T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2021 Yılı Kasım ayı Toplantısı 03.11.2021 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
3403.11.2021Gündem  1. Maddesi :  2022 Mali Yılı Gelir Tarifeleri :                   Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/10/2021 Tarih ve E.1011 Sayılı Yazısı Okundu. 2022 Yılında Uygulanacak Gelir Tarifeleri cetvelleri ile ilgili Belediye Meclisinde yapılan görüşmeler neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19.maddesine göre hazırlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi 5.paragrafı “İmar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunludur.” hükmü uyarınca 2022 Mali Yılı Gelir Tarifelerinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Gündem No:1)
3503.11.2021Gündemin 2. Maddesi: Dolu Memur Norm Kadro İptali ve İhdası  :                        Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.10.2021 tarih ve E.1010 sayılı yazısı okundu.                   Belediyemiz Memur Norm Kadro kütüğünde dolu bulunan  G.İ.H. Sınıfı 7825 Unvan kodlu G.İ.H  6. Derece Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrosunun, İptal edilerek dolu   G.İ.H. Sınıfı 7825Unvan kodlu G.İ.H  3. Derece Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrosunun ihdas edilmesi için; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin11 inci maddesi “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır.” gereği, kadro iptal ihdas için meclis kararı olması gerektiği belirtilmektedir. Adı geçen yönetmelikte 08.04.2020 tarihli ve 31093 sayılı resmi yayınlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılamasına İlişkin Yönetmelikte dikkate alınarak,           Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden memur kadro ihdasları için (I) sayılı cetvel ihdas,   memur dolu kadro değişiklikleri için (III) sayılı cetvel iptal, ihdas gerekçeleriyle birlikte gösterilerek düzenlenmiştir.           Memur Norm Kadro  Dolu 7825  Unvan kodlu G.İ.H 3. Derece Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrosu değişikliği; Ekte bulunan, ihdas, dolu memur kadro değişiklik cetvellerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin (l) fıkrası gereğince “ONANMASI” na mevcudunun Oy birliği ile karar verildi.Gündem No:2)
3603.11.2021Gündemin 3. Maddesi: Araç Satışı (81 DV 864 Plakalı  Damperli Kamyon)                     Başkanlık Makamının 26.10.2021 Tarihli ve E.1009 Sayılı yazısı okundu. Belediyemiz araç parkurunda bulunan 81 DV 864 Plakalı 1994 Model,  PD AS 950 DODGE Marka, Motor No: YD9A420T3849 Z, Şaşe No:9402114889, (Damperli) Kamyon aracın sık sık arıza yapması nedeniyle ve tamiri ekonomik olmadığı için 237 Sayılı Taşıt Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince satış ihalesinin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. Gündem No:3)
3703.11.2021Gündemin 4. Maddesi: 1/1000 Ölçekli İlave +Revize Uygulama İmar Planının yeniden Revize Edilmesi:                     Fen İşleri Müdürlüğü’nün 03.11.2021 tarihli ve E-1036 sayılı yazısı okundu.  İlçemizde son yıllarda yapılan yer altı yatırımlarının (elektrik, doğalgaz hatlarının geçtiği güzergâhların) muhafaza edilmesinin sağlanması, 2020-2021 yılları arasında ilçemizde Kadastro Genel Müdürlüğü’nce yapılan 22-A kadastro güncelleme çalışmaları sonrasında kesinleşen ve yürürlüğe giren kadastro paftaları ile yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Paftalarının örtüşmesinin sağlanması amacı ile revize plan çalışmalarının yapılıp yapılmamasına dair için gerekçeli raporun hazırlanması için, Meclis’çe yapılan müzakereler sonucu İmar Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Gündem No:4)
3803.11.2021Gündemin 5. Maddesi: İmar Planı Tadilat Talebi:                     Fen İşleri Müdürlüğü’nün 03.11.2021 tarihli ve E-1037 sayılı yazısı okundu.          Düzce ili, Yığılca İlçesi, G26B04C2C – G26B04C3B Pafta, 60 Ada, 7- 21-46-47-48-49-50-51-52-53-54 parselleri kapsayan alanda hazırlanan Plan Tadilatı ve Plan Açıklama Raporunun Meclis’çe yapılan müzakereler sonucu İmar Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Gündem No:5)

  Rasim ÇAM                                     Bayram AKIN                                 Murat DEMİR

Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı