T.C.

YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ

2022 Yılı Temmuz ayı Toplantısı 04.07.2022 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri

KARAR NOKARAR TARİHİKARARIN KONUSU
2604.07.2022Gündemin: 1.Maddesi: Meclis Üyesi İzin Dilekçesi:            Meclis Üyesi Tahir DOĞAN’ın 17.06.2022 Tarihli ve E-1121 sayılı kayıtlı dilekçesi Belediye Meclisi’nin 04/07/2022 tarihli birleşiminde okundu.            Dilekçe ile mazeretini bildiren Meclis Üyesinin  izin talebi ile ilgili olduğu anlaşıldı.            Yapılan görüşme sonunda;            Meclis Üyesi Tahir DOĞAN’ın 04/07/2022 tarihindeki Belediye Meclis toplantısı oturumu için izinli sayılmasına;           5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. Maddesi gereğince  mevcudun oy birliği ile karar verildi
2704.07.2022Gündemin 2.Maddesi: İmar Komisyonun 2022/3 Sayılı Hisse Takası Komisyon Kararı:                      İmar Komisyonun 16.06.2022 tarihli ve 2022/3 sayılı kararı okundu. Yığılca Belediye Başkanlığı’nın; G26-B-04-C-3-A Pafta, 13 Ada,74 Parsel sayılı ve 307,94 m2 yüz ölçümüne sahip taşınmaz üzerinde bulunan 97/21895 ve 15687/87580 hisseleri ile Mehmet MANCAR’ın G26-B-04-C-3-A Pafta, 13 Ada,73 Parsel sayılı ve 14,02 m2 yüz ölçümüne sahip taşınmaz üzerinde bulunan 97/21895 hissesi ile G26-B-04-C-3-A Pafta, 13 Ada,75 Parsel sayılı ve 601,80 m2 yüz ölçümüne sahip taşınmaz üzerinde bulunan 6242/60180 hissesini takas isteminin; ilgi tarih ve nolu Meclis Kararı ile Yığılca Belediye Meclisi’nce Komisyonumuzdan incelenmesi ve değerlendirilmesi talep edilmektedir. 13 Ada,73 Parsel sayılı ve 14,02 m2 yüz ölçümüne sahip parsel; Yığılca Belediyesi    15687/87580 hisse ve   2,51 m2 Yığılca Belediyesi    14301/17516 hisse ve 11,45 m2 Mehmet MANCAR        97/21895 hisse  ve 0,06 m2 13 Ada,74 Parsel sayılı ve 307,94  m2 yüz ölçümüne sahip parsel; Yığılca Belediyesi          97/21895 hisse ve 1,36 m2 Yığılca Belediyesi    15687/87580 hisse ve 55,16 m2 Mehmet MANCAR  14301/17516 hisse ve 251,42 m2 13 Ada,75 Parsel sayılı ve 601,80  m2 yüz ölçümüne sahip parsel; Yığılca Belediyesi        267/60180 hisse ve 2,67 m2 Yığılca Belediyesi    53671/60180 hisse ve 536,71 m2 Mehmet MANCAR   6242/60180 hisse ve 62,42  m2 13 Ada,73 Parsel sayılı ve 14,02 m2 yüz ölçümüne sahip parsel ile 13 Ada,74 Parsel sayılı ve 307,94 m2 yüz ölçümüne sahip parsel;1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 4 Kat müsadeli imar adası içerisinde kalan ve 13 Ada,75 Parsel sayılı ve 601,80 m2 yüz ölçümüne sahip parsel ise Pazar Alanı olarak planlanan imar adası içerisinde kalan imar parseli niteliğinde olan parsellerdir. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ             Talebin değerlendirilmesi sonrasında;          Yığılca Belediye Başkanlığı’nın 13 Ada,74 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan hissesi karşılığında maliki olduğu 56,52 m2 taşınmaz karşılığında Mehmet MANCAR’ın 13 Ada 73 sayılı parsel ile 13 Ada 75 parsel sayılı taşınmazlarda bulunan hisseleri karşılığında maliki olduğu 62,48 m2 taşınmazı belediye ile takas etmek istediği anlaşılmıştır.          Taşınmazlar aynı anayoldan cephe aldığı, Emlak Vergi Değerlerinin Tespitine yönelik olarak yayımlanan 2021/1 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanının İç Genelgesi Uyarınca 2022 yılına ait ilçemizde uygulanacak Arazilere ait asgari ölçüde Birim Değer Tespitine ilişkin 08.06.2021 tarih ve 2021/01 sayılı Takdir Komisyonu Kararında taşınmazların rayiç bedellerinin aynı oluğu, İmar koşulları yönünden değerlendirildiğinde kurumumuza ait hisse bedeli 1.047,00 TL/m2 (piyasa koşulları) bedele, Mehmet MANCARA ait hise bedeli ise 750 TL/m2 ( piyasa koşullarında)   değerlendirilmesinin uygun olacağı anlaşılmıştır.             Yapılan inceleme ve hesaplamalarda;             Yığılca Belediye Başkanlığı’nın 13 Ada, 74 parsel sayılı taşınmazda bulunan hissesine karşılık gelen 56,52 m2 taşınmazın (56,52m2*1047 TL/m2) 59.071,74 TL bedele karşılık geldiği,              Mehmet MANCAR’ın 13 Ada,73 parselde bulunan hissesine karşılık gelen0,06 m2 taşınmazın (0.06 m2*1047 TL/m2) 62,82 TL; 13 Ada,75 parsel sayılı taşınmazda bulunan hissesine karşılık gelen 62,42 m2 taşınmazın ( 62,42 m2 * 750 TL/m2 ) 46.815 TL bedelle olmak üzere toplam 46.877,82 TL bedele karşılık geldiği,              Talep sahibi Mehmet MANCAR tarafından takasa konu hisselerin fark tutarı olan 12.193,92 TL bedeli Yığılca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü saymanlığına yatırması halinde; Yığılca Belediye Başkanlığı’nın 13 Ada,74 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan hissesi ile Mehmet MANCAR’ın 13 Ada 73 sayılı parsel ile 13 Ada 75 parsel sayılı taşınmazlarda bulunan hisselerinin takasının yapılmasının kamu yararına uygun olduğuna ve kurumumuz lehine olduğuna karar verilmiştir.                  İmar Komisyonu’nca kamu yararına uygun olduğuna ve kurumumuz lehine olduğuna karar verdiği anlaşıldığından;                   Yığılca Belediye Meclisi tarafından hisse takas talebinin İmar Komisyonu’ndan geldiği şekli ile kabulüne;                    Tapu devir işlemleri için Belediye Başkanı Rasim ÇAM’a yetki verilmesine;                    5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince mevcudun oybirliği ile karar verildi.  

Rasim ÇAM                                   Bayram AKIN                                     Murat DEMİR

Belediye Başkanı                             Katip Üye                                              Katip Üye