YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2021 Yılı Ekim ayı Toplantısı 08.10.2021 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
2808.10.2021Gündem  1. Maddesi :  Hidromek Kazıcı-Yükleyici Lastikli  İş Makinesi Tahsisi:                  Belediyemiz tarafından Yığılca’da çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla çevre geliri karşılığı yardım yapılmış olup, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla ödeneğinin bir kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nınca karşılanarak alınan; HİDROMEK Marka, Lastikli Tekerlekli Yükleyici- Kanal Kazıcı İş Makinesi; HİDROMEK HMK 102B ALPHA A5 Tipi, 2021 Model, (Motor Seri No:NM75621U347656G, Şase  Seri No:HMK102BMC2B61509  (Rengi: Siyah Beyaz)  HİDROMEK Marka, (Lastik Ebadı Ön:16/70-20, Arka:16.9-28) Motor Gücü:74,5 KW/100 hp) 81 YB 03  Plakalı  Hidromek İş Makinesi aracının, İlçemiz sınırları içinde  (mücavir alan dahil) kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Kanunun 18/g maddesi gereği,  ( Haczedilememesi için) kamu hizmetine tahsis edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
2908.10.2021Gündem  2. Maddesi :  Bedelli Tahsis Meclis Kararı İptali:                  Başkanlık Makamının 02.12.2020 Tarihli ve E-1079 sayılı yazısı okundu. Mülkiyeti Belediyemize ait Orhangazi Mahallesi Recep Tayyip ERDOĞAN Caddesi üzerinde Otogar İş Merkezi  Binasının 2. Katında, Dükkan No:1/14, 26-27 EB Pafta, 35 ada 4 parsel 150 m2 işyeri Kültür ve Turizm Bakanlığı’na“Yığılca İlçe Halk Kütüphanesi”  hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla Belediye Meclisinin  04.12.2020 tarihli ve 2020/23 sayılı kararı ile 5 (Beş) yıllığına  Kültür ve Turizm Bakanlığı’ adına   aylık kira bedeli 1.000,00-TL (Bin-TL) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e)  fıkrası gereğince “Bedelli Tahsis” edilmiştir.  Tahsis edilen  yer ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile  Düzce İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından bugüne kadar hiçbir çalışma faaliyet işlemleri yapılmadığından dolayı  “Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Yığılca İlçe Halk Kütüphanesi hizmeti içinbedelli tahsis edilen  Mülkiyeti Belediyemize ait Tapunun 26-27 EB Pafta, 35 Ada 4 parsel’de 150 m2 işyerinin 04.12.2020 tarihli ve 2020/23 sayılı Yığılca Belediyesi’nin “ Bedelli Tahsis”  Meclis Kararının iptal edilmesine;  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e)  fıkrası gereğince katılımın oy birliği ile karar verildi.
3008.10.2021Gündem  3. Maddesi :  Encümen Üye Seçimi:                 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi ile Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.nci ve 20.maddeleri gereğince  Encümen Üyeliği seçiminde; Belediye (Meclis)  Başkanı tarafından Encümen Üyeliğine Meclis Üyesi Davut YILMAZ önerildi. 6(Altı) ay görev yapmak üzere; Yasa gereği gizli oy açık tasnif neticesinde yapılan seçimlerde;                       1-Davut YILMAZ 3 (Üç)  Oy                       2-Nihat TERZİ      6 (Altı) Oy   En çok oyu alan Meclis Üyesi Nihat TERZİ 6 (altı) ay görev yapmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/k maddesine göre Encümen Üyeliğine seçildi.
3108.10.2021Gündem  4. Maddesi :  İmar Komisyonuna Üye Seçimi:                     Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nu 18. Maddesinin (k) bendi ve 24. Maddesi ‘Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.’ Amir hükmü gereğince daha önce oluşturulan   İmar Komisyonuna üye seçimi bir kişi için  görev süresinin 6 (altı) ay olması oya sunularak oy birliği ile kabulünden sonra ortak öneriler yapılan açık oylama ile yapılan seçimde;                     MHP Grubundan Davut YILMAZ        Mevcudun  Oy birliği ile 6 (altı) ay görev yapmak üzere İmar Komisyonu üyeliğine seçildi.
