T.C.

YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI

Madde 1- Yığılca  Belediye Başkanlığı’na ait olan aşağıda plakaları, cinsi, markası, modeli, muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarı belirtilen ekonomik ömrünü doldurmuş  (Trafikten çekme belgeli)  5(Beş) adet  motorlu araçlar, 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulüyle satış ihalesi yapılacaktır.

 Madde:2- Aşağıda araçların Plakası, cinsi, miktarı, markası, modeli ve muhammen bedeli ve geçici teminatları yazılı olan araçlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık artırma sureti ile 18.03.2020 Çarşamba günü Saat 14:00’da başlayacak ve her araç için aşağıda belirtilen saatte; Atatürk Mah. Atatürk Cad.No:17  adresinde Yığılca Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda  sıra numarasına göre yapılacaktır

SIRA NO Plakası Cinsi Markası Modeli Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (%3 TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 81 AE 129 KAMYON DODGE-AS 900 1990 12.000,00 TL+%18 Kdv 360,00 TL 18.03.2020 14:00
2 81 AT 561 R. OTOBÜS OTOYOL 1991 4.500,00 TL +%18 Kdv 135,00TL 18.03.2020 14:10
3 81 AT 562 R.OTOBÜS OTOYOL 1991 4.500,00 TL +%18 Kdv 135,00 TL 18.03.2020 14:20
4 81 AB 329 OTOMOBİL RENAULT KANGO 2003 5.000,00 TL+%1 Kdv 150,00 TL 18.03.2020 14:30
5 81 AU 001 OTOMOBİL OPEL VECTRA 2000 8.000,00 TL+%1 Kdv 240,00 TL 18.03.2020 14:40

 3 – İhaleye gireceklerin 2886 sayılı Kanunun 5. Maddesindeki katılım şartlarına haiz olmaları ve 18.03.2020 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar müracaat etmeleri gerekir.

4- İsteklilerde aranacak belgeler:

  1. GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 – İhale şartname alındı bedeline ait makbuz mesai saatleri içerisinde(İhale Şartnamesi Yığılca  Belediyesi  Yazı İşleri Müdürlüğünden temin  edilebilir. İhale şartname bedeli 100,00 TL dir. Her araç için ayrı şartname alınacaktır.

2- Hangi araç için başvuracaklarını gösterir dilekçe olacaktır.

3. Geçici teminat makbuzu (Yığılca Belediyesinin  Ziraat Bankası Yığılca Şubesi TR63 0001 0005 3911 2848 4235 001  IBAN  no’ lu hesabına yatırılabilir) ,

4-Yığılca Belediyesine “Burcu Yoktur” Belgesi

5-Adres Beyanı (Gerçek kişilerde: İkametgah Belgesi (Son iki ay içinde alınmış olması)-Nüfus Cüzdanı Örneği

6- Noter Tasdikli imza beyannamesi,7- Vekaleten katılımda noter tasdikli vekaletname ile vekilin imza beyannamesi

8- Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi,9-Katılımcı tarafından imzalanmış İhale şartnamesi

b) TÜZEL KİŞİLERDEN

1 – İhale şartname alındı bedeline ait makbuz mesai saatleri içerisinde(İhale Şartnamesi Yığılca  Belediyesi  Yazı İşleri Müdürlüğünden temin  edilebilir. İhale şartname bedeli 100,00 TL dir. Her araç için ayrı şartname alınacaktır.

2- Hangi araç için başvuracaklarını gösterir dilekçe olacaktır.

3. Geçici teminat makbuzu (Yığılca Belediyesinin  Ziraat Bankası Yığılca Şubesi TR63 0001 0005 3911 2848 4235 001  IBAN  no’ lu hesabına yatırılabilir) ,

4-Yığılca Belediyesine “Burcu Yoktur” Belgesi, 5-Adres Beyanı , 6- Noter Tasdikli imza sirküleri

7- Vekaleten katılımda noter tasdikli vekaletname ile vekilin imza beyannamesi

8-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan son yıla ait oda kayıt belgesi,

9- Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi

10-Katılımcı tarafından imzalanmış İhale şartnamesi

5 – Aynı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler gerek doğrudan gerekse bilvasıta artırmaya giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler üzerinde ihale kalmış olsa dahi ihale bozulur. Geçici Teminat irat kaydedilir. 62. Madde tatbik edilir.

6 – İhaleye girenlerin satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat tespit etmiş sayılacağından malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir mesuliyet kabul edilemez.

7 – Satış bedeli üzerinden KDV ve İhale ile ilgili tüm vergi ve harçlar alıcıya aittir.

8–İhaleden doğabilecek ihtilaflar önce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun hükümleri çerçevesinde Encümen tarafından, mümkün olmaz ise Yığılca Mahkemeleri ve İcra Daireleri çözümlenir.

9- İhale Komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümene uygun görülecek karara bağlanan ihale kararı ise; Üst yöneticinin onayını müteakiben kesinlik kazanacağı gibi, Üst Yöneticinin İhaleyi fesih etmesi halinde , iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

10-2886 Sayılı D.İ.Kanunun 17. nci maddesi gereğince ilan olunur.

                                                                                                                                           Rasim ÇAM

                                                                                                                                Yığılca Belediye Başkanı