
 • KIYMETLİ EVRAK VE MATBU SATIŞ ÜCRETLERİ:
2   2020 uygulanacak
MADDE:5    
a Sıhhi muayeneye tabi esnaflardan sağlık karnelerinin her birinin                 Satışlarından 7,00
b Her çeşit emlak matbua ve beyanname satışı 7,00
c Karton evrak satışı 7,00
d Bilgisayar evraklarından 7,00
e Tasdik Ücreti (Beyanname, Ruhsat vb.) 7,00
 • TAŞ VE MERMER OCAKLARINA AİT KOMYON GEÇİŞ ÜCRETLERİ
3   2020 uygulanacak
MADDE:6 İlçemiz şehir içinden geçen Taş ve mermer ocaklarından malzeme çeken Ağır tonajlı kamyonların Belediyemiz yollarında ve alt yapısında (su irsaliye hattı, Kanalizasyon hattı) ağır tonajdan dolayı sık sık arızalara sebep olması nedeniyle Kamyon Başına her seferinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası gereğince 9,00

Adi Ortaklıklarda harcın muhatabı

Adi Ortaklıklarda harç, ortaklık adına ortaklardan birinden alınır. Ortaklardan her biri harcın ödenmesinden müteselsilen sorumludur.

 • KAYNAK SULARI HARCI
MADDE:7 Özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak sularının ( 5281 Sayılı Kanunun 21′ inci maddesiyle değiştirilen ibare Geçerlilik: 01.01.2005, Yürürlük: 31.12.2004 ) (işlenmiş sular dahil) belediyelerce denetlenerek hangi kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde bu kaplara özel işaret konulması, Kaynak Suları Harcına tabidir
MADDE:8 Kaynak Suları Harcını, aşağıdaki hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır. 2020 uygulanacak  
a 1 lt. Ye kadar olan şişe vb. Kaplarda ( kap başına ) 0,004  
b 1 lt. Den büyük şişe vb. Kaplardan (beher litre) 0,005  
MADDE:9 Kaynak Suları Harcı, bu suların satışa arzı için kaplara doldurulmasını müteakip, kaplar üzerine özel işaret konulması sırasında bu işi yapan belediyeye makbuz karşılığı peşin olarak ödenir. Başka bir belediye sınırları ve mücavir alanları içinde satışa arz edilen kaynak sularından ikinci bir kez harç alınmaz
 • TELLALLIK HARCI
MADDE:10 Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzel kişiler tarafından her ne suretle olursa olsun her çeşit menkul veya gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı, Tellallık Harcına tabidir
MADDE:11 Tellaklık Harcın mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzel kişiler ödemekle mükelleftirler. Gerçek veya tüzel kişiler yapacakları satışları, satış yapmadan önce belediye veya mahallindeki belediye ilgililerine haber vermekle ödevlidirler. Haber verilmediği takdirde harç % 50 fazlasıyla tahsil olunur.
MADDE:12 Tellaklık Harcının nispeti % 2 dir. 100 TL. Sınırı aşan kısım için nispet % 1 dir.
Harcın Ödenmesi
MADDE:13 Tellallık Harcı, belediyelerce görevlendirilecek yetkililer tarafından makbuz mukabili tahsil olunur. %5
 • HAYVAN KESİMİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI
MADDE:14 Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelerce verilen izne dayanarak özel kişi ve kuruluşlarca tesis edilen mezbaha kanaralarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesi veya belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kesilmiş olup da belediye sınırı içinde satışa arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayene ve denetlemesi Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcına tabidir.

2678 sayılı Kanuna göre kurulan resmi ve özel kombinalar bu harçtan muaftır.

