YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI

T.C.

YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI

Madde 1- .Yığılca  Belediyesi demirbaşına kayıtlı 24.11.2021 tarih 37 Sayılı Encümen kararı ile satışına karar verilen aşağıda cinsi, markası, modeli, miktarı yazılı araç 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

 Madde:2- Aşağıda aracın Plakası, cinsi, miktarı, markası, modeli ve muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı olan araç 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık artırma sureti ile 08.12.2021 Çarşamba günü Saat 13:30’da Atatürk Mah. Atatürk Cad.No:17  adresinde Yığılca Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda  yapılacaktır

SIRA NOPlakasıCinsiMarkasıModeliMuhammen Bedel (TL)Geçici Teminat (%3 TL)İhale Tarihiİhale Saati
181 DV 864Kamyon (Damperli)DODGE  PD AS 950199427.500,00 TL+%18 Kdv825,00 TL08.12.202113:30

3 – İhaleye gireceklerin 2886 sayılı Kanunun 5. Maddesindeki katılım şartlarına haiz olmaları ve 08.12.2021 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar dosyalarını Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri  gerekir.

4- İsteklilerde aranacak belgeler:

  1. GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 – İhale şartname alındı bedeline ait makbuz mesai saatleri içerisinde(İhale Şartnamesi Yığılca  Belediyesi  Yazı İşleri Müdürlüğünden temin  edilebilir. İhale şartname bedeli 150,00 TL dir. Araç için şartname alınacaktır.

2. Geçici teminat makbuzu (Yığılca Belediyesinin  Ziraat Bankası Yığılca Şubesi TR63 0001 0005 3912 8484 2350 01 IBAN  no’ lu hesabına yatırılabilir) ,

3-Yığılca Belediyesine “Burcu Yoktur” Belgesi

4-Adres Beyanı (Gerçek kişilerde: İkametgah Belgesi (Son iki ay içinde alınmış olması)-Nüfus Cüzdanı Örneği

5- Noter Tasdikli imza beyannamesi,6- Vekaleten katılımda noter tasdikli vekaletname ile vekilin imza beyannamesi

7- Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi,8-Katılımcı tarafından imzalanmış İhale şartnamesi

b) TÜZEL KİŞİLERDEN

1 – İhale şartname alındı bedeline ait makbuz mesai saatleri içerisinde(İhale Şartnamesi Yığılca  Belediyesi  Yazı İşleri Müdürlüğünden temin  edilebilir. İhale şartname bedeli 150,00 TL dir. Araç için şartname alınacaktır.

2. Geçici teminat makbuzu (Yığılca Belediyesinin  Ziraat Bankası Yığılca Şubesi TR63 0001 0005 3912 8484 2350 01  IBAN  no’ lu hesabına yatırılabilir) ,

3-Yığılca Belediyesine “Burcu Yoktur” Belgesi, 4-Adres Beyanı , 5- Noter Tasdikli imza sirküleri

6- Vekaleten katılımda noter tasdikli vekaletname ile vekilin imza beyannamesi

7-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan son yıla ait oda kayıt belgesi,

8- Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi

9-Katılımcı tarafından imzalanmış İhale şartnamesi

5 – Aynı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler gerek doğrudan gerekse bilvasıta artırmaya giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler üzerinde ihale kalmış olsa dahi ihale bozulur. Geçici Teminat irat kaydedilir. 62. Madde tatbik edilir.

6 – İhaleye girenlerin satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat tespit etmiş sayılacağından malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir mesuliyet kabul edilemez.

7 – Satış bedeli üzerinden KDV ve İhale ile ilgili tüm vergi ve harçlar alıcıya aittir.

8–İhaleden doğabilecek ihtilaflar önce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun hükümleri çerçevesinde Encümen tarafından, mümkün olmaz ise Yığılca Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından çözümlenir.

9- İhale Komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümene uygun görülecek karara bağlanan ihale kararı ise; karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanabilir veya iptal edilebilir. Üst yöneticinin onayını müteakiben kesinlik kazanacağı gibi, Üst Yöneticinin İhaleyi fesih etmesi halinde , iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

10-2886 Sayılı D.İ.Kanunun 17. nci maddesi gereğince ilan olunur.

                                                                                                                                           Rasim ÇAM

                                                                                                                                Yığılca Belediye Başkanı