3208.10.2021Gündem  5. Maddesi :  Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi:                     Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nu 18. Maddesinin (k) bendi ve 24. Maddesi ‘Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.’ Amir hükmü gereğince daha önce oluşturulan  Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi bir kişi için  görev süresinin 6 (altı) ay olması oya sunularak oy birliği ile kabulünden sonra ortak öneriler yapılan açık oylama ile yapılan seçimde;                    MHP  Grubundan  : Nihat TERZİ         Mevcudun Oy birliği ile 6 (altı ) ay  görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildi.
3308.10.2021Gündem 6.Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonun 2022 Mali Yılı Gelir- Gider  (Tahmini Teklif)             Bütçesi Raporu:                 Başkanlık Makamından Havaleli MaliHizmetler Müdürlüğü ibareli 26/08/2021 Tarih ve E.849 Sayılı Yazısı, Belediye Encümenin  25/08/2021 Tarih ve 2021/31  Nolu Kararı, Belediye Meclisinin 06/09/2021 Tarih ve 26 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup mezkur komisyondan gelen 15/09/2021 Tarih ve 2021/2 Sayılı rapor okundu.   A-GİDER BÜTÇESİ YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI(BAŞKANLIK HİZMETLERİ-ÖZEL KALEM) : 1.670.000,00 TL(BirmilyonAltıYüzYetmişBin -TL) Bu bölümde yer alan Başkanlık, Özel Kalem, Encümen ve Meclis Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI (YAZI İŞLERİ):93.000,00-TL(DoksanÜçBin-TL)  Bu bölümde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. DİĞER GENEL HİZMETLER (İDARİ VE MALİ HİZMETLER ):2.137.000,0TL(İkiMilyonYüzOtuzYediBin-TL(Oybirliği) Bu bölümde yer alan İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ (ZABITA): 1.100.000,00-TL (BirMilyonYüzBin-TL(Oybirliği)Bu bölümde yer alan Zabıta Amirliği Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. İSKAN VE TOPLUM İŞLERİ HİZMETLERİ (FEN İŞLERİ HİZMETLERİ):6.500.000,00-TL (AltıMilyonBeşYüzBin-TL(Oybirliği) Bu bölümde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.   2022 Mali Yılı Gider Bütçesinin tüm kod toplamları: 11.500.000,00TL(OnBirMilyonBeşYüzBin-TL) olarak bağlamış olup; Gelir Bütçesinin görüşülmesine geçildi. B-GELİR BÜTÇESİ 01-VERGİ GELİRLERİ:  1.902.000,00-TL (BirMilyonDokuzYüzİkiBin-TL (Oybirliği)Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: 1.921.000,00-TL (BirMilyonDokuzYüzYirmiBirBin-TL)      Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER: 1.900.00,00-TL (BirMilyonDokuzYüzBin-TL) Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 05-DİĞER GELİRLER:5.718.000,00-TL BeşMilyonYediYüzOnSekizBin-TL Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 06-SERMAYE GELİRLERİ: 59.000,00—TL (ElliDokuzBin-TL) Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 2022 Mali Yılı Bütçe gelirleri olmak üzere toplam 11.500.000,00-TL (OnBirMilyonBeşYüzBin-TL) gelir yasalara dayanarak tahmin edilmiş 2022 Mali Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile  denkleştirilmiş olup 5393 Sayılı Belediye Kanunun 61 ve 62 maddelerine göre hazırlanan 2022 Yılı Yığılca Belediyesi Gelir  Gider  (Tahmini Bütçesi) ile ilgili yapılan incelemede, tüm gelir gider kalemleri tek tek kalem kalem madde madde sınıfsal kodlamaları ile incelenerek yapılan oylama neticesinde mevcudun oy birliği ile kabul edilerek,        Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 31. Maddesine göre Belediyemiz 2022 Mali Yılı Bütçesinin “ONANMASINA” ve 2022 Mali yılında uygulamaya konulmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (b) fıkrası gereği mevcudun oy birliği ile karar verildi  

  Rasim ÇAM                                   Bayram AKIN                                     Murat DEMİR

Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                           Katip Üye

Meclis Başkanı