MADDE:15 Harç hayvan başına aşağıdaki tarifeye göre hesaplanır. ( MENŞE-İ MUAYENE HARCI ) 2020 uygulanacak  
  Büyükbaş ( Adet ) 6,00  
  Küçükbaş    
  01 — 10 Adet 9,00  
  11 — 25 Adet 16,00  
  26 — 50 Adet 25,00  
  Deri, tavuk, sakatat,arı,at,merkep,kuş v.s.
( 1 yaprak için )
16,00  
Harç, makbuz mukabilinde peşin olarak alınır.
MADDE:16 HAYVAN PAZARI GİRİŞ – ÇIKIŞ ÜCRETİ
  Hayvanın Cinsi 2020 uygulanacak  
a Büyükbaş adedi 6,00  
b Küçükbaş adedi 3,00  
c Mezbaha et kesim ücreti (1 (bir büyükbaş hayvanı) 55,00  
d Mezbahana’ da et kesim ücreti (1 küçükbaş hayvanı)                          12,00  
e Mera kesim ücreti                                                                                         4.00  
 • ÖLÇÜ TARTI ALETLERİ
    2020 uygulanacak  
MADDE:17 Ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ve ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre belediyelerce damgalanması, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcına tabidir.    
  Bu harç, ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin belediyelerce damgalanması karşılığında aşağıdaki tarifeye göre alınır. (5281 Sayılı Kanunun 24′ üncü maddesiyle artırılan miktarlar Geçerlilik:01.01.2005, Yürürlük: 31.12.2004)    
a Tartı ağırlıklarının her birinden 2,50  
b Uzunluk ölçülerinin her birinden 2,50  
c Akıcı ve kuru taneli maddelerin hacim ölçülerinin her birinden 5,00  
d El terazilerinden 9,00  
e Normal masa terazilerinden 12,00  
f Otomatik ( ibreli ) terazilerden 16,00  
g Elektronik terazilerden 20,00  
h Kantar ve basküllerden 40,00  
Harcın ödeme şekli: Bu harç damgalama sırasında makbuz karşılığında ödenir.
 • MUAYENE, RUHSAT VE RAPOR HARCI
MADDE:18 Mevzuat gereğince alınması zorunlu veya isteğe bağlı görülen ve belediyeler veya onlara bağlı kuruluşlar tarafından düzenlenerek ilgilisine verilecek, Muayene ve sağlıkla veya fenni konularla ilgili tahlillere ilişkin olup bu konuda ayrıca harca tabi tutulmamış olan ruhsatlar, rapor ve belgeler “ Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcına “tabidir. 2020 uygulanacak
  Muayene ruhsat ve rapor harcı 30,00
 1. SAĞLIK BELGESİ HARCI
MADDE:19 Yaptıkları işler ve gördükleri hizmetler dolayısıyla özel mevzuatı gereğince belediyelerden sağlık belgesi almak mecburiyetinde olan kişilere verilecek bu tür belgeler ile bunların belli aralıklarla yenilenmeleri “Sağlık Belgesi Harcına “ tabidir. 2020 uygulanacak
  Sağlık Belgesi Harcı 4,00
 1. SİNEMA FİLMİ, VİDEO VE SES KASET / VCD-DVD’ CİSİ
  İŞLETME RUHSATI HARCI
    2020 uygulanacak
MADDE:20 3257 Sayılı Kanunun 7. Maddesi ile sinema filmi, video ve ses kaset/VCD-DVD’ ci işletmecilerine verilecek işletmeci ruhsatı hakkındaki yönetmeliğin 3. ve 4. Maddeleri gereğince verilmekte olan İşletme Ruhsatı Harcı 275,00
 1. İŞYERİ 24 SAAT AÇMA İZİN BELGESİ HARCI
    2020 uygulanacak
MADDE:21 5393 Sayılı Belediye Kanunun 34. Maddesinin (h) bendine istinaden iş yerlerini 24 saat açık bulundurmak isteyen işletmecilere Belediyemizce verilecek İzin Belgesi Harcı             ( YILLIK ) 300,00
 1. MES’UL MÜDÜR İZİN BELGESİ HARCI
    2020  uygulanacak
MADDE:22 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılması bölümünün 35. Maddesine istinaden Mesul Müdür tayin edilmesi halinde Belediyemizce verilecek Mesul Müdür İzin Belgesi Harcı 330,00
 1. ÇEŞİTLİ HARÇLARIN UYGULAMA ESASLARI VE ÖDENMESİ
    2020 uygulanacak
MADDE:23 Bu bölümde yazılı harçlar makbuz karşılığında veya basılı damga vurulmak suretiyle peşin olarak ödenir 220,00
  Harçların uygulanmasına ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.  
 1. BELEDİYE HİZMETİ KARŞILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER
MADDE:24 Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.   Bu bölümde yazılı harçlar makbuz karşılığında veya basılı damga vurulmak suretiyle peşin olarak ödenir.
  Harçların uygulanmasına ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.                            2020
a Hasta nakil aracı taşıma ücreti KM. 0,90 krş  
b Otobüs Nakil Aracı Taşıma Ücreti KM. 0,90 krş  
       
 1. EVLENDİRME MEMURLUĞU ÜCRETLERİ
    2020 uygulanacak
MADDE:25 Mesai saatleri içinde Belediye Nikâh Salonunda kira ücreti      ( 10 kişi üzerinde ) 70,00
MADDE:26 Evlenme Cüzdanı Ücreti ( Yasal Rakamlar esas alınacaktır )  
MADDE:27 1—Gelir durumu yeterli olmayan fakir vatandaşlarımıza ücretsiz.
( Yığılca Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden alacakları belge ile başvuracaklardır.)
 
MADDE:28 Mesai saatleri içinde Evlendirme Memurluğu’ nda nikah ücreti alınmayacaktır.  
 1. HOPARLÖR İLAN ÜCRETİ
MADDE:29 Belediye ses yayın cihazları ile yapılacak reklam ve ilanın anons edilmesinden dolayı alınacak: 2020 uygulanacak
a Sosyal amaçlı ilanlar ( Her kelimesi için ) 0,40
b Ticari amaçlı ve resmi ilanlar ( Her kelimesi için ) 4,00
c Ses yayın cihazı ile yapılan müzikli ve reklâmın (Beher dakikasından) 7,00
d Ölüm ilanlarından:  
e Üç defa yayınlanan ölüm ilanı ücretsizdir.  
f Üç defadan sonraki her ilan için 4,00
MADDE:30 Belediye yayın organlarında yayınlanan ilan ve reklamlardan  
a Tam sayfa 220,00
b Yarım sayfa 170,00
c Çeyrek sayfa 110,00
NOT Resmi Dairelerden gelen ilanlardan ücret alınmaz.  
NOT 3 Günden fazla ilan edilmesi istenen ilanlardan iki katı ücret alınır.  
 1. İTFAİYE AMİRLİĞİ HİZMET ÜCRETLERİ
    2020 uygulanacak  
MADDE:31 Belediyece yapılacak baca temizleme ücretleri
  Kaloriferli bina bacalarının her birinden 60,00  
NOT Bacalar için sepetli araç veya platform aracı gerektiğinde araç fiyatı ayrıca tahsil edilir.    
MADDE:32 Kalorifersiz bina bacalarının temizliği:    
a Tıkalı soba bacası temizliği 50,00  
b Soba bacası temizliği:    
c Aynı binada 5 âdete kadar olan soba bacası temizliği          ( Adedinden 20,00  
d 5 bacadan sonra her baca için ( ilave olarak ) 8,00  
MADDE:33 İtfaiyece hazırlanan yangın kontrol raporu ücreti:    
a 50 m2 ye kadar 60,00  
b 50 m2 den sonra beher m2 için ilave olarak 0,40  
 
MADDE:34 Gerçek ve tüzel kişilerin özel işleri için talep ettikleri teleskopik platform (merdiven) aracının çalıştığı, iş yaptığı sürece; bir saatlik kirası:    
a 12 metrelik merdivenli arozöz 170,00  
b Tam teçhizatlı arozöz ücreti: 1 saati 330,00  
NOT Saatlik kiralanan araçlar için itfaiyeden çıkış ve giriş saati baz alınır.  
 1. MEZARLIKLAR CENAZE NAKİL VE DEFİN ÜCRETLERİ
    2020 uygulanacak
MADDE:35 MEZARLIKLAR ÜCRETLERİ  
a I.sınıf mezarlıkların m2 si ( Aile mezarlığı ) 15,00
b II.sınıf mezarlıkların cenaze başına ( Umumi mezarlık ) 30,00
c III.sınıf mezarlıkların m2 si ( fakir, muhtaç ve kimsesiz kişilere ait mezarlıklar  
NOT Alınan mezarlar kimseye satılamaz ve devredilemez.  
MADDE:36 DEFİN ÜCRETLERİ  
  Erkek ve kadın cenazeler için :  
a Mezar kazılması 45,00
b Tahta ücreti 45,00
c Otobüs ücreti ( Camiden mezarlığa kadar gidiş dönüş ) 110,00
  Çocuk cenazeler için:  
  12 yaşından küçük çocuklarda ( reşit olmayan ) Ulaşım ücretleri hariç diğer tüm ücretlerde % 50 düşük tahakkuk ettirilir.    
MADDE:37 CENAZE NAKİL ÜCRETLERİ  
  Cenaze arabası ile:  
a Evden veya hastaneden mezarlığa kadar 60,00
b Şehir dışına nakledilecek cenazeler için gidiş – dönüş mesafesi göz önüne alınarak: 1 km. İçin 2,00
 • MUHTELİF SATIŞ YERLERİ (PAZARYERİ – İŞPORTA – SEYYAR SERGİ v.s.)
    2020 uygulanacak
MADDE:38 Pazar yerlerinde belediyelerce gösterilen yerler için (Günlük):  
a Kapalı yerlerden (Kapalı pazaryeri için) 25,00
b Açık ve diğer yerlerden ( her pazar için ) 9,00
c Kapalı Pazaryeri düğün, toplantı vs. kiralama ücreti 750,00
d Otogar İş Merkezi Toplantı Salonu vs.kiralama ücreti 550,00
MADDE:39 İşporta pazarında tahsis edilen yerlerden: Aylık Olarak 35,00
MADDE:40-a Belediyelerce Yer Gösterilen Seyyar Satıcılardan (Aylık olarak; her m2 için.) 7,00
b Kaldırım İşgali 1-3 m arası  
c Kaldırım İşgali 1-6 m arası  
     
 • PAZAR YERLERİ, BAKIM ONARIM VE DÜZENLEME GİDERLERİNE KATILIM ÜCRETİ
    2020 uygulanacak
MADDE:41 MESLEĞE YENİ BAŞLAYANLARDAN İSTER DEVİR ALMAK SURETİYLE OLSUN İSTERSEBELEDİYECE YENİ YER VERMEK SURETİ İLE OLSUN EDİNDİĞİ YERLER İÇİN  
  İlk tahsiste tek katılım ücreti olarak 3.850,00
MADDE:42 DEVİR ALMAK SURETİ İLE YER EDİNENLER, BU YERLER KENDİLERİNE TAHSİS EDİLDİĞİNDEBİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE  
  Pazar yerleri için 1,550,00
 • İLAÇLAMA ÜCRETİ
    2020 uygulanacak
MADDE:43 KİŞİ VE KURULUŞLARIN TALEPLERİ İLE BELEDİYECE DDT VE EMSALİ MALZEMELERLE YAPILACAK DEZENFEKTE ÜCRETİ  
  İlaçlanacak yerin m2si 0,50
 • MAKİNE İKMAL BİRİMİ İŞ MAKİNELERİ SAATLİK KİRA ÜCRETLERİ
MADDE:44   2020uygulanacak
a Kazıcı yükleyici ( JCB-HİDROMEK ) 200,00
b Greyder 300,00
c Kamyon ( DAMPERLİ ) 100,00
d Hafriyat döküm ücreti  
NOT Fiyatlara K.D.V. Dâhildir.  
 • PARK – BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÜCRETLER
    2020 uygulanacak
MADDE:45 Çim biçme makinesinin: 1 saatlik ücreti 12,00
  8 saat için ( günlük ) 100,00
MADDE:46 Belediye sınırları içerisindeki elektrik trafoları, panolar ve elektrik direklerinin işgallerinde yer tahsis ücreti olarak; bir yıl için:  
a Sanayi ve ticari ağırlıklı bölgelerde ( her direk için ) 265,00
b Mesken ağırlıklı bölgelerde ( her direk için ) 200,00
c Yeraltı elektrik panosu ( her pano için ) 400,00
d Trafo yer tahsis ücreti ( yıllık ) 2.000,00
MADDE:47 Belediye sınırları içindeki Telekom’a ait ankesörlü telefon kulübesi yer tahsis ücreti; bir yıl için:  
a Sanayi ve ticari ağırlıklı bölgelerde ( bir kulübe yeri için ) 400,00
b Mesken ağırlıklı bölgelerde ( bir kulübe yeri için ) 200,00
c Yer altı telefon panosu için ( her pano için) 400,00
 • SU TARİFESİ
    2020 uygulanacak
MADDE:48 MERKEZ  
a MESKENLER – LOJMANLAR  
  0 – 20 m3 1,65
  20 – 50 m3 2,20
  50 m3 den fazlası 3,00
b TİCARETHANE – FABRİKA – İMALATHANELER  
  0 – 20 m3 1,75
  20 – 50 m3 2,20
  50 m3 den fazlası 3,10
c İNŞAATLAR  
  0 – 20 m3 2,00
  20 – 50 m3 3,00
  50 m3 den fazlası 3,75
d ORTAK KULLANIM ALANLARI  
  0 – 20 m3  
  20 – 50 m3  
  50 m3 den fazlası  
MADDE:49 RESMİ DAİRELER VE KURUMLAR  
a Resmi Daireler: m3′ ü Mesken tarifesinin %50sini geçemez
  Kamu kurum ve kuruluşları, okullar, hastaneler.
b Askeri Birlikler
  02.04.2015 Tarih 17 no’lu meclis kararına istinaden
c Hayır Kurumları  
  03.06.2015 tarih 24 no’lu meclis kararına istinaden  
  0 – 20 m3 1,65
  20 – 50 m3 2,20
  50 m3 den fazlası 3,00
MADDE:50 TEMİNAT VE DEPOZİTOLAR  
a Meskenlerden 110,00
b Ticarethaneler Ve İnşaatlardan 220,00
c Ortak Kullanım  
MADDE:51 Şebeke suyu kullanmayıp yeraltı suyundan santrafuj ile su kullanan abonelerden kuyu suyu depozit bedeli:  
a Meskenlerden 10,00
b Ticarethanelerden 27,00
  Abone isimlerinin değişikliğinde: Aboneden ayrılan şahısların kendi adına yaptırdıkları depozitleri bir bütçe yılı içinde almamaları halinde bu meblağ Belediyeye irat olarak kaydedilir. Abone ayrılma tarihi bütçe yılının son ayına rastlaması halinde ayrılan aboneye bir aylık ek süre verilir.  
c Su Tarifelerinde KDV Hariç’tir  
 • SU İŞLERİ SAİR ÜCRETLERİ
MADDE:52   2020 uygulanacak
a Tüm tarifelerde bakım ücreti 2,60
b Borçtan dolayı suyu kesilen abonenin kesme – bağlama ücreti 20,00
c Borçtan dolayı suyu aparatla kesilen abonelerin aparatı bozmaları halinde Borçtan dolayı suyu kesilen abonenin kesme – bağlama ücreti 170,00
d Tüm abonelerde atık su ücreti 0,08
MADDE:53 KAÇAK SU KULLANIMI  
a Kaçak su kullanım tespit edildiğinde 345,00
b Kaçak su kullanımı tekrarı durumunda 400,00
c Kaçak su kullanımı üçüncü tekrarında  
d Şikâyetli sayaçların Muayene Bedeli 11,00
  Ana şebeke borusundan, abonenin şube yolu hattı için:  
e Abone kazısı ( Boru Hariç ) 1 Metresi 18,00
f Kanal Hattı Yer Gösterme Ücreti 7,00
g Şantiye aboneliği nakil ücreti ( Mevcut şantiye abonesinin başka şantiyeye nakli ) 65,00
h Yıkıp yerine yeni bina inşa edilen yerlerde;
Aynı aboneler abone sözleşmesine uygun evrakları tamamlamak kaydıyla abonelik ücreti
65,00
ı Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlarında ikametgâh eden Su ücretlerinde Vatani Hizmet Tertibinden aylık bağlananlar ile malul gazi olarak aylık bağlanmış olanlar şehit dul ve özürlülere 2020 yılında uygulanacak su tarifesinde %50 indirim uygulanmasına; %50 indirimli
NOT İsteğe bağlı geçici kör tapa yaptıranlardan kesme bağlama ücreti alınır.  
MADDE:54 İşçilik Ücreti:  
a Erbap işçi ( 1 saati ) 6,50
b 1.Sınıf usta ( 1 saati ) 8,00
c Pikap – Nakliye ( Şoför dahil – 1 saati ) 27,00
d Arıza vana değişim ücreti: Piyasadan teklif usulü ile alınan bedeller Encümen’ ce değerlendirilerek fiyat tespiti yapılır. Tespit edilen bedel faturaya ilave edilir Encümence tespit edilmeli.
e İhbardan 7 gün içinde borcu bulunan abonenin suyu kesilir. 7 gün içinde
f Suyu kesilen abonenin sayacı imkanlar dahilinde 5 gün içinde bağlanır 5 gün içinde
g Kazılı yapılan boru döşeme işinde parça ücreti ve işçilik boru fiyatına dâhildir.
Kazısız yapılan boru döşeme işinde kullanılan parça ve işçilik ücretleri ayrıca hesaplanıp, aboneden tahsil edilir
 
 • KANALİZASYON – VİDANJÖR İŞLERİ
MADDE:55   2020 uygulanacak
a Vidanjör bir seferlik çekim işçiliği 90,00
b Ayrıca şehir dışı görevlerde km. Başına 4,00+çekim ücreti
c Kanal Hattı Yer Gösterme Ücreti 8,00
 • GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN YER SEÇİMİ-TESİS İZNİ VE AÇILMA BEDELİ
MADDE:56   2020 uygulanacak
  1.SINIFLAR İÇİN  
a Yer seçimi + Tesis Kurma İzni 1.350,00
b Deneme İzni 1.350,00
c Açılma İzni 4.650,00
d Ruhsatta değişiklik, yenileme, devir, kayıp, v.b. 1.330,00
e 3. sınıf Gsm. Açılma İzni 400,00
f 1. ; 2. ; 3. Gsm. İçin değişiklikler, yenileme, devir, kayıp, v.b. 200,00
g 2. sınıf Gsm. İçin Açılma İzni 660,00
h Canlı Müzik İzin Belgesi 330,00

NOT: Fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsinden hesaplanır.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILLIK GELİR TARİFESİ

Madde:58 KAYIT VE SURET HARÇLARI: ( 2464 sayılı kanunun 79. Maddesi gereği belediyeler ve belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt )  
12 a) Her sayfa başına 0,90  
  b) Harita, plan ve krokilerin beher metre karesinden 5,00  
Madde:59 BİNA İNŞAAT (  YAPI RUHSATI İZİN BELGESİ ) HARCI :  2464 sayılı kanunun ek 1.Maddesinde Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı
  a) Konut İnşaatı : M2 başına  
         100 m2.’ye kadar 2,00  
  101-120’ m2.’ye kadar 2,75  
  121-150’ m2.’ye kadar 3,30  
  151-200’ m2.’ye kadar 4,50  
          200’m2 yukarısı 5,50  
  b) İşyeri İnşaatı: M2 başına  
         25 m2.’ye kadar 4,75  
  26 – 50’ m2.’ye kadar 7,00  
  51-100’ m2.’ye kadar 9,00  
  100 m2 yukarısı 11,50  
Madde:60 YAPI KULLANMA İZNİ BELGESİ HARCI :                                                                              (2464 sayılı kanunun 80.ve 97.Maddelerine istinaden İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar)  
   Konut (beher inşaat metre karesi için) 0,11  
   Ticaret (beher inşaat metre karesi için) 0,17  

Madde:61
İMAR DURUM BELGESİ HARCI :                                                                                       (  2464 sayılı kanunun 79 .Maddesi gereği)                                                                                                                  2020    
  Tarife Konut Ticari  
  Planlı Alanlarda ise (beher inşaat metre karesi için)   90,00 95,00  
   Plansız Alanlarda ise (beher inşaat metre karesi için) 80,00  
Madde:62 KAT İRTİFAKI VE MÜLKİYETİ TESİS ÜCRETİ :                                                                           (  2464 sayılı kanunun 79 .Maddesi gereği)  
  İşyeri Kullanımlı ( Her bağımsız bölüm başına )   0,60  
  Konut Kullanımlı ( Her bağımsız bölüm başına ) 0,30  
Madde:63 İŞ BİTİRME BELGESİ TALEP EDENLERDEN :                                                                                  (  2464 sayılı kanunun 97.Maddesi gereği)  
  Başvurunun yapıldığı yılın bayındırlık fiyatları baz alınmak kaydıyla bitirilen işin toplam bedelinin (on binde üçü) %0,03  
Madde:64 ZEMİN AÇMA İZNİ VE TOPRAK HAFRİYATI ÜCRETİ:                                                       (  2464 sayılı kanunun 80.ve 97.Maddelerine istinaden İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar)  
  Konut Alanı  
  a)Toprak (beher metre küp için ) 0,25  
  b) Kanal (beher metre kare için ) 0,80  
  Ticaret Alanı    
  a)Toprak (beher metre küp için ) 0,40  
  b) Kanal (beher metre kare için ) 1,10  
Madde:65 YOL HARCAMALARINA KATILIM PAYI HARCI :                                                         (  2464 sayılı kanunun 80.ve 97.Maddelerine istinaden İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar)  
  Yol Harcamalarına Katılım Payı Harcı                                               ( Arsa m2 x Arsanın emlak değeri x Tarife değeri) 0,03  
Madde:66 İFRAZ- TEVHİD HARCI                                                                                                                         (  2464 sayılı kanunun 80.ve 97.Maddelerine istinaden İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar
  Onanlı İmar Sınırları Dâhilinde    
  a)Konut Alanı  (beher metre kare için ) 0,13  
  b)Ticaret Alanı (beher metre kare için ) 0,17  
  Onanlı İmar Sınırları Dışında    
  Beher metre kare için 0,11  
  PLAN PROJE TASDİK HARCI                                                                                        (  2464 sayılı kanunun 80.ve 97.Maddelerine istinaden İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar)      
  Onanlı İmar Sınırları Dâhilinde    
  a)Konut Alanı  (beher metre kare için ) 0,13  
  b)Ticaret Alanı (beher metre kare için ) 0,17  
  Onanlı İmar Sınırları Dışında  
     Beher metre kare için 0,11  
Madde:67 PLAKA HARCI( SOKAĞA AÇILAN HER BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN) :                                        (  2464 sayılı kanunun 80.ve 97.Maddelerine istinaden İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar)  
  İşyeri Kullanımlı ( Her bağımsız bölüm başına ) 20,00  
  Konut Kullanımlı ( Her bağımsız bölüm başına ) 18,00  
Madde:68   İMAR TADİLATI TALEBİ HARCI :                                                                                                                (2464 sayılı kanunun 80.ve 97.Maddelerine istinaden İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar)  
  Belediye sınırları içinde uygulama imar planlarımızın dışında yapılacak olan mevzi imar planlarından imar plan tadilat harcı beher m2 için 0,59  
  Belediye sınırları içinde uygulama imar planlarımızın dışında yapılacak olan mevzi imar planlarından aplikasyon harcı beher m2 için 0,30  
  İmar tadilatı yaptıranlardan beher m2 için 7,70  
Madde:69 YOL ve KALDIRIMLARIN TAHRİBAT ÜCRETLERİ :                                                                            (2464 sayılı kanunun 97.Maddesi gereği aşağıda belirtilen hizmetleri talep edenlerden  bu hizmetler karşılığında belirlenen )  
  Stabilize yol bozma ücreti (beher metre kare için ) 66,00  
  b)   Parke yol bozma ücreti (beher metre kare için ) 85,00  
  Asfalt yol bozma ücreti (beher metre kare için ) 125,00  
Madde:70 CURUF VE MOLOZ DÖKME ÜCRETİ :  (2464 sayılı kanunun 97.Maddesi gereği aşağıda belirtilen hizmetleri talep edenlerden bu hizmetler karşılığında belirlenen ücretler alınır.)  
  Kaloriferli binalardan daire başına yıllık olarak 95,00  
  b)   Sobalı binalardan daire başına yıllık olarak 85,00  
     c)   Fırın vb. devamlı katı yakıt kullanan işletmelerden yıllık olarak 330,00  

Madde:71
YIKIM ÜCRET HARCI                                                                                                                             (Elektrik ve su idaresinden ilişiksiz yazısı)  (2464 sayılı kanunun 97.Maddesi gereği aşağıda belirtilen hizmeti talep edenlerden bu hizmet karşılığında belirlenen ücretler belediyemizce tahsil edilir )    
  Ahşap yapıların yıkımı için (beher metre kare için ) 0,851,17  
  Betonarme yapıların yıkımı için (beher metre kare için ) 1,17  

Madde:72 GEÇİCİ USTALIK YETKİ BELGESİ BASILI MALZEME VE DANIŞMANLIK  HARCI

Geçici Ustalık Yetki Belgesi Basılı Malzeme ve Danışmanlık Harcı 16,50
Vergiler, Harçlar ve Harcamalara Katılma Payları kanunları ile, Belediyemiz Gelir Tarifesindeki tüm Belediye Gelirlerine 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’ un ilgili maddeleri gereğince vadesinde ödenmeyen alacaklar için Gecikme zammı / faizi ve tecil faizi uygulanır.
Bu Tarifenin ” Ücrete Tabi İşler ” bölümündeki Ücretlere K.D.V. Dahildir.
BU TARİFE HÜKÜMLERİNİ BELEDİYE BAŞKANI TÜRÜTÜR    

Turgut ILĞIN                       Davut YILMAZ                            Ahmet KAÇAR

Komisyon Başkanı            Komisyon  Başkan V.                 Komisyon Üyesi